Quyết định 2898/QĐ-UBND

Quyết định 2898/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 2898/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2898/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-BNN-TY ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 594/TTr-SNN ngày 03 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

(có bản Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Chính, Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT (b/c);
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KT, M, 38 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 09/11/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Căn cứ Luật Thú y s79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-BNN-TY ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2014 - 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Sơn La Phê duyệt dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác quản lý hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phòng chống bệnh lây t gia súc, gia cầm sang người và bảo vệ môi trường sinh thái, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch thực hiện việc xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm soát, giám sát dịch bệnh; ngăn chặn dịch bệnh từ động vật lây truyền sang người; giảm tối đa ô nhiễm môi trường, đảm bảo trật tự trị an. Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội có hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh.

- Thông qua kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại các lò giết mổ tập trung, kiểm soát được dịch bệnh cũng như an toàn thực phẩm trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

- Giúp nhà nước quản lý và điều tiết phát triển kinh tế đúng hướng trong giai đoạn CNH, HĐH phát triển nhanh dịch vụ thương mại toàn diện, tăng thu cho ngân sách.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch phải cụ thể, khả thi sát với thực tế các địa phương.

- Bảo đảm cân đối được các nguồn lực từ ngân sách và nguồn lực xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung có quy mô phù hợp với công nghệ hiện đại, thiết bị tiên tiến, gắn với vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa, đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao sức khỏe cộng đồng và sức cạnh tranh của các sản phẩm động vật của tỉnh trên thị trường.

- Huy động được các nguồn lực tham gia xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh đảm bảo phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; sản lượng thịt qua các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt 25% tổng sản lượng thịt toàn tỉnh.

- Định hướng đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Sản lượng thịt qua các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt 60% tổng sản lượng thịt toàn tỉnh.

III. NỘI DUNG

1. Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

1.1. Thành phố Sơn La

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho các xã, phường thuộc thành phố Sơn La.

- Đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Sơn La có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Panh, xã Chiềng Xôm với công suất khoảng 20 con trâu, bò, ngựa/ngày; 150 con lợn, dê/ngày; 1.000 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Sơn La có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La từ tập trung bán công nghiệp, loại II lên tập trung công nghiệp, loại I với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

1.2. Huyện Mộc Châu

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang với công suất khoảng 20 con trâu, bò, ngựa/ngày; 150 con lợn, dê/ngày; 1.000 con gia cầm/ngày. Đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho trung tâm huyện Mộc Châu và các xã lân cận.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II lên quy mô công nghiệp, loại I tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

1.3. Huyện Vân H

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

1.4. Huyện Yên Châu

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Thín, xã Sặp Vạt với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại bản Thín, xã Sặp Vạt với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

1.5. Huyện Mai Sơn

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

01 cơ sở giết mổ tập trung thủ công, loại III tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn với công suất khoảng 10 con trâu, bò, ngựa/ngày; 100 con lợn, dê/ngày; 500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Nhạp, xã Cò Nòi với công suất dự kiến 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê và khoảng 1.000 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 03 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn từ tập trung thủ công, loại III lên tập trung bán công nghiệp, loại II với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II lên quy mô công nghiệp, loại I tại bản Nhạp, xã Cò Nòi với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Un, xã Mường Bon với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

1.6. Huyện Mường La

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Nà Kè, thị trấn Mường La với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

- Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại bản Nà Kè, thị trấn Mường La với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

- 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại tiểu khu 2, xã Mường Bú với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

1.7. Huyện Thuận Châu

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Huông, xã Chiềng Ly với công suất dự kiến 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê và khoảng 1.000 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II lên quy mô công nghiệp, loại I tại bản Huông, xã Chiềng Ly với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Bai B, xã Tông Lạnh với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

1.8. Huyện Quỳnh Nhai

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại khu tái định cư Phiêng Nèn, xã Mường Giàng với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại khu tái định cư Phiêng Nèn, xã Mường Giàng với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1000 con gia cầm/ngày.

1.9. Huyện Sông Mã

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu với công suất dự kiến 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê và khoảng 1.000 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II lên quy mô công nghiệp, loại I tại bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Búa, xã Chiềng Khương với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

1.10. Huyện Sốp Cộp

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại bản Pom Khăng, xã Sốp Cộp với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại bản Pom Khăng, xã Sốp Cộp với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

1.11. Huyện Bắc Yên

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III lên quy mô bán công nghiệp, loại II tại tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên với công suất đạt 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê; 1.000 con gia cầm/ngày.

1.12. Huyện Phù Yên

- Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung nhằm đảm bảo nhu cầu cung cấp thịt qua giết mổ tập trung cho thị trấn và các xã lân cận thuộc huyện.

- Đến năm 2020 trên địa bàn huyện có 01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II tại bản Phố, xã Huy Bắc với công suất dự kiến 20 con trâu, bò; 150 con lợn, dê và khoảng 1.000 con gia cầm/ngày.

- Định hướng đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 03 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, gồm:

Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung bán công nghiệp, loại II lên quy mô công nghiệp, loại I tại bản Phố, xã Huy Bắc với công suất đạt 30 con trâu, bò; 200 con lợn, dê; 1.500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công , loại III tại bản Lá, xã Gia Phù với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

01 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thủ công, loại III tại xã Mường Cơi với công suất dự kiến 10 con trâu, bò; 100 con lợn, dê và khoảng 500 con gia cầm/ngày.

1.13. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỗi địa phương có thể phát triển cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các địa điểm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố và bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật trong việc xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

2. Thông tin, tuyên truyền

- Xây dựng các chuyên đề phù hợp về an toàn thực phẩm trong sản xuất, lưu thông, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm, định kỳ tuyên truyền phổ biến pháp luật, các chế độ, chính sách đối với người sản xuất kinh doanh và định hướng người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ quản lý, người kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm và người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung tư vấn và trang bị cho người tiêu dùng kiến thức để tự bảo vệ mình. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, quảng cáo, tờ rơi… và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn dân về việc sử dụng thực phẩm an toàn.

- Giới thiệu và quảng bá các cơ sở thực hiện tốt, đồng thời kiên quyết tẩy chay các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực giết mổ, kinh doanh sản phẩm thịt gia súc, gia cầm.

3. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát

- Phối hợp các lực lượng liên ngành của tỉnh, huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm. Xử lý nghiêm các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh vi phạm quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị và kinh phí cho công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

4. Công tác quản lý, chính sách thu hút đầu tư

- Tuyên truyền vận động các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào các khu giết mổ tập trung theo quy hoạch, tiến tới xóa bỏ giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có dán hoặc phương án đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo hướng bảo vệ môi trường, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên địa bàn các huyện, thành phố.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch

Tổng nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch: 263.013.000.000 đồng. Trong đó:

- Phân theo nguồn vốn: Ngân sách nhà nước: 83.997.000.000 đồng; nguồn vốn hợp pháp khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, ODA, Phi Chính phủ…): 179.016.000.000 đồng.

- Phân theo giai đoạn

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 153.621.000.000 đồng.

+ Giai đoạn 2021 - 2030: 109.392.000.000 đồng.

2. Chính sách hỗ trợ

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: Thực hiện tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021.

- Vốn của các tổ chức cá nhân: Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ và trang thiết bị, các điều kiện cần thiết để đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm; đào tạo; quảng bá, xúc tiến đầu tư trong sản xuất kinh doanh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ;

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thực hiện các nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc gia cầm, thịt gia súc gia cầm, giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y thịt gia súc gia cầm thuộc phạm vi quản lý.

+ Tăng cường, phối hợp với các cơ quan thông tin, tuyên truyền như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La…, đăng tin, tuyên truyền về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, để người dân biết thực hiện.

+ Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Thú y và các văn bản liên quan cho người quản lý, người liên quan đến việc vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, buôn bán thịt gia súc, gia cầm làm thực phẩm và bảo quản, tiêu thụ thực phẩm sau giết mổ đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

+ Thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, chợ kinh doanh thịt gia súc, gia cầm phát hiện tồn dư chất cấm, kháng sinh và mức độ ô nhiễm vi sinh vật. Đưa ra các giải pháp thực hiện, cảnh báo tới người tiêu dùng.

+ Chỉ đạo lực lượng thú y các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm dịch, vận chuyển động vật, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ đã được xây dựng theo quy hoạch đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

+ Phối hợp, trao đổi thông tin tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập ra vào địa bàn tỉnh với các tỉnh khác, kịp thời nắm bắt được dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm soát được thịt gia súc, gia cầm lưu thông buôn bán trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; Thành lập tổ chức kiểm tra lưu động liên ngành để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; Thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc khi xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật theo quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành chức năng liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thành ph

- Chủ trì triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng, nâng cấp các cơ sở giết mổ và tổ chức quản lý việc thực hiện một cách có hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện xây dựng mới và nâng cấp cơ sở giết mổ.

- Xây dựng nhu cầu đăng ký hỗ trợ đầu tư các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn.

- Kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ hoặc tập hợp các hộ tham gia đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để tạo thói quen cho người dân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung; người kinh doanh thịt gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm không kinh doanh buôn bán thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch; tác dụng, sự cần thiết cũng như chất lượng an toàn thực phẩm để người tiêu dùng yên tâm lựa chọn các sản phẩm gia súc, gia cầm qua giết mổ tập trung được quản lý và kiểm soát.

- Kiểm tra các điều kiện kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh giết mổ cho chủ các cơ sở giết mổ; giấy phép kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống cho các chủ ki ốt, cửa hàng buôn bán sản phẩm động vật tươi sống theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện quy hoạch về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong giết mổ và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiên quyết dẹp bỏ chợ cóc, chợ tự phát trên địa bàn; Ban quản lý các chợ trên địa bàn kiên quyết không để sản phẩm động vật chưa có dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y vào chợ buôn bán; từng bước xóa bỏ giết mổ gia súc, gia cầm tại chợ; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối bố trí kinh phí thực hiện.

- Có Kế hoạch bố trí, phân bổ ngân sách từ nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại các huyện, thành phố, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trình tự, thủ tục để hưởng các cơ chế, chính sách hiện hành của Nhà nước liên quan đến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch ngân sách hỗ trợ các dán đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy định hiện hành; hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục, trình tự và thẩm định tiếp nhận dự án đầu tư.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ Kế hoạch khối lượng được phê duyệt, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

- Thẩm định và trình Ch tịch UBND tỉnh giao kinh phí cho các đơn vị thực hiện, thông báo và quyết toán kinh phí cho các đơn vị theo quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng chức năng, công an các huyện, thành phố xây dựng Phương án, Kế hoạch về kiểm soát công tác bảo vệ môi trường trong vận chuyển, giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường, công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, phòng, chống các tội phạm v buôn lậu, kinh doanh vận chuyển, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm bẩn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Cử cán bộ tham gia trực tại các Chốt kiểm dịch động vật liên ngành theo Quyết định của UBND tỉnh và cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm khi có yêu cầu.

6. Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm sống và các sản phẩm sau giết mổ lưu thông trên thị trường theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất đối với các dán xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo quy hoạch.

- Hướng dẫn các cơ sở giết mổ các công trình xử lý chất thải, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.

8. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với tổ chức sắp xếp hệ thống bán buôn, bán lẻ sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ, chế biến đảm bảo thuận tiện và vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường các hoạt động khuyến công, hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền công nghệ trong các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, chế biến, vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Khoa học và Công ngh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xử lý môi trường ở các điểm giết mổ gia súc, gia cầm; xây dựng định hướng nghiên cứu để UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan đề xuất các đề tài, dán, đán nghiên cứu khoa học có liên quan đến ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào xử lý môi trường tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

10. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ, chế biến; tăng cường công tác hướng dẫn, truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm đến người tiêu dùng.

- Chỉ đạo các Trung tâm y tế, cơ sở y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các đối tượng trực tiếp tham gia giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm theo quy định. Tổ chức tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật An toàn thực phẩm cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật tại các cơ sở thuộc quyền quản lý.

11. S Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của trung ương, tỉnh về ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ thống đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm vi phạm các quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; các cơ sở giết mổ, cửa hàng kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y cho người dân biết lựa chọn sản phẩm.

12. Các sở, ngành và các tổ chức chính trị xã hội liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức vận động tuyên truyền nhân dân tự giác chấp hành trong hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tươi sống theo các quy định hiện hành; tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm tươi sống có nguồn gốc, có tem kiểm soát giết mổ,... để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

13. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm đảm bảo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, môi trường. Thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật được phát hiện trong toàn bộ quá trình vận chuyển, giết mổ và kinh doanh để truy xuất nguồn gốc.

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật. Việc giết mổ phải đưa vào cơ sở giết mổ giết mổ tập trung, được cán bộ thú y kiểm tra trước, trong, sau khi giết mổ và đóng dấu kiểm soát giết mổ trên thân thịt, dán tem vệ sinh thú y khi đạt tiêu chuẩn trước khi đưa ra ngoài thị trường, sản phẩm sau giết mổ phải được vận chuyển bằng xe đảm bảo vệ sinh theo quy định; tuyệt đối không kinh doanh bày bán thịt động vật tại vỉa hè, quầy, sạp…, không đảm bảo vệ sinh.

- Những tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2898/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2898/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2898/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2898/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2898/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2898/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Minh Hùng
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2898/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2898/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung Sơn La

            • 09/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực