Quyết định 174/QĐ-UBND

Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 174/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 174/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày 20/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần định kỳ năm 2019, gồm: 66 văn bản (08 nghị quyết, 56 quyết định và 02 chỉ thị). Trong đó: Hết hiệu lực toàn bộ 59 văn bản (08 nghị quyết, 49 quyết định và 02 chỉ thị) và hết hiệu lực một phần 07 quyết định (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND t
nh;
- Ban Pháp chế HĐND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC (Đ);
- Lưu VT, L48.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC 1

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐỊNH KỲ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 174/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực.

I. NGHỊ QUYT

1.

66/2003/NQ-HĐND ngày 17/7/2003

Vviệc chp thuận chủ trương xây dựng mặt bằng lộ nối dài từ Năm Căn đến Mũi Cà Mau

Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 04/10/2019 của HĐND tỉnh bãi bỏ nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

15/10/2019

2.

19/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009

Về chủ trương xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2015

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2016

3.

12/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, hun luyện viên ththao thành tích cao của tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Nghị quyết s10/2019/NQ-HĐND 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đi với hun luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tnh Cà Mau

01/8/2019

4

03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định số lượng, chức danh và một schế độ, chính sách đi với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh

01/01/2020

5

15/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết s18/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

6

18/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020

Thay thế bởi Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND 06/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

7

24/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo him y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 02/4/2019 của HĐND tỉnh về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/5/2019

08

04/2019/NQ-HĐND 02/4/2019

Về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

II. QUYẾT ĐỊNH

1.

15/2001/QĐ-UB ngày 20/6/2001

Về việc ban hành Quy chế vận hành qun lý bảo dưỡng loại hình cấp nước sinh hoạt nông thôn hệ ni mạng

Theo Quyết định s28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

2.

13/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Về việc ban hành Quy định Phát triển nuôi tôm chân trng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

3.

14/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định s 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

4.

18/2010/QĐ-UBND ngày 15/9/2010

Ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND Cà Mau ban hành

01/8/2019

5.

19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010

Ban hành Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

10/12/2019

6.

27/2010/QĐ-UBND ngày 08/11/2010

Ban hành Quy định về qun lý, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tnh ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

04/3/2019

7.

11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011

Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

8.

16/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND Ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cp II trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

15/9/2019

9.

17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định s28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một svăn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

10.

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Ban hành Quy định phân cấp đăng ký, quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

11.

04/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

02/12/2019

12.

05/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

Ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/02/2019

13.

06/2013/QĐ-UBND ngày 11/7/2013

Sa đi, bổ sung, một sđiều của Quy định về thực hiện một số chính sách bảo vệ và phát triển rng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND tỉnh

Theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

10/12/2019

14.

19/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

Sửa đi, bsung khoản 1, 2 Điều 6 và khoản 2 Điu 10 của Quy định về quản lý khai thác, ương nuôi, mua bán, vận chuyển giống thủy sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của UBND tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

15.

20/2013/QĐ-UBND ngày 27/11/2013

Ban hành Quy định phân cấp quản lý vùng biển ven bờ cho UBND cấp huyện, cp xã ven bin tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định s28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

16.

08/2014/QĐ-UBND Ngày 05/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

17.

11/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

18.

13/2014/QĐ-UBND Ngày 23/5/2014

Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

19.

14/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các giải thi đấu th thao

Theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định s 14/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 ca UBND tỉnh quy định mức thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Cà Mau lập thành tích tại các giải thi đấu thể thao

01/10/2019

20.

20/2014/QĐ-UBND ngày 20/7/2014

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định s 15/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Cà Mau

01/5/2019

21

31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và quy định áp dụng Bảng giá các loại đất năm 2015

Thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

22.

35/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc ban hành quy định đơn giá phân tích mẫu tạm thời về các thông số môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

23.

36/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Ban hành Quy chế bán đu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 58/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 ban hành Quy định về đấu giá quyn sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/02/2019

24.

01/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015

Ban hành Quy định về quản lý giá, phân cp quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/5/2019

25.

13/2015/QĐ-UBND Ngày 21/5/2015

Ban hành Quy chế quản lý dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.

Thay thế bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau

10/01/2019

26.

25/2015/QĐ-UBND ngày 05/9/2015

Về việc quy định mức chi phí phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực hiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định s25/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định mức chi phí phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực hiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

20/4/2019

27.

28/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

28.

30/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

10/12/2019

29.

32/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

Ban hành quy định hạn mức ti thiểu được tách thửa đất ở trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định s 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiu được phép tách thửa đối với một sloại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/3/2019

30.

43/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý các hoạt động khai thác thủy sản trên vùng bin ven bờ, vùng lộng tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

31.

45/2015/QĐ-UBND Ngày 17/12/2015

Ban hành quy định tiêu chuẩn, quy trình, thm quyền công nhận và khen thưởng các danh hiệu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “p văn hóa”, “Khóm văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cà Mau của UBND tỉnh

10/01/2019

32.

59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

01/10/2019

33.

03/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016

Quy định tạm thời mức thu học phí đào tạo trình độ sơ cấp ngh, trung cấp nghề và cao đẳng nghề năm học 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2017

34.

22/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tnh Cà Mau ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/4/2019

35.

38/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Sửa đi, bsung một s điu của Quy chế phi hp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thm quyn giải quyết của các cp trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lc theo Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

36.

39/2016/QĐ-UBND Ngày 06/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tchức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo Quyết định s 55/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kim soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/01/2019

37.

41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016

Ban hành bổ sung; giá đất vào Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

38.

43/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đt, quyn sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thay thế bởi Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Đơn giá dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

39.

44/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

40.

08/2017/QĐ-UBND Ngày 07/4/2017

Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

07/01/2019

41.

09/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/3/2019

42.

21/2017/QĐ-UBND Ngày 05/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đt đai trên địa bàn tỉnh Cà Mau

10/01/2019

43.

02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm qun lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định s 11/2019/QĐ-UBND ngày 11/04/2019 bãi btoàn bộ Quyết định s 02/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của y ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định phân cp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/5/2019

44.

05/2018/QĐ-UBND ngày 08/02/2018

Ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND Ngày 18/12/2019 ban hành Quy định về giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

31/12/2019

45.

06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018

Quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực do văn bản nguồn giao quy định chi tiết hết hiệu lực thi hành, hiện nay áp dụng Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019.

10/02/2019

46.

41/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2020

47.

45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

Quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2020

48.

05/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019

Điều chỉnh Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Cà Mau

Thay thế bởi Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2014 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

01/01/2020

49.

24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau Quy định Hệ số điu chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Hết hiệu lực theo thời gian

01/01/2020

CHỈ TH

1.

05/2008/CT-UBND ngày 22/5/2008

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

2.

11/2010/CT-UBND ngày 16/12/2010

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Cà Mau ban hành

01/8/2019

 

DANH MỤC 2

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN ĐỊNH KỲ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s: 174/QĐ-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiu lực

1.

Quyết định

Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 ban hành Quy định về quản lý đim truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sửa đi Điều 2, Điều 4, Điều 6, Điều 7, khoản 2 Điều 9, tiêu đề Điều 10 và Bãi bỏ Điều 5 của Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và đim cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Cà Mau.

Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một s điu của Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

01/8/2019

2.

Quyết định

Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sửa đổi khoản 4 Điều 3; Điều 8; khoản 3, khoản 4 Điều 9; điểm đ khoản 2 Điều 10; Điều 14; khoản 2, khoản 3 Điều 17 và bãi bỏ điểm d, khoản 2, Điều 4; điểm a, khoản 2, Điều 9; Điều 15 của Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 ca UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bsung và bãi bỏ một số điu của Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh Cà Mau

20/6/2019

3.

Quyết định

Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 ban hành Quy chế xét tặng Gii thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 1; Điều 5; Khoản 2, Điều 6; Điều 11; Điều 12; Tiêu đề của Chương III; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điu 17; Điều 18 của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh sửa đi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật Phan Ngọc Hin tnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tnh Cà Mau

15/7/2019

4.

Quyết định

Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sửa đổi Điểm d, Khoản 2, Điều 23; Khoản 2, Điều 25; Khoản 1, Điều 26; bãi bỏ Điều 7 của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh

Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh sửa đi, bổ sung một sđiều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND Cà Mau

28/01/2019

5.

Quyết định

Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà đtính lệ phí trước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sửa đi Đim a, khoản 3 Điều 3; khoản 4 Điều 3; bãi bỏ điểm b, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh sửa đi, bãi bmột số điều của Quyết định s 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại đối với nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

15/11/2019

6.

Quyết định

Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 ban hành Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau

Sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bsung điểm b, Khoản 3 Điều 7 của Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Cà Mau quy định chính sách htrợ đào tạo, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Cà Mau

15/01/2019

7.

Quyết định

Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 ban hành Quy chế tchức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Sửa đi, bsung Điều 3; Điều 4; Điều 5; Điều 28; Điều 29; Điều 30 và Điu 31 của Quy chế tchức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định s25/2019/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Cà Mau

10/7/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2020
Ngày hiệu lực30/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 174/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 174/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu174/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành30/01/2020
       Ngày hiệu lực30/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 174/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 174/QĐ-UBND 2020 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực tỉnh Cà Mau

           • 30/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực