Quyết định 2806/QĐ-UBND

Quyết định 2806/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 2806/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về an toàn lao động ngành Lao động Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2806/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DANH MỤC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN, VSINH LAO ĐỘNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát th tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (cấp tỉnh: 01 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục) trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ: thủ tục số 7 thuộc lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (cp tỉnh); lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động (cấp huyện) được công bố tại Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP Lê V
ăn Hùng, P. KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT (H
iếu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Anh Tuấn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Số hồ TTHC

n thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. CẤP TỈNH

1

BLĐ-TBVXH-TGG-286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức hun luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động.

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn, vệ sinh lao động

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II. CẤP HUYỆN

1

BLĐ- TBVXH- TGG-286400

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đng lao động

- Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

An toàn, vệ sinh lao động

 

Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2806/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2806/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2019
Ngày hiệu lực04/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(21/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2806/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2806/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về an toàn lao động ngành Lao động Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2806/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về an toàn lao động ngành Lao động Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2806/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýPhạm Anh Tuấn
       Ngày ban hành04/09/2019
       Ngày hiệu lực04/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (21/12/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2806/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về an toàn lao động ngành Lao động Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2806/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính về an toàn lao động ngành Lao động Tiền Giang

           • 04/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực