Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 28/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên gỗ nước khoáng sản không kim loại Đắk Lắk đã được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Đắk Lắk và được áp dụng kể từ ngày 08/02/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên gỗ nước khoáng sản không kim loại Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2013/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI GỖ, LÂM SẢN PHỤ, NƯỚC THIÊN NHIÊN, KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 347/TTr-STC ngày 04/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với g, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giá tính thuế tài nguyên quy định trên áp dụng để tính thuế tài nguyên đối với:

- Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định;

- Tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác.

Điều 2. Khi giá bán của loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% trở lên thì Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức khảo sát tình hình về giá bán tài nguyên trên thị trường địa phương, lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND tỉnh quyết định cho phù hợp.

Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành các cấp liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, bán tài nguyên trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, kê khai, tính nộp thuế tài nguyên theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT&TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM (Ng b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Trọng Hải

 

QUY ĐỊNH

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI GỖ, LÂM SẢN PHỤ, NƯỚC THIÊN NHIÊN, KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh)

Phần 1.

GỖ CÁC LOẠI

TT

Loại tài nguyên

Quy cách
(đường kính)

Đơn vị tính

Giá tính thuế

I

Gỗ thông thường (Từ nhóm I-VIII)

 

 

 

 

Nhóm I

 

 

 

1

Trai

Từ 35cm-49cm

đ/m3

4.500.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

5.000.000

Từ 65 cm trở lên

đ/m3

5.500.000

2

Cẩm liên

Từ 35cm-49cm

đ/m3

4.100.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

4.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.800.000

3

Muồng đen

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.900.000

4

Sơn huyết

Từ 35cm-49cm

đ/m3

5.400.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

6.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

6.600.000

 

Nhóm II

 

 

 

5

Sao

Từ 35cm-49cm

đ/m3

5.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

5.500.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

6.000.000

6

Căm xe

Từ 35cm-49cm

đ/m3

4.800.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

5.100.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

5.600.000

7

Kiền kiền

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.500.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.900.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.400.000

8

Nhóm II khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.300.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.500.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.800.000

 

Nhóm III

 

 

 

9

Bằng lăng

Từ 35cm-49cm

đ/m3

4.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

4.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.800.000

10

Dầu gió

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.600.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

4.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.400.000

11

Vên vên

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.600.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

4.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.400.000

12

Chò chỉ, cà chít

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.400.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.700.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.200.000

13

Nhóm III khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.700.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.500.000

 

Nhóm IV

 

 

 

14

Bạch tùng (thông nàng)

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.300.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.500.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

4.100.000

15

Dầu các loi

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.200.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.600.000

16

Sến, Bo bo

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.900.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.300.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.500.000

17

Thông

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.200.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.500.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.800.000

18

Nhóm IV khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.100.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.700.000

 

Nhóm V

 

 

 

19

Dầu đỏ, dầu nước, Dái ngựa

Từ 35cm-49cm

đ/m3

3.200.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.600.000

20

Dầu đồng

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.900.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.200.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.500.000

21

Chò xót

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.200.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.600.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.800.000

22

Gỗ Nhóm V khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.100.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.400.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.700.000

 

Nhóm VI

 

 

 

23

Xoan đào

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.700.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

3.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.300.000

24

Trám hồng

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.400.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.700.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

3.000.000

25

Nhóm VI khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

1.900.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.200.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.700.000

 

Nhóm VII

 

 

 

26

Gáo vàng, trám trng

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.500.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.600.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.800.000

27

Nhóm VII các loại

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.100.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.400.000

 

Nhóm VIII

 

 

 

28

Gỗ các loại

Từ 35cm-49cm

đ/m3

2.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

2.100.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

2.500.000

II

Gỗ quý hiếm (Nhóm IIA)

 

 

 

1

Trc

Từ 35cm-49cm

đ/m3

32.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

35.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

40.000.000

2

Cẩm lai

Từ 35cm-49cm

đ/m3

25.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

28.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

32.000.000

3

Pơ mu, Du Sam

Từ 35cm-49cm

đ/m3

18.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

21.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

24.000.000

4

Giáng hương, Cà te

Từ 35cm-49cm

đ/m3

18.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

22.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

26.000.000

5

Gõ mật (Gụ)

Từ 35cm-49cm

đ/m3

8.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

12.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

15.000.000

6

Gỗ nhóm IIA khác

Từ 35cm-49cm

đ/m3

7.000.000

Từ 50cm-64cm

đ/m3

9.000.000

Từ 65cm trở lên

đ/m3

11.000.000

III

Gốc, rễ, cành

 

 

 

1

Trắc

đ/m3

20.000.000

2

Cẩm lai, Pơ mu, Giáng hương, Cà te, Du sam

đ/m3

13.000.000

3

Gốc, rễ, cành nhóm lIa khác

đ/m3

7.000.000

4

Gốc các loại gỗ khác

đ/m3

2.200.000

Gỗ có đường kính từ 25cm đến dưới 35 cm thì được tính bằng 80% giá gỗ cùng loại có đường kính từ 35cm-49cm.

Gỗ có đường kính dưới 25cm thì được tính bằng 60% giá gỗ cùng loại có đường kính từ 35cm-49cm.

IV. Gỗ tròn tận thu, tận dụng và củi

1. Gỗ tận dụng sau khai thác (cành, ngọn, cây gãy đổ sau khai thác chính, cong, rỗng ruột); Gỗ tròn khai thác (Gỗ tận thu từ xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi...):

- Đường kính đầu to từ 25 đến dưới 35 cm, giá tính thuế bằng 40% so với giá gỗ chính phẩm cùng loại có đường kính từ 35-49cm.

- Đường kính đầu to dưới 25 cm, giá tính thuế bằng 20% so với giá gỗ chính phẩm cùng loại có đường kính từ 35-49cm.

2. Củi:

Có đường kính đầu to dưới 10 cm được xem là củi (không phải là gỗ nhóm IIA), giá tính thuế tài nguyên 120.000 đ/ste.

Phần 2.

LÂM SẢN PHỤ, KHOÁNG SẢN

TT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế

A

Lâm sản ph

 

 

1

Vàng đng tươi

đ/kg

6.000

2

Vàng đng khô

đ/kg

20.000

3

Chai cục

đ/kg

5.000

4

Du rái

đ/kg

7.500

5

Sa nhân tươi

đ/kg

12.000

6

Sa nhân khô

đ/kg

60.000

7

Song mây (song nước, song bột...)

đ/sợi

7.500

8

Mây sáo

đ/sợi

5.000

9

Kỳ nam (loại 1)

đ/kg

540.000.000

10

Kỳ nam (loại 2)

đ/kg

420.000.000

11

Vỏ quế

đ/kg

12.000

12

Dăm bột nhang gỗ thông thường

đ/kg

7.500

13

Nhựa thông

đ/kg

15.000

14

Tre các loại

đ/cây

12.000

15

Lồ ô

đ/cây

7.500

16

Nứa, le

đ/cây

5.000

17

Đót khô

đ/kg

14.500

18

Quả ươi tươi

đ/kg

12.000

19

Quả ươi khô

đ/kg

40.000

20

Quả cà na, Trám tươi

đ/kg

6.000

21

Cây thiên tuế tự nhiên

đ/cây

360.000

22

Ring rừng (Riêng gió) tươi

đ/kg

2.000

23

Quả su tươi

đ/kg

5.000

24

Gc cây king (Ф < 25cm)

đ/gốc

250.000

25

Tinh dầu xá xị

đ/lít

100.000

26

Than củi loại 1 (than hầm)

đ/kg

5.000

27

Than củi loại 2 (than hoa)

đ/kg

4.500

B

Khoáng sản

 

 

I

Nước thiên nhiên

 

 

1

Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp

đ/m3

420.000

2

Nước dưới đt

đ/m3

3.600

3

Nước mặt

đ/m3

3.000

II

Khoáng sản khác

 

 

1

Đất khai thác san lấp, xây đắp công trình

đ/m3

40.000

2

Đt làm gạch

đ/m3

42.000

3

Đá các loại (sản xuất công nghiệp và xây dựng):

 

 

+

Đá hộc

đ/m3

140.000

+

Đá 1 x 2

đ/m3

179.000

+

Đá 2 x 4

đ/m3

180.000

+

Đá 4 x 6

đ/m3

160.000

+

Đá dăm 0,5 x 1

đ/m3

139.000

+

Đá mi

đ/m3

75.000

+

Đá 0,4 x 1

đ/m3

150.000

+

Đá 5 x 8

đ/m3

145.000

4

Cát xây dựng

đ/m3

120.000

5

Quặng Fenspat

đ/m3

350.000

6

Than bùn dùng làm phân hữu cơ vi sinh

đ/m3

240.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực15/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên gỗ nước khoáng sản không kim loại Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 28/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên gỗ nước khoáng sản không kim loại Đắk Lắk
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu28/2013/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
    Người kýHoàng Trọng Hải
    Ngày ban hành05/11/2013
    Ngày hiệu lực15/11/2013
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/02/2018
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 28/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên gỗ nước khoáng sản không kim loại Đắk Lắk