Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo đã được thay thế bởi Quyết định 22/2006/QĐ-BKHCN phê duyệt mẫu phương tiện đo và được áp dụng kể từ ngày 12/12/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo


BỘ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 28/2002/QĐ-BKHCNMT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc phê duyệt mẫu phương tiện đo".

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 17 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phê duyệt mẫu phương tiện đo là việc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đánh giá và xác nhận mẫu phương tiện đo phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật và đo lường quy định.

1.2. Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là cơ sở) sản xuất hoặc nhập khẩu phương tiện đo thuộc Danh mục phải kiểm định để buôn bán, phải đăng ký phê duyệt mẫu với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

1.3. Những trường hợp sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo sau đây cơ sở không phải đăng ký phê duyệt mẫu, nhưng phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền (theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này).

1.3.1. Trường hợp sản xuất.

a. Phương tiện đo sản xuất theo thiết kế mẫu đã được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền phê duyệt;

b. Phương tiện đo sản xuất theo mẫu của cơ sở khác đã được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp này phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ sở đó.

1.3.2. Trường hợp nhập khẩu

a. Phương tiện đo đã có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của Tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế (OIML);

b. Phương tiện đo đã có giấy chứng nhận phê duyệt mẫu của Cơ quan đo lường quốc gia của những nước có sự thừa nhận lẫn nhau về kết quả thử nghiệm phương tiện đo với Việt Nam.

1.3.3. Trường hợp sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo để dùng chính tại cơ sở. Những phương tiện đo này phải thực hiện việc kiểm định theo quy định.

1.4. Việc xem xét, đánh giá phê duyệt mẫu phương tiện đo được tiến hành dựa trên Quy trình thử nghiệm nói ở Điểm 3.2. Căn cứ để xây dựng Quy trình thử nghiệm là các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), Tiêu chuẩn ngành (TCN), các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) hoặc tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) và các tổ chức quốc tế khác, các khuyến nghị của Tổ chức Đo lường pháp quyền quốc tế (OIML) đối với phương tiện đo đó.

1.5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) là cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền tổ chức việc phê duyệt mẫu phương tiện đo.

2. THỦ TỤC PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO

2.1. Hồ sơ phê duyệt mẫu

2.1.1. Hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu để sản xuất phương tiện đo gồm:

a. Đăng ký phê duyệt mẫu (theo mẫu quy định tại phụ lục 2);

b. 02 bản thiết kế tổng thể của mẫu phương tiện đo;

c. 02 bản thuyết minh kỹ thuật (nguyên lý, tính năng kỹ thuật và đo lường);

d. Các Quy trình thử nghiệm, biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu phương tiện đo do cơ sở tổ chức thực hiện (nếu có);

2.1.2. Hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu để nhập khẩu phương tiện đo gồm:

a. Đăng ký phê duyệt mẫu (theo mẫu quy định tại phụ luc 2);

b. 02 bản thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo;

c. Các biên bản và kết quả thử nghiệm mẫu phương tiện đo do cơ sở tổ chức thực hiện (nếu có);

2.2. Xử lý hồ sơ

2.2.1. Căn cứ vào hồ sơ và kết quả thử nghiệm đã thực hiện của cơ sở, nếu đã đúng theo yêu cầu quy định tại mục 3 của Quy định này, Tổng cục xem xét, quyết định phê duyệt mẫu.

2.2.2. Trường hợp mẫu chưa có kết quả thử nghiệm hoặc việc thử nghiệm mẫu chưa đúng với yêu cầu quy định tại mục 3 của Quy định này, Tổng cục chỉ định tổ chức nói ở Điểm 3.1 thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá mẫu phương tiện đo. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm, Tổng cục xem xét, quyết định phê duyệt mẫu.

2.3. Quyết định phê duyệt mẫu nêu rõ: tên cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu; tên, ký hiệu, đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính của phương tiện đo.

Quyết định phê duyệt mẫu được gửi cho cơ sở và sao gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

2.4. Mẫu phương tiện đo và phương tiện đo sản xuất theo mẫu đã phê duyệt được mang dấu hiệu phê duyệt mẫu. Hình thức, nội dung của dấu hiệu phê duyệt mẫu theo quy định tại phụ lục 3.

Hai bản thiết kế tổng thể của mẫu phương tiện đo đã được phê duyệt sẽ được xác nhận bằng Quyết định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và mang dấu hiệu phê duyệt mẫu. Một bản lưu tại Tổng cục, một bản lưu tại cơ sở.

3. Thử nghiệm để phê duyệt mẫu phương tiện đo.

3.1. Việc tiến hành các phép đo, thử nghiệm để xác định các đặc trưng kỹ thuật và đo lường của mẫu phương tiện đo phải thực hiện tại các phòng hiệu chuẩn, thử nghiệm được công nhận, tổ chức đã được công nhận khả năng kiểm định hoặc do Tổng cục chỉ định.

3.2. Việc thử nghiệm được tiến hành theo Quy trình thử nghiệm đã có, do Tổng cục ban hành. Trường hợp chưa có Quy trình thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm phải xây dựng Quy trình thử nghiệm, trình Tổng cục phê duyệt.

3.3. Kết quả thử nghiệm để phê duyệt mẫu phương tiện đo phải là kết quả của ít nhất 03 mẫu phương tiện đo; trường hợp ít hơn do Tổng cục quy định.

4. Điều khoản thi hành

4.1. Những phương tiện đo đã được Tổng cục phê duyệt mẫu trước đây không phải làm lại thủ tục phê duyệt mẫu theo quy định này.

4.2. Khi cơ sở có những cải tiến làm thay đổi đặc trưng kỹ thuật, đo lường so với mẫu đã được phê duyệt thì phải làm lại thủ tục phê duyệt mẫu.


PHỤ LỤC 1

TÊN CƠ SỞ

Số..../

V/v Sản xuất/nhập khẩu phương tiện đo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.......... tháng........ năm 200...

THÔNG BÁO VIỆC SẢN XUẤT/NHẬP KHẨU PHƯƠNG TIỆN ĐO

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Tên cơ sở:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Xin được thông báo với Tổng cục về việc Cơ sở thực hiện sản xuất/nhập khẩu phương tiện đo như sau:

Tên phương tiện đo:.........................

Sản xuất theo thiết kế mẫu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường:.................

Sản xuất theo mẫu của: (ghi rõ tên cơ sở đã được phê duyệt mẫu và số, ngày, tháng, năm của Quyết định phê duyệt mẫu); kèm theo văn bản đồng ý của cơ sở.

Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính: (ghi rõ phạm vi đo, cấp chính xác, và các đặc trưng kỹ thuật và đo lường quan trọng khác).

Số lượng dự kiến sản xuất/nhập khẩu trong năm:.................... c/năm.

Cơ sở xin được đăng ký kiểm định ban đầu tại:.......................

Nơi nhận:

-

-

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ


PHỤ LỤC 2

TÊN CƠ SỞ

Số..../

V/v: phê duyệt mẫu phương tiện đo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày.......... tháng........ năm 200...

ĐĂNG KÝ PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Tên cơ sở:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đề nghị Tổng cục phê duyệt mẫu để sản xuất/nhập khẩu phương tiện đo sau:

Tên phương tiện đo:

Đặc trưng kỹ thuật và đo lường chính: (ghi rõ phạm vi đo, cấp chính xác, và các đặc trưng kỹ thuật và đo lường quan trọng khác).

-

....................

Số lượng dự kiến sản xuất/nhập khẩu trong năm.................... c/năm.

Tài liệu kèm theo:

-

-

-

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ
ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MẪU


PHỤ LỤC 3

DẤU HIỆU PHÊ DUYỆT MẪU PHƯƠNG TIỆN ĐO

Dấu hiệu phê duyệt mẫu phương tiện đo có hình thức và nội dung như hình vẽ dưới đây: (độ lớn các kích thước không quy định).

1. Phần trên là logo quy ước của phê duyệt mẫu phương tiện đo.

2. Phần dưới gồm ba nhóm chữ và số cách nhau bằng dấu gạch ngang (-)

- Nhóm thứ nhất gồm chữ "M" và hai con số chỉ thứ tự mẫu được phê duyệt.

- Nhóm thứ hai gồm hai con số chỉ tháng phê duyệt.

- Nhóm thứ ba gồm hai con số chỉ hai số cuối của năm phê duyệt.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2002/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2002/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2002
Ngày hiệu lực01/06/2002
Ngày công báo05/08/2002
Số công báoSố 37
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2002/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2002/QĐ-BKHCNMT
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Bùi Mạnh Hải
       Ngày ban hành17/05/2002
       Ngày hiệu lực01/06/2002
       Ngày công báo05/08/2002
       Số công báoSố 37
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/12/2006
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2002/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mẫu phương tiện đo