Quyết định 21/QĐ-NHNN

Quyết định 21/QĐ-NHNN mức lãi suất của ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của khoản vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở đã được thay thế bởi Quyết định 2788/QĐ-NHNN 2014 mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ÁP DỤNG TRONG NĂM 2014 ĐỐI VỚI DƯ NỢ CỦA CÁC KHOẢN CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2013

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Căn cứ Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 05 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 02/NQ-CP">11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 là 5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 21/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/01/2014
Ngày hiệu lực 02/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 21/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 21/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành 02/01/2014
Ngày hiệu lực 02/01/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở

Lịch sử hiệu lực Quyết định 21/QĐ-NHNN năm 2014 mức lãi suất ngân hàng thương mại hỗ trợ nhà ở