Quyết định 1346/QĐ-NHNN

Quyết định 1346/QĐ-NHNN năm 2006 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực pháp luật bởi các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2005 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1346/QĐ-NHNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật bởi văn bản pháp luật từ 01/01/2005-31/12/2005


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1346/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỞI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2005 ĐẾN NGÀY 31/12/2005

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành đã hết hiệu lực pháp luật bởi các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/12/2005 gồm 34 văn bản (Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện)
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo)
- VPCP (2 bản)
- Lưu: PC, VP

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh BìnhDANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỞI CÁC VBQPPL BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2005 ĐẾN NGÀY 31/12/2005
(ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-NHNN ngày 06 tháng 07 năm 2006)

STT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

1287/2002/QĐ-NHNN

22/11/2002

về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

29/01/2005

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN ngày 04/01/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

2

Quyết định

25/2000/QĐ-NHNN15

19/01/2000

về việc ban hành Quy chế làm việc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

06/02/2005

Quyết định số 30/2005/QĐ-NHNN ngày 12/01/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước

3

Quyết định

436/2000/QĐ-NHNN15

05/10/2000

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 25/2000/QĐ-NHNN15 ngày 19/01/2000

06/02/2005

Quyết định số 30/2005/QĐ-NHNN ngày 12/01/2005 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Ngân hàng Nhà nước 

4

Quyết định

322/1999/QĐ-NHNN5

14/09/1999

về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.

05/03/2005

Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.

5

Quyết định

499/2000/QĐ-NHNN5

05/12/2000

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thực hiện kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 322/1999/QĐ-NHNN5 ngày 14/09/1999

05/03/2005

Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng.

6

Quyết định

688/2002/QĐ-NHNN

01/07/2002

về việc thực hiện chuyển nợ quá hạn các khoản nợ vay của khách hàng tại các tổ chức tín dụng

07/03/2005

Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc NHNN

7

Quyết định

208/2003/QĐ-NHNN9

10/03/2003

về việc ban hành Quy chế xét thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”

07/03/2005

Quyết định số 140/2005/QĐ-NHNN ngày 07/02/2005 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

8

Quyết định

265a/1999/QĐ-NHNN10

30/07/1999

ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thống đốc NHNN

15/03/2005

Quyết định số 180/2005/QĐ-NHNN ngày 21/02/2005 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thống đốc NHNN.

9

Quyết định

327/2004/QĐ-NHNN

01/04/2004

về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VND đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam

29/03/2005

Quyết định số 210/2005/QĐ-NHNN ngày 28/02/2005 của Thống đốc NHNN về việc điều chỉnh tỷ lệ huy động tiền gửi VND đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các nước thuộc liên minh Châu Âu hoạt động tại Việt Nam.

10

Thông tư

09/2000/TT-NHNN3

29/08/2000

hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/06/2000 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

01/04/2005

Thông tư số 01/2005/TT-NHNN ngày 10/03/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định số 202/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

11

Quyết định

834/2003/QĐ-NHNN

30/07/2003

về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại Tổ chức tín dụng

08/04/2005

Quyết định số 272/2005/QĐ-NHNN ngày 21/03/2005 về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại Tổ chức tín dụng

12

Quyết định

296/1999/QĐ-NHNN5

25/08/1999

về giới hạn cho vay đối với một khách hàng của tổ chức tín dụng

15/05/2005

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

13

Quyết định

297/1999/QĐ-NHNN5

25/08/1999

về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

15/05/2005

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

14

Quyết định

492/2000/QĐ-NHNN5

28/11/2000

Ban hành Quy định về việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

15/05/2005

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

15

Quyết định

381/2003/QĐ-NHNN

23/04/2003

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25/08/1999

15/05/2005

Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

16

Quyết định

488/2000/QĐ-NHNN5

27/11/2000

ban hành Quy định về việc phân loại tài sản “Có”, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

15/05/2005

Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về việc ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

17

Thông tư

01/2003/TT-NHNN

28/01/2003

hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho Thuê tài chính

16/07/2005

Thông tư số 03/2005/TT-NHNN ngày 25/05/2005 hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính

18

Quyết định

980/2001/QĐ-NHNN

01/08/2001

quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

14/07/2005

Quyết định số 883/2005/QĐ-NHNN ngày 16/06/2005 quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

19

Quyết định

90/2001/QĐ-NHNN

07/02/2001

ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

12/07/2005

Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16/06/2005 ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

20

Chỉ thị

05/2001/CT-NHNN

20/06/2001

về việc cho vay ngoài địa bàn của các tổ chức tín dụng Việt Nam

12/07/2005

Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16/06/2005 ban hành Quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại.

21

Quyết định

580/2002/QĐ-NHNN

10/06/2002

Ban hành Quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của NHNN

05/11/2005

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN ngày 04/08/2005 ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước.

22

Quyết định

421/2003/QĐ-NHNN

05/05/2003

V/v sửa đổi Quy chế thực hiện đầu tư, mua sắm thiết bị, vật tư, nguyên liệu, phụ liệu và giải pháp kỹ thuật phục vụ quá trình in, đúc tiền của NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 580/2002/QĐ-NHNN ngày 10/06/2002

05/11/2005

Quyết định số 1145/2005/QĐ-NHNN ngày 04/08/2005 ban hành Quy chế thực hiện đầu tư mua thiết bị và hàng hóa phục vụ in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước.

23

Thông tư

07/1998/TT-NHNN1

28/09/1998

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/06/1998

05/11/2005

Thông tư số 05/2005/TT-NHNN ngày 01/09/2005 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

24

Thông tư

08/2001/TT-NHNN

06/09/2001

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

06/11/2005

Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

25

Thông tư

07/2004/TT-NHNN

01/11/2004

sửa đổi điểm 17.2 Thông tư 08/2001/TT-NHNN ngày 06/09/2001 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

06/11/2005

Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

26

Quyết định

1402/2003/QĐ-NHNN

29/10/2003

ban hành mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

01/01/2006

Quyết định số 1669/2005/QĐ-NHNN ngày 18/11/2005 về việc ban hành Mức thu dịch vụ thông tin tín dụng

27

Quyết định

300/QĐ-NH2

29/11/1994

ban hành Chế độ quyết toán hàng năm của Ngân hàng Nhà nước

21/12/2005

Quyết định số 1710/2005/QĐ-NHNN ngày 28/11/2005 về việc ban hành Chế độ quyết toán năm của Ngân hàng Nhà nước

28

Quyết định

321/QĐ-NH2

04/12/1996

về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng, tổ chức tín dụng

07/01/2006

Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng.

29

Quyết định

308/QĐ-NH2

16/09/1997

v/v ban hành Quy chế lập, sử dụng, kiểm soát, xử lý, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử của các ngân hàng và tổ chức tín dụng

07/01/2006

Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005 về việc ban hành Chế độ chứng từ kế toán Ngân hàng.

30

Quyết định

324/1999/QĐ-NHNN6

15/09/1999

ban hành Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành

11/01/2006

Quyết định số 1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005 về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành.

31

Quyết định

1345/2001/QĐ-NHNN

29/10/2001

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành ban hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15/09/1999.

11/01/2006

Quyết định số 1839/2005/QĐ-NHNN ngày 19/12/2005 về việc thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành.

32

Quyết định

63/QĐ-NH2

22/03/1997

quy định về bảo quản chứng từ kế toán ngân hàng nhà nước

29/01/2006

Quyết định số 1913/2005/QĐ-NHNN ngày 30/12/2005 về việc ban hành Chế độ lưu trữ tài liệu kế toán trong ngành ngân hàng.

33

Thông tư

09/2001/TT-NHNN

08/10/2001

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

30/01/2006

Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

34

Quyết định

696/2003/QĐ-NHNN

02/07/2003

sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư số 09/2001/TT-NHNN ngày 08/10/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

30/01/2006

Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1346/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 06/07/2006
Ngày hiệu lực 06/07/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1346/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1346/QĐ-NHNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật bởi văn bản pháp luật từ 01/01/2005-31/12/2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1346/QĐ-NHNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật bởi văn bản pháp luật từ 01/01/2005-31/12/2005
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1346/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành 06/07/2006
Ngày hiệu lực 06/07/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1346/QĐ-NHNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật bởi văn bản pháp luật từ 01/01/2005-31/12/2005

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1346/QĐ-NHNN Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực pháp luật bởi văn bản pháp luật từ 01/01/2005-31/12/2005

  • 06/07/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 06/07/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực