Quyết định 2850/QĐ-UBND

Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 2850/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 2074/TTr-SGDĐT ngày 02/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ thủ tục “Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép t chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở” ban hành kèm theo Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quy trình số 24, Mục A, Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Lý do: Ngày 26/8/2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định s2499/QĐ-BGDĐT về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm học thêm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP);
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2850/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2850/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực04/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2850/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2850/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2850/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tỉnh Sóc Trăng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2850/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNgô Hùng
     Ngày ban hành04/10/2019
     Ngày hiệu lực04/10/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 2850/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 2850/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục tỉnh Sóc Trăng

      • 04/10/2019

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 04/10/2019

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực