Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường thị trường Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 17 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT. các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng tại địa phương;
- MTTQ, Đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Nghiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định, về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các doanh nghiệp đầu mối về sản xuất, kinh doanh để tập trung xử lý những biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Biến động bất thường của thị trường: là những biến động về giá cả đối với các mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định so với bình thường, làm giá bán lẻ trên thị trường tăng hoặc giảm từ 15% trở lên so với mức giá trên thị trường trước khi có biến động trong thời gian tối thiểu 15 ngày liên tục; giá mua hoặc giá bán trên thị trường tăng hoặc giảm bất hợp lý trong các trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, địch họa, khủng hoảng kinh tế - tài chính, mất cân đối cung cầu tạm thời; khi mặt bằng giá biến động làm ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội, gây tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp đầu mối :

- Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyên ngành hoặc đa ngành, trong đó có mặt hàng kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp là một hoặc nhiều mặt hàng thiết yếu thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định.

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tham gia tạo nguồn hàng bình ổn thị trường từng thời kỳ.

Chương II

QUY TRÌNH VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG

Điều 3. Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước khi xảy ra biến động bất thường của thị trường

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền khi phát hiện biến động bất thường của thị trường phải tiến hành ngay các công việc sau:

a) Tổ chức lực lượng, chủ động kiểm tra, rà soát, nắm sát tình hình, diễn biến giá cả, thị trường;

b) Xác định mặt hàng, nhóm hàng cụ thể đang biến động bất thường; điểm xuất phát và phạm vi lan tỏa của biến động bất thường;

c) Nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể gây biến động bất thường;

d) Báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân cùng cấp nơi xảy ra biến động và cấp trên trực tiếp quản lý, chậm nhất là trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện có biến động bất thường của thị trường trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và cơ quan chủ quản khi chận được thông tin có biến động bất thường của thị trường xảy ra trên địa bàn phải tập trung kiểm tra, chỉ đạo xử lý biến động theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Sở Công Thương chậm nhất trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông tin có biến động bất thường. Trường hợp đánh giá biến động bất thường có khả năng lan rộng, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo kiến nghị Sở Công Thương xử lý biến động bất thường.

3. Sở Công Thương căn cứ tình hình thực tế, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá.

4. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thuộc thẩm quyền quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá của Chính phủ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Công Thương kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá thực hiện ở địa phương. Đồng thời, tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 4. Phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp đầu mối

1. Khi đánh giá biến động bất thường của thị trường có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại địa phương, Sở Công Thương liên hệ ngay với các doanh nghiệp đầu mối về hàng hóa, dịch vụ và biến động bất thường để thông báo đầy đủ về biến động bất thường và yêu cầu phối hợp thực hiện công tác bình ổn giá.

2. Doanh nghiệp đầu mối có trách nhiệm:

a) Tập trung kiểm tra, xác định số lượng, chủng loại nguồn hàng hóa đang kinh doanh hoặc dự trữ có thể cung cấp cho thị trường để bình ổn giá. Nguồn dự trữ bao gồm nguồn hàng hóa có thể điều động từ các địa phương khác đưa về tỉnh.

b) Báo cáo ngay với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh về khả năng điều tiết thị trường, đề xuất các phương án tổ chức thực hiện.

c) Thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và công bố thi hành trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tập trung mọi nguồn lực phân phối hàng hóa hoặc đưa hàng hóa từ các nơi khác về để điều tiết thị trường; đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa và giá cả hợp lý đến từng đại lý, từng khu vực;

- Liên hệ với địa phương để được hỗ trợ về nhân sự phục vụ cho công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự tại các địa điểm phân phối hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường.

d) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận qua các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng, ngăn chặn các tác nhân gây xáo trộn thị trường.

đ) Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp đầu mối phải báo cáo chi phí sản xuất và các yếu tố hình thành giá, giá thành, giá bán đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá, kê khai giá để phục vụ yêu cầu kiểm soát và thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Phối hợp trong công tác thông tin, báo cáo và xử lý thông tin

1. Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng của tỉnh về biến động bất thường của thị trường. Trên cơ sở đó, tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời đề ra và thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường hiệu quả. Đồng thời, tiếp nhận thông tin chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo nhanh, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành chức năng thiết lập ngay đường dây nóng hoặc số điện thoại phối hợp; phân công lãnh đạo cơ quan trực tiếp xử lý nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, chính xác; thực hiện chế độ báo cáo nhanh, đột xuất cho Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh khi có yêu cầu.

3. Các ngành, các cấp khi nhận được thông tin, báo cáo hoặc phát hiện có xảy ra biến động bất thường phải chủ động xử lý và báo cáo, đề xuất ngay với Sở Công Thương để để có biện pháp bình ổn kịp thời. Công tác báo cáo và xử lý thông tin phải được thực hiện khẩn trương, cấp bách, trực tiếp đến cấp có thẩm quyền giải quyết, không nhất thiết phải theo trình tự từ cấp dưới lên cấp trên, từ cấp thấp lên cấp cao hơn.

4. Khi xảy ra biến động bất thường của thị trường các cơ quan báo, đài địa phương tập trung, ưu tiên đưa tin về tình hình biến động bất thường và các chủ trương, chính sách bình ổn thị trường đang được triển khai thực hiện để định hướng dư luận. Kịp thời đưa tin về những đơn vị, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình ổn thị trường; đồng thời công khai ra dư luận những hành vi, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm khi đã được các cơ quan chức năng làm rõ.

Điều 6. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra liên ngành

1. Khi phát hiện xảy ra biến động bất thường của thị trường, các sở ngành thực hiện chức năng quản lý hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do lực lượng thanh tra chuyên ngành phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý các biến động thị trường theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tùy theo tình hình cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá.

2. Trường hợp cần thiết (khi chưa có biến động bất thường của thị trường), Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh có thể thành lập các đoàn công tác thực hiện công tác kiểm tra, đấu tranh, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

3. Công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra liên ngành được thực hiện theo quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Sở Công Thương

a) Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến cung cầu hàng hóa của thị trường trên địa bàn tỉnh, nắm sát khả năng cung ứng hàng hóa của các doanh nghiệp đầu mối, đảm bảo nguồn dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng cung ứng, tham gia điều phối thị trường khi cần thiết; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu cho các doanh nghiệp hàng năm để tạo nguồn hàng bình ổn thị trường.

b) Thông báo đường dây nóng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận thông tin của các cơ quan nhà nước, các lực lượng chức năng và của Nhân dân về biến động bất thường của thị trường.

c) Phối hợp với các ngành chức năng báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp xử lý kịp thời khi thị trường có biến động bất thường.

d) Là đầu mối quan hệ phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối để triển khai thực hiện các biện pháp về bình ổn thị trường theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

đ) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật hiện hành các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền, cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý.

2. Sở Tài chính

a) Là cơ quan quản lý nhà nước về giá, có trách nhiệm thu thập thông tin, phân tích tình hình biến động giá cả; thường xuyên theo dõi, phát hiện các biến động bất thường của thị trường và phối hợp với Sở Công Thương đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời khi thị trường có biến động bất thường.

b) Đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá thuộc thẩm quyền quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá của Chính phủ, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và công bố áp dụng các biện pháp bình ổn giá để thực hiện trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Điều 12, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC; thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá và các quy định pháp luật có liên quan như: kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng hóa và dịch vụ theo giá niêm yết; việc đăng ký giá; kê khai giá, công khai thông tin về giá đối với loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá theo thẩm quyền, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm theo quy định của Luật Giá và các quy định pháp luật có liên quan; kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá.

- Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính về tình hình tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và công bố áp dụng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

b) Phối hợp Sở Công Thương trong công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình xử lý biến động bất thường để định hướng dư luận; phối hợp cơ quan an ninh kịp thời ngăn chặn những hành vi phát tán, gây nhiễu thông tin, làm biến động thị trường bất thường hoặc lợi dụng biến động thị trường làm mất ổn định chính trị và trật tự xã hội.

4. Sở Giao thông vận tải

Phối hợp các sở, ngành liên quan chỉ đạo làm tốt công tác vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, nhanh chóng khi xảy ra biến động bất thường về thị trường.

5. Cục Thuế tỉnh

a) Theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo Chi cục Thuế cấp huyện kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm về thuế đối với tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng những biến động bất thường của thị trường để đầu cơ trục lợi, nâng giá bất hợp lý theo quy định của pháp luật.

b) Phối hợp kiểm tra và tiếp nhận các hồ sơ vi phạm có liên quan, xử lý ngay trong thời gian ngắn nhất; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để tác động giáo dục, răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

6. Công an tỉnh

a) Thực hiện công tác nắm bắt tình hình, sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật và ngành Công an, tiến hành điều tra, xác minh nhằm ngăn chặn kịp thời các tổ chức, cá nhân, có hành vi vi phạm gây biến động bất thường trên thị trường.

b) Chỉ đạo các lực lượng có liên quan xây dựng kế hoạch, trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoặc tham gia đoàn liên ngành khi có yêu cầu; kịp thời xử lý các đối tượng có hành vi gây rối; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian xảy ra biến động bất thường về thị trường.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo lực lượng quân sự cấp huyện phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương để giữ gìn an ninh trật tự khi xảy ra biến động bất thường về thị trường.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Phối hợp các lực lượng chức năng của tỉnh và các tỉnh giáp ranh, ngăn chặn các hành vi lợi dụng những biến động bất thường của thị trường để gây rối, phao tin đồn thất thiệt, có biện pháp tuyên truyền vận động, trấn an dư luận tại các địa bàn được phân công quản lý.

b) Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện hoạt động ra vào cửa biển và trên biển để phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm gây biến động bất thường về thị trường; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong điều tra, xác minh các đối tượng tung tin đồn thất thiệt, đầu cơ, găm hàng ở khu vực cảng và biển của tỉnh.

c) Chi viện phương tiện lực lượng hỗ trợ cho các ngành chức năng, đảm bảo phân phối các mặt hàng thiết yếu đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa khi xảy ra biến động bất thường về thị trường.

9. Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có biến động bất thường về thị trường.

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Có cơ chế tiếp nhận thông tin về biến động bất thường của thị trường và có biện pháp kịp thời xử lý theo thẩm quyền; báo cáo ngay cho Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp cần thiết.

b) Chủ động phối hợp các ngành chức năng của tỉnh tập trung xử lý những vấn đề có liên quan đến biến động bất thường của thị trường xảy ra trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Quy chế này.

c) Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia, phát hiện và báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kịp thời xử lý về các dấu hiệu, hành vi phao tin đồn thất thiệt, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, đẩy giá lên cao tại địa phương.

d) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh khi không kịp thời xử lý hoặc không nắm được những biến động bất thường của thị trường xảy ra trên địa bàn quản lý.

Điều 8. Trách nhiệm của các doanh nghiệp đầu mối

1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và biện pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh kiểm soát các yếu tố hình thành giá nhằm không để tăng giá bất hợp lý; nâng cao chất lượng phục vụ, hạ giá thành sản phẩm, tổ chức mạng lưới phân phối cố định và lưu động rộng khắp đến người tiêu dùng trong tỉnh nhằm không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

2. Chủ động phân tích tình hình và có kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu tối thiểu theo yêu cầu nhằm đảm bảo nguồn cung ứng trong thời gian sớm nhất ra thị trường; cùng các cơ quan quản lý nhà nước nhanh chóng triển khai các biện pháp bình ổn giá khi xảy ra biến động bất thường về thị trường theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các hiệp hội ngành nghề

1. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông tin đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành nghề cùng cấp về tình hình biến động, diễn biến thị trường; các biện pháp bình ổn đã và đang thực hiện và đề nghị phối hợp triển khai công tác xử lý biến động bất thường về thị trường có thể xảy ra.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành nghề các cấp:

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để Nhân dân tin tưởng vào sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước và tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường tại địa phương.

b) Vận động Nhân dân kịp thời phát hiện và tố cáo các trường hợp tung tin đồn thất thiệt, lợi dụng biến động thất thường nhằm đầu cơ trục lợi, tăng giá bất hợp lý, gây rối loạn thị trường để các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

c) Các hiệp hội ngành nghề có hội viên hoạt động sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ đang biến động bất thường có trách nhiệm vận động hội viên tham gia phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương sớm can thiệp, xử lý biến động, nhanh chóng bình ổn thị trường.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Căn cứ Quy chế này, các cơ quan, đơn vị có liên quan cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó và chủ động phối hợp xử lý những biến động bất thường về thị trường khi xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh và cần có sự điều điều chỉnh, bổ sung Quy chế này, cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/07/2015
Ngày hiệu lực 27/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường thị trường Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường thị trường Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Trần Thành Nghiệp
Ngày ban hành 17/07/2015
Ngày hiệu lực 27/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường thị trường Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường thị trường Sóc Trăng