Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND quy định định mức xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2016/QĐ-UBND NGÀY 09/9/2016 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO MỘT SỐ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 386/HĐND-VP ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục, chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3240/TTr-STC ngày 07 tháng 9 năm 2017, Báo cáo thẩm định số 255/BC-STP ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung thêm Mục 8 vào Phần II, Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên, cụ thể là:

STT

Đơn vị

Chủng loại

Số lượng xe tối đa/01 đơn vị

Ghi chú

II

Các cơ quan, đơn vị được trang bị xe ô tô chuyên dùng từ 16 - 47 chỗ ngồi

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

Xe ô tô 16 chỗ

01

Xe phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại địa phương

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.
Hadv/T9.QĐ02/32b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/09/2017
Ngày hiệu lực 10/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 27/09/2017
Ngày hiệu lực 10/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Thái Nguyên