Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN

Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động Tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng đã được thay thế bởi Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng và được áp dụng kể từ ngày 15/05/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 381/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 381/2003/QĐ-NHNN NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA "QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG" BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 297/1999/QĐ-NHNN5 NGÀY 25/8/1999 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của "Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng" ban hành theo Quyết định số 297/1999/QĐ-NHNN5 ngày 25/8/1999 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Khoản 1, Điều 2 được sửa đổi như sau:

"1. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng như sau:

a. Tổ chức tín dụng nhà nước.

- Ngân hàng Thương mại nhà nước: 30%

- Tổ chức tín dụng nhà nước khác: 25%

b. Tổ chức tín dụng liên doanh khác:

- Ngân hàng liên doanh: 30%

- Tổ chức tín dụng liên doanh khác: 25%

c. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 30%

d. Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân:

- Ngân hàng Thương mại cổ phẩn của nhà nước và nhân dân: 30%

- Tổ chức tín dụng cổ phần của Nhà nước và nhân dân khác: 20%

đ. Tổ chức tín dụng hợp tác: 10%."

2. Bổ sung điểm i vào khoản 1, Điều 10 như sau:

"i. Tiền gửi các tổ chức tín dụng nhà nước phải duy trì tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác"

3. Điểm a, khoản 2, Điều 10 được sửa đổi như sau:

"a. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác trong nước và ở nước ngoài (trừ khoản tiền gửi các tổ chức tín dụng nhà nước phải duy trì tại ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác);"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, các Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 381/2003/QĐ-NHNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 381/2003/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/04/2003
Ngày hiệu lực 09/06/2003
Ngày công báo 25/05/2003
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2005
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 381/2003/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 381/2003/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành 23/04/2003
Ngày hiệu lực 09/06/2003
Ngày công báo 25/05/2003
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/05/2005
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 381/2003/QĐ-NHNN sửa đổi Quyết định 297/1999/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng