Quyết định 41/2016/QĐ-UBND

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất năm 2015 kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND do tỉnh Cà Mau ban hành

Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau đã được thay thế bởi Quyết định 41/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2016/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT VÀO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2015 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 877/TTr-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2016, Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 305/BC-STP ngày 07 tháng 10 năm 2016 và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 330/HĐND-TT ngày 19 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bổ sung giá đất vào Bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đất ở tại đô thị:

a) Thành phố Cà Mau: Bổ sung giá đất ở của 10 đoạn đường;

b) Huyện Thới Bình: Bổ sung giá đất ở của 06 đoạn đường;

c) Huyện U Minh: Bổ sung giá đất ở của 01 đoạn đường;

d) Huyện Trần Văn Thời: Bổ sung giá đất ở của 05 đoạn đường;

đ) Huyện Cái Nước: Bổ sung giá đất ở của 01 đoạn đường;

e) Huyện Phú Tân: Bổ sung giá đất ở của 01 đoạn đường;

g) Huyện Đầm Dơi: Bổ sung giá đất ở của 09 đoạn đường;

h) Huyện Năm Căn: Bổ sung giá đất ở của 07 đoạn đường.

2. Đất ở tại nông thôn:

a) Thành phố Cà Mau: Bổ sung giá đất ở của 06 đoạn đường;

b) Huyện Thới Bình: Bổ sung giá đất ở 24 của đoạn đường;

c) Huyện U Minh: Bổ sung giá đất ở của 12 đoạn đường;

d) Huyện Trần Văn Thời: Bổ sung giá đất ở của 12 đoạn đường;

đ) Huyện Phú Tân: Bổ sung giá đất ở của 13 đoạn đường;

e) Huyện Năm Căn: Bổ sung giá đất ở của 03 đoạn đường.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính và sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phù hợp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường t
rực Tỉnh ủy;
- Thường t
rực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Cà Mau;
- Báo Cà Mau;

- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- LĐVP UBND tỉnh;
-
Phòng NN-TN (Nguyên, 02/12);
- Lưu:
VT. Tr 85/12.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu41/2016/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýLâm Văn Bi
     Ngày ban hành19/12/2016
     Ngày hiệu lực01/01/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 41/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất vào Bảng giá đất kèm theo 31/2014/QĐ-UBND Cà Mau