Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL

Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 về phê duyệt "Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL 2013 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2869/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét văn bản góp ý số 3696/UBND-KTN ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Long góp ý cho Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long; Xét tờ trình số 318/TTr-VQHTLMN ngày 8/11/2012 của Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam trình phê duyệt “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long” kèm theo hồ sơ dự án đã được chỉnh sửa, hoàn thiện;

Xét tờ trình số 54/TTr-TCTL-QLNN ngày 11/11/2013 của Tổng cục Thủy lợi trình phê duyệt “Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long”;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long với các nội dung chính sau:

I. Phạm vi vùng quy hoạch

Vùng nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ thành phố Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 4.800 ha, bao gồm 11 đơn vị hành chính là: Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, Phường 8, Phường 9, xã Trường An, xã Tân Ngãi, xã Tân Hòa, xã Tân Hội.

Vùng nghiên cứu được chia thành 6 khu thủy lợi:

- Khu 1: Giới hạn bởi ranh giới với tỉnh Đồng Tháp, sông Tiền, và rạch Cái Đa Lớn với diện tích tự nhiên khoảng 100 ha. Đây là vùng thuộc xã Tân Hội, phần lớn diện tích là đất nông nghiệp.

- Khu 2: Giới hạn bởi rạch Cái Đa Lớn, sông Tiền, rạch Cái Đôi Lớn và tỉnh Đồng Tháp với diện tích tự nhiên 817 ha. Phần diện tích phía Nam xã Tân Hòa và phần lớn diện tích xã Tân Hội là vùng nông nghiệp.

- Khu 3: Giới hạn bởi rạch Cái Đôi Lớn, Sông Tiền, sông Cái Cam sông Bà Điểu - Tân Nhơn với diện tích tự nhiên 1.484 ha. Phần lớn diện tích phía Bắc là đất phi nông nghiệp, chỉ có khu vực diện tích nhỏ phía Nam thuộc xã Tân Ngãi, Tân Hạnh sản xuất nông nghiệp.

- Khu 4: Giới hạn bởi sông Cái Cam ở phía Tây, sông Tiền phía Bắc, sông Cầu Lộ phía Đông và rạch Tắc ở phía Nam với diện tích tự nhiên 971 ha. Theo dự kiến phát triển đến năm 2020, toàn bộ khu vực sẽ không còn diện tích đất nông nghiệp.

- Khu 5: Giới hạn bởi sông Cầu Lộ, sông Tiền, sông Long Hồ và rạch Đìa Chuối - sông Ông Me Lớn với diện tích tự nhiên 760 ha. Cũng giống như vùng 4, dự kiến đến năm 2020, đây là khu đô thị hóa, không còn diện tích đất nông nghiệp.

- Khu 6: Giới hạn bởi sông Long Hồ, sông Tiền và Quốc lộ 57 thuộc diện tích phường 5 và xã Thanh Đức (Long Hồ) với diện tích tự nhiên 416 ha. Đây là khu vực đô thị hóa của thành phố Vĩnh Long.

II. Mục tiêu quy hoạch

- Đề xuất các giải pháp (công trình, phi công trình) trên cơ sở đồng bộ, tập trung các khung trục tiêu, cống ngăn triều, trạm bơm, khu vực trữ, điều tiết nước chính cũng như các giải pháp khác để tiêu thoát nước chống ngập úng bảo đảm ổn định dân cư, hạ tầng cơ sở, góp phần cải tạo môi trường, cảnh quan, sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố.

- Làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình chống ngập úng cho thành phố đến năm 2020, định hướng đến 2050.

III. Phương án quy hoạch

1. Tiêu chuẩn tính toán

- Tiêu chuẩn tính toán phòng chống ngập lũ, triều cường: Lũ thiết kế tần suất 1%, dạng lũ năm 2000 có cập nhật lũ năm 2011, triều biển 1996.

- Tiêu chuẩn tính toán tiêu thoát nước chống ngập úng

+ Lượng mưa thời đoạn thiết kế (180 phút, tần suất 20%) tương đương 92 mm tính tiêu nước khu đô thị, tiêu chí mưa giờ nào tiêu hết giờ đó.

+ Lượng mưa 3 ngày max tần suất 10%, tiêu trong 5 ngày cho cây lúa.

+ Lượng mưa tiêu 1 ngày max, tần suất 10% cho đối tượng là cây trồng cạn, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản; yêu cầu mưa ngày nào tiêu hết ngày đó.

+ Mực nước triều ngoài sông là mực nước max tần suất 10% (tương đương mực nước lũ năm 2001).

+ Mực nước biển dâng: theo kịch bản B2 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Giải pháp công trình

a) Tiêu nước, phòng chống ngập úng khu vực thành phố, khu đô thị và công nghiệp

- Kiểm soát nước lũ, triều cường bằng việc nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê, cống dưới đê nhằm kiểm soát lũ kết hợp tuyến giao thông. Tổng chiều dài 73 km, bề rộng mặt đê 6m.

- Nâng cấp, mở rộng các kênh trục tiêu thoát nước kết hợp tưới, như: rạch Cái Đôi, Cái Đa, Cái Cá, Rạch Chùa - Nhà Dài, Rạch Thắm - Bà Điều, Đường Chùa - Ngã Tắc, Đìa Chuối - Ông Me Lớn và sông Cả Sơn… với chiều dài khoảng 52 km, bề rộng 10 - 15m, cao trình đáy -3,0 m; 11 kênh tiêu trong các khu tiêu, chiều dài khoảng 34 km, bề rộng đáy 6-8 m, cao trình -3,0 m.

- Xây dựng 19 cống tiêu nước, kiểm soát lũ, triều cường tại đầu kênh trục cấp 1 tổng bề rộng cống 101 m, bề rộng rộng từ 5 - 8 m.

- Xây dựng 5 tuyến kè phòng chống sạt lở kết hợp kiểm soát lũ, chỉnh trang đô thị trong đó có tuyến kè Cổ Chiên đang xây dựng với chiều dài 15,57km.

- Xây dựng mới 2 cầu H30 trên tuyến đường quốc lộ 53 (Thành phố Vĩnh Long đi Trà Vinh) do mở rộng 2 kênh tiêu nước là Cầu Lộ và Rạch Ranh.

- Xây dựng 8 trạm bơm với 21 máy bơm loại 10.800m3/h.

- Tôn nền đô thị theo Quy hoạch xây dựng của thành thành phố, cao trình từ 2,0-2,5 m.

- Về lâu dài, để ứng phó với biến đổi khí hậu – nước biển dâng tiếp tục nghiên cứu, xem xét đầu tư xây dựng các cống: Cái Cá, Cái Cam, Long Hồ, Cái Đa, Cái Đôi.

b) Tiêu nước, phòng chống ngập úng khu vực sản xuất lúa

- Củng cố, nâng cấp các ô bao theo hướng kiên cố hóa kênh mương, đê và cống dưới đê phù hợp với quy hoạch chung của vùng Bắc Măng Thít – Nam Cái Tàu Thượng. Tổng số là 10 ô bao, diện tích mỗi ô từ 55 ha đến 400 ha.

- Nạo vét hệ thống kênh, củng cố hệ thống đê, bờ bao, cống bọng. Phần diện tích sản xuất lúa ba vụ, ngoài cải thiện điều kiện tiêu thoát qua việc nạo vét các kênh, rạch, bố trí máy bơm phục vụ cấp nước, tiêu thoát nước khi cần thiết.

c) Tiêu nước, phòng chống ngập úng khu vực cây ăn trái

Diện tích vườn cây ăn trái tập trung chủ yếu ở các xã Tân Hội, Tân Ngãi, Tân Hòa nơi có biên độ triều khá lớn (ngay cả trong mùa lũ). Giải pháp cần nâng cấp đê bao các ô chống lũ theo hệ thống rạch tự nhiên, tại mỗi cửa lấy nước có lắp cống đóng mở hai chiều. Mùa mưa lũ, các cống phần lớn được đóng khi triều lên và mở ra khi triều xuống. Lượng nước ngập không có khả năng tự chảy sẽ được giải quyết bằng bơm. Hệ thống đê bao kết hợp làm đường giao thông nông thôn.

2. Giải pháp phi công trình

- Sử dụng hệ thống sông, kênh, ao, hồ, các diện tích đất vùng trũng thấp (có thể xây dựng hồ điều hòa) để trữ nước với khoảng 17% diện tích vùng dự án, đặc biệt chú trọng ở các khu vực dự kiến phát triển trong tương lai.

- Tạo bề mặt thấm, vùng đệm, vùng đất ngập nước nhằm trữ nước mưa, gia tăng lượng nước bổ sung cho tầng nước ngầm, giảm sự hình thành dòng chảy mặt, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn thời đoạn ngắn, giảm tải cho hệ thống thoát nước của Thành phố.

- Xây dựng quy trình vận hành cũng như tăng cường công tác quản lý vận hành các công trình chống ngập hiện có của Thành phố.

- Từng bước hiện đại hoá công tác quản lý công trình thuỷ lợi và hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của lún đến tình trạng ngập úng của Thành phố và công trình thủy lợi.

- Tăng cường công tác dự báo mưa, lũ, xâm nhập mặn phục vụ phòng chống thiên tai.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ công trình thuỷ lợi, công trình tiêu thoát nước đô thị.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

IV. Kinh phí và trình tự thực hiện quy hoạch

1. Giai đoạn đến năm 2020

Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống công trình thủy lợi khu 4, 5, bao gồm các hạng mục sau:

- Xây dựng 12 cống tưới, tiêu thoát nước với tổng khẩu độ 66 m; Vốn đầu tư khoảng 425 tỷ đồng.

- Nạo vét khoảng 64 km kênh; vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.

- Nâng cấp, bổ sung 40 km đê bao; vốn đầu tư khoảng 164 tỷ đồng.

- Xây dựng 2 cầu giao thông; vốn đầu tư khoảng 64 tỷ đồng.

- Nâng cấp, bổ sung hệ thống nội đồng; vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư giai đoạn đến năm 2020 khoảng 793 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I)

2. Giai đoạn sau 2020

Đầu tư cho cho các khu còn lại, bao gồm các hạng mục công trình sau:

- Xây dựng 7 cống tưới, tiêu thoát nước với tổng khẩu độ 35 m; vốn đầu tư khoảng 224 tỷ đồng.

- Nạo vét 22 km kênh cấp I, II tưới tiêu nước; vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng.

- Nâng cấp khoảng 34 km đê bao; vốn đầu tư khoảng 85 tỷ đồng.

- Xây dựng 8 trạm bơm, 21 máy bơm công suất 10.800 m3/h; vốn đầu tư khoảng 355 tỷ đồng.

- Nâng cấp, bổ sung hệ thống công trình nội đồng; vốn đầu tư khoảng 88 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn sau 2020 khoảng 776 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục II)

3. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn

- Tổng kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch khoảng 1.569 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện quy hoạch trên phạm vi địa bàn thành phố; chỉ đạo, tổ chức xử lý, giải toả các công trình xâm hại, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Long;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY HOẠCH THUỶ LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số: 2869 /QĐ-BNN-TCTL ngày 5 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

1. Kênh cấp I, kênh tiêu

TT

Tên kênh

Chiều dài

(km)

Bề rộng (m)

Cao trình (m)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

I

Kênh cấp I

38,00

 

 

48.0

1

Rạch Cái Đôi Lớn – Rạch Ấp Bắc

7,13

20,00

-3,00

7.0

2

Sông Cái Cam

8,92

20,00

-3,00

13.0

2

Sông Cái Cá – Kênh Đội Hổ

10,43

20,00

-3,00

10.0

3

Rạch Thắm - Rạch Dừa - Bà Điểu

3,69

15,00

-3,00

6.0

4

Rạch Đường Chùa – Ngã Tắc

1,81

15,00

-3,00

3.0

5

Rạch Đìa Chuối - K. Mới- Ông Me Lớn

5,80

15,00

-3,00

9.0

II

Kênh tiêu

26,00

 

 

32.0

1

Rạch Cầu Chùa – Ông Tôm

5,56

6,00

-3,00

7.0

2

Rạch Bào Trọng – Rạch Ông Đập

2,21

6,00

-3,00

3.0

3

Rạch Vàm Xếp – Ông Thiếc

2,38

6,00

-3,00

3.0

4

Rạch Bình Lữ - Tân Hữu

4,45

6,00

-3,00

5.0

5

Rạch Ngã Cạy

3,80

6,00

-3,00

5.0

6

Sông Cầu Lộ

3,37

6,00

-3,00

4.0

7

Kênh Cụt

0,43

6,00

-3,00

1.0

8

Rạch Ranh

3,48

6,00

-3,00

4.0

Cộng

64,00

 

 

80.0

2. Đê

TT

Tên tuyến

Chiều dài (km)

Bề rộng (m)

Cao trình đê (m)

Dự kiến vốn đầu tư (tỷ đồng)

Ghi chú

1

Rạch Thắm – Rạch Dừa – Bà Điểu

3,69

6,00

2,54

10.0

Làm mới&nâng cấp

2

Rạch Đường Chùa – Ngã Tắc

1,81

6,00

2,40

5.0

Làm mới&nâng cấp

3

Rạch Đìa Chuối – K,Mới – Ông Me Lớn

5,80

6,00

2,40

15.0

Làm mới&nâng cấp

4

Rạch Cầu Chùa – Ông Tôm

5,56

4,00

2,40

6.0

Nâng cấp

5

Rạch Bảo Trong – Rạch Ông Đập

2,21

4,00

2,40

3.0

Nâng cấp

6

Sông Cái Cam

2,21

6,00

2,62

36.0

Làm mới&nâng cấp

7

Sông Cái Cá – kênh Đội Hổ

2,18

6,00

2,63

70.0

Làm mới&nâng cấp

8

Rạch Vàm Xếp - Ông Thiếc

2,38

4,00

2,45

3.0

Nâng cấp

9

Rạch Bình Lữ - Tân Hữu

4,45

4,00

2,43

5.0

Nâng cấp

10

Rạch Ngã Cạy

3,80

4,00

2,35

4.0

Nâng cấp

11

Sông Cầu Lộ

2,52

4,00

2,40

3.0

Nâng cấp

12

Rạch Ranh

3,48

4,00

2,28

4.0

Nâng cấp

Cộng

40,00

 

 

164.0

 

3. Cống

TT

Tên cống

Bề rộng

(m)

Cao trình

(m)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Vàm Xếp

5

-2,00

32.0

2

Ông Tôm

5

-2,00

32.0

3

Bảo Trọng

5

-2,00

32.0

4

Cầu Chùa

8

-2,50

51.0

5

Ngã Cạy

5

-2,00

32.0

6

Đường Chùa

5

-2,00

32.0

7

Tân Hữu

5

-2,00

32.0

8

Bình Lữ

8

-2,50

51.0

9

Cầu Lộ

5

-2,00

32.0

10

Kênh Mới

5

-2,00

32.0

11

Rạch Ranh

5

-2,00

32.0

12

Cầu Lầu

5

-2,00

32.0

Cộng

66

 

425.0

4. Cầu giao thông, H30

TT

Hạng mục

Số lượng

(cái)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Cầu Rạch Ranh

1

32.0

2

Cầu Phước Lợi

1

32.0

Cộng

2

64.0

5. Nội đồng

TT

Hạng mục

Diện tích

(ha)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Ô bao III-2-1

126

14.0

2

Ô bao III-2-2

86

10.0

3

Ô bao III-2-3

55

6.0

4

Ô bao III-2-4

138

15.0

5

Ô bao III-2-5

366

15.0

Cộng

771

60.0

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN SAU NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 2869 /QĐ-BNN-TCTL ngày 5 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Kênh cấp I, kênh tiêu

TT

Tên kênh

Chiều dài

(km)

B (m)

Cao trình

(m)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

I

Kênh cấp I

13,73

 

 

16.5

1

Rạch Cái Đa Lớn

4,12

10,00

-3,00

1.5

2

Rạch Chùa - Nhà Dài

2,70

15,00

-3,00

4.0

3

Sông Cả Sơn

6,91

15,00

-3,00

11.0

II

Kênh tiêu

8,48

 

 

7.5

1

Rạch Huyền Báo - Tân Thạnh

3,92

6,00

-3,00

2.0

2

Rạch Ngọn Cầu

3,46

6,00

-3,00

4.0

3

Rạch Long Khánh

1,10

6,00

-3,00

1.5

Cộng

22,00

 

 

24.0

2. Đê

T T

Tên tuyến

Chiều dài (km)

Bề rộng (m)

Cao trình đê (m)

Dự kiến vốn đầu tư (tỷ đồng)

Ghi chú

1

Rạch Cái Đa Lớn

4,12

6,00

2,68

11.5

Làm mới&nâng cấp

2

Rạch Chùa - Nhà Dài

2,70

6,00

2,63

15.0

Làm mới&nâng cấp

3

Sông Cả Sơn

6,91

6,00

2,62

19.0

Làm mới&nâng cấp

4

Sông Cổ Chiên

4,28

6,00

2,60

12.0

Làm mới&nâng cấp

5

R, cái Đôi Lớn - Ấp Bắc

7,13

6,00

2,66

20.0

Làm mới&nâng cấp

6

Rạch Huyền Báo - Tân Thạnh

3,92

4,00

2,45

2.0

Nâng cấp

7

Rạch Ngọn Cầu

3,46

4,00

2,40

4.0

Nâng cấp

8

Rạch Long Khánh

1,10

4,00

2,40

1.5

Nâng cấp

Cộng

34,00

 

 

85.0

 

3. Cống

TT

Tên cống

Bề rộng

(m)

Cao trình

(m)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Huyền Báo

5

-3,00

32.0

2

Nhà Dài

5

-3,00

32.0

3

Tân Thạnh

5

-3,00

32.0

4

Ngọn Cầu

5

-3,00

32.0

5

Long Hưng

5

-3,00

32.0

6

Khóm B

5

-3,00

32.0

7

Long Khánh

5

-3,00

32.0

Cộng

35

 

224.0

4. Trạm bơm

TT

Hạng mục

Số máy

Công suất bơm

(m3/h)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Tân Hưng

2

21,600

34.0

2

Ông Tôm

2

21,600

34.0

3

Tân Quới Hưng

3

32,400

50.0

4

Bình Lữ

4

43,200

70.0

5

Khóm 3

3

32,400

50.0

6

Kênh Mới

3

32,400

50.0

7

Phước Ngơn

3

32,400

50.0

8

Long Hưng

1

10,800

17.0

Cộng

21

 

355.0

5. Nội đồng

TT

Hạng mục

Diện tích

(ha)

Dự kiến vốn đầu tư

(tỷ đồng)

1

Ô bao I-2-1

157

18.0

2

Ô bao I-2-2

82

9.0

3

Ô bao II-2-1

148

17.0

4

Ô bao II-2-2

259

29.0

5

Ô bao II-2-3

136

15.0

Cộng

782

88.0

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2869/QĐ-BNN-TCTL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2869/QĐ-BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2869/QĐ-BNN-TCTL

Lược đồ Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL 2013 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL 2013 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2869/QĐ-BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực05/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL 2013 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2869/QĐ-BNN-TCTL 2013 Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng thành phố Vĩnh Long

            • 05/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực