Quyết định 2814/QĐ-UBND

Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2814/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 25 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015 CỦA TỈNH QUẢNG NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/03/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 184/TTr-TNMT ngày 14/8/2009; ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 563/STC/HCSN ngày 08/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam.

2. Cơ quan chủ quản đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam.

3. Đơn vị chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

4. Nội dung dự án: Gồm các hạng mục (có hồ sơ dự án đính kèm):

- Điều tra thu thập thông tin, số liệu, tài liệu, bản đồ;

- Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất;

- Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;

- Xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;

- Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp, hoàn chỉnh tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Sản phẩm dự án:

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của tỉnh Quảng Nam;

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, tỷ lệ 1/100.000;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000;

- Đĩa CD ghi dữ liệu.

6. Tổng dự toán kinh phí: 2.469.160.000 đồng

(Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 1.982.594.000 đồng

- Chi phí khác ngoài đơn giá:                              262.097.000 đồng

- Thuế VAT (10%):                                             224.469.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.

8. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương:

- Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra tiến độ, nghiệm thu sản phẩm và hoàn chỉnh hồ sơ, sản phẩm dự án, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình HĐND tỉnh thông qua, trình Chính phủ xét duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách, bố trí kế hoạch kinh phí để thực hiện dự án và hướng dẫn việc thanh, quyết toán sử dụng nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

- UBND các huyện, thành phố và các ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ TN&MT (b/c);
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2814/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2814/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2009
Ngày hiệu lực25/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2814/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2814/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýNguyễn Ngọc Quang
       Ngày ban hành25/08/2009
       Ngày hiệu lực25/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2814/QĐ-UBND năm 2009 Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 Quảng Nam