Quyết định 2811/QĐ-UBND

Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2014 Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại cung ứng giống phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2811/QĐ-UBND hỗ trợ tạm thời xây mở rộng cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI, MỞ RỘNG QUY MÔ CÁC CƠ SỞ NUÔI LỢN NÁI 100% MÁU NGOẠI ĐỂ CUNG ỨNG GIỐNG CHO PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ LIÊN KẾT VỚI DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HỢP TÁC XÃ VÀ TỔ HỢP TÁC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Liên ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3767/LN-NNPTNT-TC-KHĐT ngày 12/9/2014;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 345/HĐND ngày 24/9/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời một số Chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, mở rộng quy mô các cơ sở nuôi lợn nái 100% máu ngoại để cung ứng giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác với các nội dung như sau:

1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

a) Phạm vi: Các cơ sở giống lợn nái cấp bmẹ thực hiện đầu tư xây dựng mới và mở rộng quy mô trên địa bàn tỉnh.

b) Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi là tổ chức), hộ gia đình, cá nhân (gọi là hộ gia đình) trong và ngoài tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng mới cơ snuôi lợn nái 100% máu ngoại (gọi là nái ngoại) cấp bố mẹ có quy mô từ 300 nái trở lên, các cơ sở hiện đang nuôi lợn nái ngoại có quy mô từ 300 nái trở lên, mở rộng quy mô thêm từ 300 nái trlên để cung ứng giống phục vụ phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

2. Nguyên tắc, nguồn kinh phí thực hiện và phương thức htrợ

a) Nguyên tắc:

- Ngoài chính sách hỗ trợ tại quy định này, các đi tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh còn hiệu lực;

- Chính sách chỉ được hỗ trợ một lần khi hoàn thành, đưa vào hoạt động;

- Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

b) Nguồn kinh phí thực hiện:

- Ngân sách tỉnh: Từ nguồn chính sách hỗ trợ nông nghiệp năm 2014 và 2015;

- Ngân sách cấp huyện.

c) Phương thức: Hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, hộ gia đình thuộc đi tượng áp dụng.

3. Nội dung và mức htrợ

a) Điều kiện để được hưng hỗ trợ:

- Các cơ snuôi lợn nái ngoại thi công xây dựng mới, mở rộng quy mô từ tháng 9/2014 đến ngày 31/12/2014 và hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 31/3/2015, nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi được UBND tỉnh phê duyệt, đạt tiêu chuẩn kthuật, quy mô, vệ sinh môi trường theo quy định và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ký cam kết cung cấp giống cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác với thời hạn từ 5 năm trở lên, cụ thể:

+ Đối với Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh ký cam kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung ứng giống cấp bố mẹ cho phát triển đàn nái ngoại và ging thương phẩm cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh;

+ Các tổ chức, hộ gia đình ký cam kết với UBND cấp huyện cung ứng giống thương phẩm cho phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ liên kết với doanh nghiệp thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

b) Mức hỗ trợ:

- Xây dựng mới cơ sở nuôi lợn nái ngoại cấp bmẹ tập trung được hỗ trợ một lần kinh phí xây dựng chuồng trại, mua trang thiết bị, lợn giống, mức hỗ trợ như sau:

+ Đối với quy mô từ 300 đến dưới 600 nái, được hỗ trợ 1.500 triệu đồng/cơ sở, trong đó: Ngân sách tỉnh 500 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 1.000 triệu đồng;

+ Đi với quy mô từ 600 nái trở lên, được hỗ trợ 2.000 triệu đồng/cơ sở, trong đó: Ngân sách tỉnh 1.000 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 1.000 triệu đồng.

- Trường hợp cơ sở nuôi lợn nái ngoại cấp bmẹ tập trung quy mô từ 300 nái trở lên (đã được hưởng các chính sách theo quy định), tiếp tục mở rộng quy mô thêm 300 nái trở lên được hỗ trợ 1.000 triệu đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh 500 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 500 triệu đồng.

Điều 2. Trách nhiệm của các s, ngành liên quan.

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy trình, thtục, định mức kinh tế kthuật, vệ sinh môi trường cho cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại cấp bmẹ quy mô từ 300 con trở lên đcó căn cứ đầu tư xây dựng mới, mrộng chung trại theo quy định; ch trì, phi hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu trin khai thực hiện các nội dung theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bn số 345/HĐND ngày 24/9/2014.

2. Giao Sở Tài chính ch trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, thanh quyết toán ngun kinh phí theo chế độ quy định; đồng thời tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí đthực hiện có hiệu quả chính sách theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và tạm thời thực hiện đến ngày 31/3/2015.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Tổng Giám đốc Tng Công ty Khoáng sn và Thương mại Hà Tĩnh; Thủ trưng các đơn vị, tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh:
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PT và TH tỉnh:
- Trung tâm công báo - Tin học tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh:
- Lưu: VT, TH, NL.
Gửi VB giấy và điện tử..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2811/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2811/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực26/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2811/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2811/QĐ-UBND hỗ trợ tạm thời xây mở rộng cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2811/QĐ-UBND hỗ trợ tạm thời xây mở rộng cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2811/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành26/09/2014
        Ngày hiệu lực26/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2811/QĐ-UBND hỗ trợ tạm thời xây mở rộng cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2811/QĐ-UBND hỗ trợ tạm thời xây mở rộng cơ sở chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại Hà Tĩnh

           • 26/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực