Quyết định 43/2015/QĐ-UBND

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 28/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2015/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 3 VÀ KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUY CHẾ PHỐI HỢP XỬ LÝ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG CỦA THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2015/QĐ-UBND NGÀY 17/7/2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 3 và Khoản 1 Điều 5 Quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng như sau:

1. Tại Khoản 3 Điều 3

"Sở Tài chính căn cứ tình hình thực tế, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh quyết định áp dụng các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá".

2. Tại Khoản 1 Điều 5

"Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng chức năng của tỉnh về biến động bất thường của thị trường. Trên cơ sđó, tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất với y ban nhân dân tỉnh đkịp thời đề ra và thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường hiệu quả. Đồng thời, tiếp nhận thông tin chỉ đạo của các Bộ ngành Trung ương và y ban nhân dân tnh đ trin khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo nhanh, đột xuất theo yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng tại địa phương;
- MTTQ, Đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công báo;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2015
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 43/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Lê Thành Trí
Ngày ban hành 25/12/2015
Ngày hiệu lực 04/01/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 43/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế phối hợp xử lý biến động bất thường của thị trường Sóc Trăng

  • 25/12/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/01/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực