Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND

Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 4043/2005/QĐ-UBND quy định chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế đã được thay thế bởi Quyết định 28/2014/QĐ-UBND chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 09/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2820/2009/QĐ-UBND

Huế, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 4043/2005/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 7c/2009/NQCĐ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá V về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 853/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế và Sở Tài chính tại Tờ trình số 3177 /TTr-SYT-STC ngày 04 tháng 12 năm 2009 về việc xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách cho đối tượng tham gia thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình; Báo cáo thẩm định số 724/BC-STP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 7, Quyết định số 4043/2005/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định một số chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình với nội dung cụ thể như sau:

1. Trợ cấp cho người thực hiện triệt sản: 400.000đồng/ca;

2. Phụ cấp cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình ở thôn, bản, tổ dân phố tính bằng 0,2 mức lương tối thiểu/người/tháng.

Điều 2. Bổ sung chế độ chi cho kíp phẫu thuật triệt sản:

1. Hỗ trợ triệt sản nam: 50.000đồng/ca;

2. Hỗ trợ triệt sản nữ: 80.000đồng/ca.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Các nội dung khác của Quyết định 4043/QĐ-UBND không trái với Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Bộ: Y tế, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh uỷ (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Cục DS-KHHGĐ (để b/c);
- UBMT TQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- Website Chính phủ; Cổng TTĐT tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, TC (02), NV, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2820/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2820/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2009
Ngày hiệu lực01/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2820/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2820/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành22/12/2009
       Ngày hiệu lực01/01/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/06/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2820/2009/QĐ-UBND sửa đổi chính sách dân số kế hoạch hóa Huế