Quyết định 2788/QĐ-NHNN

Quyết định 2788/QĐ-NHNN năm 2014 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 2645/QĐ-NHNN mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG NĂM 2015 ĐỐI VỚI DƯ NỢ CỦA CÁC KHOẢN CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013 VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/NQ-CP">32/2014/TT-NHNN NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2014

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/NQ-CP">32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2015 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 02/NQ-CP">32/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 11 năm 2014 là 5,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 21/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2788/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2788/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2788/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2788/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015