Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành kèm theo Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6 đã được thay thế bởi Quyết định 1839/2005/QĐ-NHNN thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành và được áp dụng kể từ ngày 11/01/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1345/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1345/2001/QĐ-NHNN NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN TẠI QUY CHẾ THU ĐỔI NGÂN PHIẾU THANH TOÁN QUÁ THỜI HẠN LƯU HÀNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 324/1999/QĐ-NHNN6 NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1999

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 91/CP ngày 25/11/1993 của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản tại "Quy chế thu đổi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn lưu hành" ban hành kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 9 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, như sau:

1. Điều 3 được sửa đổi như sau:

"Điều 3. Đối với số ngân phiếu thanh toán tồn quỹ đến cuối ngày hết hạn thanh toán và số ngân phiếu thanh toán thu nhận theo Điều 2 Quy chế này (số liệu phải được thể hiện trên sổ sách kế toán của đơn vị và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước, nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch chính) các Tổ chức tín dụng, Kho bạc nhà nước được nộp miễn phí trong vòng 10 ngày sau thời điểm hết hạn thanh toán vào Sở giao dịch NHNN; Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố nơi đơn vị mở tài khoản".

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

"Điều 5. Đối với NPTT quá thời hạn lưu hành trong phạm vi 1 năm:

Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, nếu xác định đủ điều kiện được đổi thì thu đổi cho khách hàng không đòi hỏi thủ tục đơn từ".

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 6. Đối với NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 1 năm:

1. Khách hàng phải làm giấy xin đổi NPTT quá thời hạn lưu hành, theo phụ lục số 1 kèm theo Quy chế này, gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn hoặc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tiếp nhận giấy xin đổi NPTT quá hạn lưu hành của khách hàng (chưa nhận NPTT), hàng tháng tổng hợp, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ) theo mẫu biểu G06 tại Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc NHNN.

3. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ tổng hợp, kiểm tra (loại NPTT, ngày hết hạn, số sêri đã phát hành), cân đối số lượng NPTT phát hành ra và thu hồi về để:

a. Trực tiếp xử lý đối với các loại NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 1 năm đến 3 năm;

b. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý đối với các loại NPTT quá thời hạn lưu hành từ trên 3 năm.

4. Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ thông báo kết quả bằng văn bản cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước làm căn cứ thực hiện thu đổi. Chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện việc thu đổi hoặc thông báo lý do không thu đổi cho khách hàng".

4. Điều 7 được sửa đổi như sau:

"Điều 7:

1. Đối với NPTT không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận kiểm tra và thu đổi cho khách hàng theo các quy định hiện hành về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (riêng trường hợp tờ NPTT 2 nửa khác sêri không được chấp nhận thanh toán).

2. Trường hợp NPTT vừa không đủ tiêu chuẩn lưu thông vừa quá thời hạn lưu hành thì được thu đổi theo các quy định tại Khoản 1 điều này và thu phí theo quy định tại Điều 8 Quy chế này".

5. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 8:

1. Phí thu đổi NPTT quá thời hạn lưu hành, được tính theo tỉ lệ phần trăm trên tổng giá trị NPTT quá thời hạn lưu hành được chấp nhận thanh toán, cụ thể như sau:

- NPTT quá hạn từ 1 ngày đến 15 ngày (trừ số NPTT được thu nhận theo Điều 2 Quy chế này), thu phí 0,5%.

- NPTT quá hạn từ 16 ngày đến 1 tháng, thu phí 1%.

- NPTT quá hạn từ trên 1 tháng đến 2 tháng, thu phí 1,5%.

- NPTT quá hạn từ trên 2 tháng đến 3 tháng, thu phí 2%.

- NPTT quá hạn từ trên 3 tháng đến 6 tháng, thu phí 3%.

- NPTT quá hạn từ trên 6 tháng đến 1 năm, thu phí 4%.

- NPTT quá hạn từ trên 1 năm, thu phí 5%.

2. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước thu thêm 1% tổng giá trị NPTT quá thời hạn lưu hành được chấp nhận thanh toán đối với các trường hợp quy định tại Điều 7 Quy chế này".

6. Thay thế phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 324/1999/QĐ-NHNN6 ngày 15 tháng 9 năm 1999 bằng phụ lục số 1 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước; Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1345/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1345/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2001
Ngày hiệu lực13/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2006
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1345/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1345/2001/QĐ-NHNN
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
     Người kýNguyễn Thị Kim Phụng
     Ngày ban hành29/10/2001
     Ngày hiệu lực13/11/2001
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/07/2006
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1345/2001/QĐ-NHNN Quy chế thu hồi ngân phiếu thanh toán quá thời hạn sửa đổi Quyết định 324/1999/QĐ-NHNN6