Quyết định 28/2006/QĐ-BTC

Quyết định 28/2006/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 28/2005/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 189/2010/TT-BTC mức thu chế độ thu nộp quản lý sử dụng phí và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2005/QĐ-BTC NGÀY 13/5/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN, ĐỊA CHỈ INTERNET Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;
Sau khi có ý kiến của Bộ Bưu chính, Viễn thông (tại Công văn số 179/BBCVT-KHTC ngày 06/02/2006 về việc sửa đổi, bổ sung biểu phí tên miền Internet);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục I tại Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam, như sau:

I. PHÍ, LỆ PHÍ CẤP PHÉP VÀ QUẢN LÝ TÊN MIỀN INTERNET.VN:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Lệ phí cấp tên miền:

 

 

a)

Tên miên cấp 2

Lần

450.000

b)

Tên miền cấp 3

Lần

450.000

c)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Lần

0

d)

Tên miền tiếng Việt đăng ký

Lần

0

2

Lệ phí thay đổi tham số kỹ thuật tên miền

Lần

180.000

3

Phí duy trì tên miền

 

 

a)

Tên miền cấp 2 theo tên hoặc tên mạng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (mỗi doanh nghiệp chỉ thu một tên) và tên miền cấp 2 của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, ICP sử dụng để bán thông tin, dịch vụ và ứng dụng trên Internet theo hình thức thành viên, tài khoản

Năm

24.000.000

b)

Tên miền cấp 2 khác

Năm

600.000

c)

Tên miền cấp 3

Năm

480.000

d)

Một tên miền tiếng Việt đăng ký kèm theo một tên miền cấp 2 hoặc một tên miền cấp 3

Năm

0

đ)

Tên miền tiếng Việt đăng ký thêm

Năm

160.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí, cơ quan được Bộ Bưu chính, Viễn thông giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về Internet ở Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Sở Tài chính, cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Trung tâm Internet Việt Nam;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2006
Ngày hiệu lực02/06/2006
Ngày công báo18/05/2006
Số công báoTừ số 21 đến số 22
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC
  Loại văn bảnQuyết định
  Số hiệu28/2006/QĐ-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
  Người kýTrương Chí Trung
  Ngày ban hành05/05/2006
  Ngày hiệu lực02/06/2006
  Ngày công báo18/05/2006
  Số công báoTừ số 21 đến số 22
  Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/08/2011
  Cập nhật3 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC

     Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2006/QĐ-BTC biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép quản lý tên miền, địa chỉ Internet sửa đổi 28/2005/QĐ-BTC