Quyết định 29/2000/QĐ-BCN

Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức đã được thay thế bởi Quyết định 06/2002/QĐ-BCN giao, khoán, bán, cho thuê doanh nghiệp bãi bỏ Quyết định 29/2000/QĐ-BCN và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2002.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT (TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM) THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ĐỨC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét Phương án chuyển Công ty Bia và Nước giải khát - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam - thành Công ty cổ phần Việt Đức và Biên bản thẩm định ngày 13 tháng 4 năm 2000 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Công nghiệp đối với Phương án;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 507/TT-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2000;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp của Bộ và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Bia và Nước giải khát - thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam - với những điểm chính như sau.

1. Cơ cấu vốn điều lệ:

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là: 3.650.000.000 đồng (ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó,

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty : 42,79%;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài Công ty : 57,21%.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng Việt Nam.

2. Giá trị thực tế của Công ty Bia và Nước giải khát (Quyết định số 134 QĐ/BTC ngày 23 tháng 2 năm 2000 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về xác định giá trị Công ty Bia và Nước giải khát) tại thời điểm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1998 để cổ phần hoá là: 10.506.025.551 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là: 3.600.269.035 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty .

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty là 15.617 với giá trị được ưu đãi là 468.510.000 đồng. Trong đó, tổng số cổ phần bán trả dần theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong Công ty là 2.254 cổ phần, trị giá 157.780.000 đồng.

4. Chấp thuận đề nghị của Tổng Công ty Than Việt Nam, cho phép sử dụng tiền bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước của Công ty Bia và Nước giải khát để chi phí cổ phần hoá, trợ cấp cho lao động dôi dư, đào tạo và đào tạo lại công nhân. Công ty Bia và Nước giải khát làm thủ tục theo quy định, báo cáo Tổng Công ty Than Việt Nam xem xét, giải quyết theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Chuyển Công ty Bia và Nước giải khát thành Công ty cổ phần Việt Đức kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2000,

- Tên gọi bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Việt Đức,

- Tên giao dịch quốc tế : VIET DUC STOCK COMPANY, viết tắt là : V.D.S.C,

Trụ sở đặt tại : Km 4, phường Cẩm Thuỷ, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 3. Công ty kinh doanh ngành nghề (tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần) :

1. Sản xuất và kinh doanh bia và nước giải khát,

2. Hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Việt Đức là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng Công ty Than Việt Nam chỉ đạo Công ty Bia và Nước giải khát tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (bầu Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, thông qua Điều lệ Công ty cổ phần).

Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Bia và Nước giải khát có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao cho Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Việt Đức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Giám đốc Công ty Bia và Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDNTW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ KHĐT,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- Kho bạc NN, Kho bạc T.Quảng Ninh,
- Cục TCDN,
- UBND tỉnh Quảng Ninh ,
- Cty Cổ phần Việt Đức ,
- Ban Đổi mới QLDN Bộ Công nghiệp,
- Công báo,
- Lưu VP, PC, TCCB.


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2000
Ngày hiệu lực17/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2002
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýLê Quốc Khánh
        Ngày ban hành17/04/2000
        Ngày hiệu lực17/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2002
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2000/QĐ-BCN chuyển Công ty Bia và Nước giải khát (Tổng công ty Than Việt Nam) thành Công ty cổ phần Việt Đức