Quyết định 2877/QĐ-UBND

Quyết định 2877/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m - 1000m quy định tại Quyết định 836/QĐ-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2877/QĐ-UBND

Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỨC HỖ TRỢ ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH TỪ TRÊN 500 M ĐẾN 1000 M QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 836/QĐ-UBND NGÀY 07/02/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND Thành phố tại Công văn số 202/HĐND-KTNS ngày 03/6/2016 về việc điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m - 1000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn - huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên ngành: Tài nguyên và Môi trường - Tài Chính - Xây dựng - UBND huyện Sóc Sơn, tại Tờ trình số 4997/TTrLN-TNMT-TC-XD-UBND huyện Sóc Sơn ngày 02/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, Sóc Sơn quy định tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 07/2/2014 của UBND Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường hàng năm ban hành tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

STT

Phm vi hỗ tr

Mức hỗ tr

I

Đối với nhân khẩu trong vùng ảnh hưởng môi trường (đồng/người/tháng)

1

Trên 500m đến 600m

35.000

2

Trên 600m đến 800m

30.000

3

Trên 800m đến 1000m

25.000

II

Đi với đất canh tác trong vùng ảnh hưởng môi trường (đồng/m2/năm)

 

Từ trên 500m đến 1000m

102

Điều 2. Thời gian hưởng mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường

1. Thời gian hưởng mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường được tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

2. Mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường được chi trả một lần cho đối tượng được hưởng quy định tại Điều 2 Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/2/2014 của UBND Thành phố. Giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện chi trả tiền hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng theo đúng chính sách quy định.

Điều 3. Quyết định này thay thế các quy định tại: Khoản 1 Điều 3; Điều 4; Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND Thành phố Ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn - huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội. Các nội dung khác tại Quyết định 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND Thành phố vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực TU, HĐND TP (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố;;
- Đoàn đại biểu Quốc Hội thành phố Hà Nội;
- Công báo UBND Thành phố
;
- CVP, các PCVP UBND Thành phố;
- TH, ĐT(b,đát), KT(chiến);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2877/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2877/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2016
Ngày hiệu lực04/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2877/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2877/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Đức Chung
        Ngày ban hành04/06/2016
        Ngày hiệu lực04/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2877/QĐ-UBND điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường phạm vi bán kính Hà Nội 2016