Quyết định 29/2007/QĐ-BYT

Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" kèm theo Quyết định 11/2007/QĐ-BYT và Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" kèm theo Quyết định 12/2007/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT đã được thay thế bởi Thông tư 46/2011/TT-BYT Nguyên tắc, tiêu chuẩnThực hành tốt nhà thuốc và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT


BỘ Y TẾ
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 29/2007/QĐ-BYT

Hà Nội , Ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC, TIÊU CHUẨN "THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-BYT NGÀY 24/01/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VÀ NGUYÊN TẮC "THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2007/QĐ-BYT NGÀY 24/01/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005-QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Quyết định số 108/2002/QĐ-TTg ngày 15/08/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2010";
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

1. Bổ sung điểm e khoản 2 Mục II Chương III của nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc" theo mẫu tại Phụ lục 3.

2. Bổ sung Phụ lục 3 quy định về mẫu giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc".

Điều 2. Bổ sung một số nội dung của nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:

1. Bổ sung mục 1 phần III Hướng dẫn thực hiện tại Nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

a) Trước ngày 01/01/2008, các nguyên tắc quy định tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT được áp dụng để bổ sung phạm vi kinh doanh, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc trừ các quy định tại các mục 3, 5, 7, 10, 15 và 16 phần II nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc".

b) Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cấp bổ sung, gia hạn hoặc thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc áp dụng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược và cơ sở phải đáp ứng theo lộ trình triển khai nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc".

2. Bổ sung điểm đ mục 6 Phần III Hướng dẫn thực hiện của nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" theo mẫu tại Phụ lục 3.

3. Bổ sung Phụ lục 3 quy định về mẫu Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và theo dõi việc triển khai áp dụng Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quang Minh

 

PHỤ LỤC:

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2007/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2007/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2007
Ngày hiệu lực22/06/2007
Ngày công báo07/06/2007
Số công báoTừ số 334 đến số 335
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2007/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu29/2007/QĐ-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýCao Quang Minh
     Ngày ban hành11/05/2007
     Ngày hiệu lực22/06/2007
     Ngày công báo07/06/2007
     Số công báoTừ số 334 đến số 335
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2012
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2007/QĐ-BYT bổ sung nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc hướng dẫn 11/2007/QĐ-BYT 12/2007/QĐ-BYT