Quyết định 2834/QĐ-UBND

Quyết định 2834/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định liên quan đến Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2834/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 08 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CƠ SỞ KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CỦA TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2461/TTr-SCT ngày 06/7/2018 về việc bãi bỏ Quyết định phê duyệt “Quy hoạch Phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” của UBND tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định liên quan đến Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng của tỉnh Đồng Nai ban hành, gồm:

1. Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng năm 2025”.

2. Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng năm 2025”.

3. Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng năm 2025”.

4. Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng năm 2025”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2834/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2834/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2834/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2834/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành10/08/2018
       Ngày hiệu lực10/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2834/QĐ-UBND 2018 bải bỏ Quyết định về cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Đồng Nai

           • 10/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực