Thông tư 07/1998/TT-NHNN1

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 hướng dẫn nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 05/2005/TT-NHNN chuyển CTNN thành CTCP hướng dẫn nội dung liên quan hoạt động NH theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2005.

Nội dung toàn văn Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 44/1998/NĐ-CP">07/1998/TT-NHNN1

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 44/1998/NĐ-CP">07/1998/TT-NHNN1NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN HÀNG KHI CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/1998/NĐ-CP NGÀY 29/6/1998)

Thi hành Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần như sau:

1. Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước để cổ phần hoá theo phần hoá theo các hình thức qui định tại Điều 7 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP được tính bằng giá trị thực tế của doanh nghiệp trừ đi các khoản nợ phải trả, kể cả nợ vay các tổ chức tín dụng, bao gồm cả nợ gốc và lãi tiền vay.

2. Khi doanh nghiệp nhà nước có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chuyển thành công ty cổ phần theo qui định tại Điều 17 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP của Chính phủ thì công ty cổ phần tiếp tục kế thừa và thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước trước đây trong quan hệ với các tổ chức tín dụng theo quy định hiện hành của pháp luật, làm thủ tục nhận các khoản còn nợ vay cả gốc và lãi với các tổ chức tín dụng, trả nợ vay đến hạn, thoả thuận với các tổ chức tín dụng về phương án xử lý các khoản nợ còn lại phù hợp với các hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

3. Các doanh nghiệp cổ phần hoá được tiếp tục vay vốn của ngân hàng thương mại, công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác của Nhà nước theo cơ chế và lãi suất như đã áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước.

4. Các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính làm đại lý bán cổ phần hoặc bảo lãnh bán cổ phần cho các doanh nghiệp cổ phần hoá được hưởng phí do doanh nghiệp cổ phần hoá thoả thuận với các ngân hàng thương mại và công ty tài chính trong phạm vi mức phí do Bộ Tài chính quy định.

5. Các tổ chức tín dụng được mua cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hoá theo quy định hiện hành của pháp luật về góp vốn của tổ chức tín dụng.

6. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 44/1998/NĐ-CP">06/1998/TT-NHNN1 ngày 15/8/1998 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998.

7. Tổ chức thực hiện:

- Các tổ chức tín dụng phải bám sát việc lựa chọn, quyết định doanh nghiệp cổ phần hoá, phương án cổ phần hoá của từng doanh nghiệp theo các hình thức quy định tại Điều 7 của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xử lý nợ và cho vay đối với doanh nghiệp cổ phần hoá.

- Các Vụ, Cục, Sở, Ban và đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/1998/TT-NHNN1

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 07/1998/TT-NHNN1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/09/1998
Ngày hiệu lực 28/09/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2005
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/1998/TT-NHNN1

Lược đồ Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 07/1998/TT-NHNN1
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Dương Thu Hương
Ngày ban hành 28/09/1998
Ngày hiệu lực 28/09/1998
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/11/2005
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần hướng dẫn Nghị định 44/1998/NĐ-CP