Quyết định 2851/QĐ-UBND

Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung định mức/đơn giá thu mua hải sản để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ cho chủ cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 2851/QĐ-UBND 2017 định mức đơn giá thu mua hải sản để tính toán bồi thường Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2851/QD-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG ĐỊNH MỨC/ĐƠN GIÁ THU MUA HẢI SẢN ĐỂ LÀM CƠ SỞ TÍNH TOÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO CHỦ CƠ SỞ THU MUA TẠM TRỮ HÀNG HẢI SẢN TỒN KHO BỊ ẢNH HƯỞNG DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành định mức bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển;

Căn cứ Công văn số 9723/BNN-TCTS ngày 16/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển;

Căn cứ Công văn số 12039/BCT-TTTN ngày 14/12/2016 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xác định giá để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ hàng hải sản tồn kho;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2392/TTr-SCT ngày 06/12/2017, kèm theo Công văn số 434/CTK-TM ngày 25/11/2017 của Cục Thng kê tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 3084/STC-QLGCS ngày 04/12/2017 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung định mức/đơn giá thu mua hải sản để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ cho chủ cơ sở thu mua tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

TT

Chủng loi hải sản

Đơn vị tính

Định mức/đơn giá để tính bồi thường, hỗ trợ

1

Tôm chân trắng

Đồng/kg

113.230

2

Mực

Đồng/kg

77.581

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính tham mưu phân bổ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và hướng dẫn các địa phương tổng hợp báo cáo quyết toán kết quả chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các chủ cơ sở thu mua, tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cmôi trường biển theo đúng quy định.

2. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp và hướng dẫn các địa phương có liên quan thực hiện kiểm kê, phân loại theo đúng quy định.

3. Chủ tịch UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà trên cơ sở định mức/đơn giá thu mua hải sản đã được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các chủ cơ sở thu mua, tạm trữ hàng hải sản tồn kho bị ảnh hưởng do sự cmôi trường biển theo đúng các nội dung quy định tại Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế; Cục trưởng Cục Thng kê; Chủ tịch UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV: TH, TC, CT;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2851/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2851/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2851/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2851/QĐ-UBND 2017 định mức đơn giá thu mua hải sản để tính toán bồi thường Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2851/QĐ-UBND 2017 định mức đơn giá thu mua hải sản để tính toán bồi thường Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2851/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2851/QĐ-UBND 2017 định mức đơn giá thu mua hải sản để tính toán bồi thường Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2851/QĐ-UBND 2017 định mức đơn giá thu mua hải sản để tính toán bồi thường Huế

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực