Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết quy định hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TRONG PHẠM VI VÙNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XUNG QUANH CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9720/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19/11/2018 về việc ban hành Quyết định triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và số 9721/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19/11/2018 về việc đề nghị bãi bỏ các Quyết định của UBND Thành phố liên quan đến nội dung ban hành quy định mức h trợ ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố; đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hàng năm và báo cáo UBND thành phố theo quy định; cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

4. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu - chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định.

Quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Các Quyết định sau đây của UBND Thành phố hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000m quy định tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực T
U, HĐND TP (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP
UBTP: CVP, các PCVP UBND Thành phố;
- TH, ĐT
thực, bảo, tịnh, TKBT, TT THCB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2018
Ngày hiệu lực31/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành21/12/2018
       Ngày hiệu lực31/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2018/QĐ-UBND hỗ trợ người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường Hà Nội

           • 21/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực