Quyết định 28/2019/QĐ-UBND

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình s 60/TTr-STP ngày 26 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 14 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành (gồm 12 Quyết định và 02 Chỉ thị, kèm theo danh mục chi tiết).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc STư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- TT. T
nh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Chuyên viên khối NC-TH; NC (Đ10);

- Lưu: VT,M.A18/7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định

15/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001

Về việc ban hành Quy chế vận hành quản lý bảo dưỡng loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn hệ nối mạng

Không phù hợp với Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính đã quy định cụ thể

2

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Về việc ban hành Quy định Phát triển nuôi tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Không phù hợp với Luật thủy sản năm 2017 và khoản 2, Điều 3 Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ

3

Quyết định

18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

4

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

5

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

6

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Luật thủy sản năm 2003 hết hiệu lực

7

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Sửa đổi, bsung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điều 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QD-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

8

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho UBND cấp huyện, cấp xã ven biển tỉnh Cà Mau

Không phù hp với Luật thủy sản năm 2017

9

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định s11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

10

Quyết định

28/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

11

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng bin ven bờ, vùng lộng tỉnh Cà Mau

Luật thủy sản năm 2003 đã hết hiệu lực

12

Quyết định

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hiện nay áp dụng trực tiếp Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh

13

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND ngày 22/5/2008

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Văn bản nguồn hết hiệu lực

14

Chỉ thị

11/2010/CT-UBND ngày 16/12/2010

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Việc ban hành Chỉ thị không còn phù hp theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hiện chưa có văn bản của Trung ương giao địa phương ban hành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu28/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực