Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư kèm theo Quyết định 2500/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư đã được thay thế bởi Quyết định 2125/QĐ-BGDĐT 2018 Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2818/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC VĂN THƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2500/QĐ-BGDĐT NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/NĐ- CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều, khoản của Quy chế tổ chức hoạt động công tác văn thư ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 8 như sau:

Điều 8: Hình thức văn bản

2. Văn bản hành chính bao gồm: Chỉ thị, quyết định, nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn, cam kết, bản thỏa thuận, công thư, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, phương án, báo cáo, biên bản, tờ trình, công văn, thông cáo, thông báo, công điện, hợp đồng, giấy chứng nhận, giấy nghỉ phép, giấy uỷ quyền, giấy uỷ nhiệm, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu nhắc việc, phiếu gửi, phiếu chuyển.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

Điều 9: Thể thức, kỹ thuật, phông chữ trình bày văn bản

Thể thức, kỹ thuật, phông chữ trình bày văn bản phải được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

Điều 10: Quốc hiệu

Quốc hiệu được ghi trên văn bản với 2 dòng chữ in đậm. Dưới dòng chữ thứ hai có gạch chân bằng nét liền mảnh (sử dụng lệnh Draw, không dùng Underline)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Hủy bỏ nội dung quy định tại các điểm a, b, c thuộc khoản 2 Điều 19 và được điều chỉnh như sau:

Điều 19: Mức độ khẩn, mật

2. Việc xác định và yêu cầu đóng dấu độ tuyệt mật, tối mật, mật và dấu thu hồi đối với văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có nội dung bí mật nhà nước phải được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và theo Quyết định số 6436/QĐ- BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khoản 4 Điều 24:

Điều 24: Đánh máy, nhân bản

4. Việc đánh máy, in, nhân bản văn bản có nội dung bí mật nhà nước được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và Quyết định số 6436/QĐ- BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

6. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh khoản 2 Điều 26 như sau:

Điều 26: Trách nhiệm và thẩm quyền ký văn bản

2. Bộ trưởng ký các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, những người đứng đầu cơ quan Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các vấn đề trọng yếu của ngành. Trong một số trường hợp cụ thể và cần thiết, Bộ trưởng có thể ủy quyền cho Thứ trưởng ký thay Bộ trưởng các văn bản nói trên.

7. Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mẫu 5.3 và 5.7 tại Phụ lục V:

Ban hành mẫu Giấy mời họp, Phụ lục số I; mẫu Giấy đi đường, Phụ lục số II.

8. Ban hành mẫu Giấy nghỉ phép theo Phụ lục III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Đăng Website cơ quan Bộ GDĐT;
- Lưu VT,VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2818/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2818/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2818/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2818/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýTrần Quang Quý
       Ngày ban hành01/08/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2818/QĐ-BGDĐT năm 2012 sửa đổi Quy chế hoạt động công tác văn thư