Quyết định 28/2017/QĐ-UBND

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Tiết (-) thứ ba Điều 1 Quyết định 05/2015/QĐ-UBND về Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2017/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ TIẾT (-) THỨ BA ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 05/2015/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TÍNH ĐƠN GIÁ THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Tiết (-) thứ ba Điều 1 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang:

“- Đối với Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và Khu công nghiệp Sông Hậu không thuộc đối tượng áp dụng mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất nêu tại Điều này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng Cục Thuế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trương Cảnh Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrương Cảnh Tuyên
       Ngày ban hành24/10/2017
       Ngày hiệu lực03/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2017/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 05/2015/QĐ-UBND tính đơn giá thuê đất Hậu Giang