Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% một số mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ văn bản Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 2841/2007/QĐ-UBND

Huế, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TĂNG 20% MỘT SỐ MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3160/TT-TC  ngày 30 tháng 11 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tăng 20% một số mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Tỉnh so với mức thu học phí quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT

Loại giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe

Mức thu học phí theo TT26/2007/TT-BTC

Mức điều chỉnh tăng 20%

1

B1 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ móc có trọng tải dưới 3500kg không kinh doanh vận tải)

2.275.000

2.730.000

2

B2 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có một rơ móc có trọng tải dưới 3500kg có kinh doanh vận tải)

2.710.000

3.252.000

3

C (ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải từ 3500kg trở lên )

3.875.000

4.650.000

4

Chuyển từ cấp B2 lên D (chở người từ 10-30 người), chuyển cấp từ C lên E (chở trên 30 người)

2.150.000

2.580.000

5

Chuyển cấp từ B2 lên C, từ C lên D, từ D lên E và chuyển cấp hạng F

1.500.000

1.800.000

6

Ôn tập hạng B1, B2

480.000

576.000

7

Ôn tập hạng C, D, E, F

850.000

1.020.000

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

1. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Trường Trung học Giao thông Vận tải thực hiện mức thu học phí theo quy định tại Điều 1 nêu trên.

2. Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông Vận tải có trách nhiệm thực hiện việc thu, chi học phí đào tạo các lớp lái xe cơ giới đường bộ theo quy định tại Điều 1 nêu trên và theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quy định tại các điểm 1, 2, 4 (phần phụ lục) thuộc Điều 1 của Quyết định số 3483/QĐ-UB ngày 03 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông Vận tải Huế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 6;  
- Cục KTVBQPPL ( Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- Bộ GTVT;
- TV Tỉnh ủy;
- TT và các Ban của HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Viện KSND, Toà án ND tỉnh;
- VPUB: LĐ và các CV;
- Website Chính phủ; Cổng GTĐT tỉnh;
- TT Công báo, Báo T T Huế;
- Lưu: VT, TC;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2841/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2841/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực29/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2841/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2841/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực29/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2841/2007/QĐ-UBND điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế