Chỉ thị 05/2008/CT-UBND

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ đã được thay thế bởi Quyết định 28/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2008/CT-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Công nghệ và chuyển giao công nghệ là lĩnh vực rất quan trọng trong cạnh tranh và hội nhập, có liên quan đến nhiều lĩnh vực bao gồm: quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, công nghệ đã qua sử dụng v.v… Thời gian qua nhà nước đã ban hành Luật Khoa học, công nghệ; Luật chuyển giao công nghệ; Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ qui định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi), Thông tư số 11/2005/NĐ-CP">30/2005/TT-BKHCN ngày 30/12/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2005/NĐ-CP Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ; Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23/7/2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các dự án đầu tư.

Ở tỉnh Cà Mau, cùng với việc hội nhập và phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã từng bước đầu tư đổi mới công nghệ, mua sắm các dây chuyền thiết bị hiện đại để đưa vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất ra nhiều hàng hóa có giá trị và sức cạnh tranh cao.

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác quản lý nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, yếu kém, do thiếu sự quan tâm và phối hợp chỉ đạo của các cơ quan chức năng. Mặt khác một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đầy đủ hết tầm quan trọng của công nghệ và chuyển giao công nghệ, nên đã có trường hợp nhập các thiết bị công nghệ chưa đạt yêu cầu, công nghệ lạc hậu, thiết bị đã qua sử dụng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất kinh doanh.

Để đẩy mạnh và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ, UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Giám đốc doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những vấn đề cơ bản như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ, chuyển giao công nghệ phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị mình và phải lựa chọn công nghệ tiên tiến, hiện đại.

2. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ gồm:

a) Thẩm định, phê duyệt và tổ chức đăng ký các hợp đồng chuyển giao công nghệ, gia hạn, sửa đổi hoặc đình chỉ hợp đồng chuyển giao công nghệ;

b) Chỉ định các tổ chức có chức năng và đủ điều kiện theo qui định của pháp luật để giám định chất lượng thiết bị, phương tiện kỹ thuật kèm theo công nghệ được chuyển giao;

c) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ;

d) Tuyên truyền và phổ biến kiến thức về công nghệ và chuyển giao công nghệ đến các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh;

đ) Quản lý các hoạt động tư vấn về chuyển giao công nghệ, các hoạt động công nhận, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng và qui trình, dây chuyền công nghệ;

e) Kiểm tra, thanh tra đối với các hoạt động chuyển giao công nghệ;

f) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ trong phạm vi quyền hạn được phân cấp;

g) Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ;

h) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm và đào tạo đội ngũ cán bộ về chuyển giao công nghệ.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp quản lý hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ trong mua sắm và thực hiện các dự án đầu tư từ giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư theo đúng các qui định của Nhà nước; đảm bảo sự phù hợp của công nghệ so với mục tiêu của dự án và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Đối với các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng ngoài danh mục cấm nhập khẩu của Nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu phải tuân thủ các qui định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trên cơ sở các chính sách định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; phải đảm bảo các yêu cầu chung về kỹ thuật sau đây:

a) Có chất lượng còn lại lớn hơn 80% so với nguyên thủy;

b) Phải đảm bảo các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường của Việt Nam.

5. Để thống nhất quản lý nhà nước về công nghệ trên địa bàn tỉnh, tránh các trường hợp mua sắm các thiết bị, máy móc lạc hậu, không phù hợp; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân khi mua sắm mới các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải có ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ về sự phù hợp của công nghệ đối với địa phương.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, UBND huyện, thành phố Cà Mau phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật về quản lý nhà nước đối với công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, xử lý hoặc đề nghị lên cấp có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ.

7. Sở Khoa học và Công nghệ cần tăng cường cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ. Căn cứ Luật Khoa học, công nghệ, Luật chuyển giao công nghệ và các văn bản dưới luật, để ra văn bản hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp, cơ quan thực hiện. Thường xuyên kiểm tra việc chuyển giao công nghệ; máy móc thiết bị nhập khẩu của các dự án đầu tư phải tiên tiến, hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Kịp thời uốn nắn các sai sót, tránh gây thiệt hại tài sản Nhà nước và nhân dân, bảo vệ môi trường sống, sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.

8. Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị này và báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Website tỉnh Cà Mau;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- CV Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT, H01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Minh Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/05/2008
Ngày hiệu lực 01/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Trịnh Minh Thành
Ngày ban hành 22/05/2008
Ngày hiệu lực 01/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ