Quyết định 3707/QĐ-BYT

Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH, PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 gồm 14 Quyết định, 09 Thông tư, 02 Chỉ thị;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế phối hợp ban hành đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2012 gồm 12 Thông tư liên tịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ
-
Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số
3707/QĐ-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thi hạn hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1.

Quyết định

488/BYT-QĐ

01/2/1983

Về việc đào tạo nội trú Bệnh viện và trợ lý y - dược học cơ sở.

Khoa học Đào tạo

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước, đã được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh.

2.

Quyết định

1529/1999/QĐ-BYT

25/5/1999

Về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.

Tổ chức cán bộ

09/12/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh.

3.

Quyết định

3486/2001/QĐ-BYT

13/8/2001

Về việc ban hành “Quy chế quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế”.

Y tế dự phòng

01/01/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

4.

Quyết định

1047/2002/QĐ-BYT

28/3/2002

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới bệnh viện Việt Nam đến năm 2005 và 2010.

Khám, chữa bệnh

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Hết hiệu lực theo thời hạn áp dụng được quy định trong văn bản. Nội dung của văn bản đã được điều chỉnh trong Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

5.

Quyết định

08/2005/QĐ-BYT

11/3/2005

Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu.

Y tế dự phòng

01/01/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2005/QĐ-BYT Tiêu chuẩn ngành">40/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn ngành: tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu.

6.

Quyết định

01/2007/QĐ-BYT

11/01/2007

Ban hành “Quy định về thử thuốc trên lâm sàng”.

Dược, Khoa học đào tạo

20/3/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 03/2012/TT-BYT ngày 02/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về thử thuốc trên lâm sàng.

7.

Quyết định

11/2007/QĐ-BYT

24/01/2007

Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.

Dược

05/02/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.

8.

Quyết định

12/2007/QĐ-BYT

24/01/2007

Ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

Dược

05/02/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

9.

Quyết định

29/2007/QĐ-BYT

11/5/2007

Về việc bổ sung một số nội dung của nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Dược

05/02/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành nhà thuốc tốt” và Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”.

10.

Quyết định

48/2007/QĐ-BYT

31/12/2007

Ban hành Quy chế quản lý mỹ phẩm.

Mỹ phẩm

01/4/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

11.

Quyết định

18/2008/QĐ-BYT

16/5/2008

Ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam năm 2008.

Y tế dự phòng

01/9/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2011/TT-BYT ngày 23/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng và cấm sử dụng tại Việt Nam.

12.

Quyết định

22/2008/QĐ-BYT

02/7/2008

Về việc ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Mỹ phẩm

01/4/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

13.

Quyết định

24/2008/QĐ-BYT

11/7/2008

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của nhà thuốc bệnh viện.

Dược, Khám chữa bệnh

10/6/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện.

14.

Quyết định

40/2008/QĐ-BYT

26/12/2008

Phân cấp quản lý nhà nước về mỹ phẩm đối với mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Mỹ phẩm

01/4/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.

2. Thông tư của Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời hạn hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1.

Thông tư

13/1996/TT-BYT

21/10/1996

Về việc hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Y tế dự phòng

01/9/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

2.

Thông tư

02/2004/TT-BYT

20/01/2004

Hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Khám chữa bệnh

01/12/2011

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

3.

Thông tư

08/2006/TT-BYT

13/6/2006

Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và trang thiết bị y tế.

Y tế dự phòng, Trang thiết bị y tế

Từ 12/02/2011 đối với quy định về nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; từ 15/8/2011 đối với quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế;

Từ 01/01/2012 đối với quy định về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi các Thông tư sau đây của Bộ trưởng Bộ Y tế:

- Thông tư 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

- Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế;

- Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 quy định về quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

4.

Thông tư

09/2006/TT-BYT

11/7/2006

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng, y tế và trang thiết bị y tế.

Trang thiết bị y tế

15/8/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

5.

Thông tư

07/2007/TT-BYT

25/5/2007

Hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và thiết bị y tế tư nhân.

Khám chữa bệnh

01/01/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

6.

Thông tư

09/2007/TT-BYT

06/6/2007

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú.

Thi đua khen thưởng

15/8/2011

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và Thầy thuốc Ưu tú.

7.

Thông tư

01/2008/TT-BYT

22/01/2008

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

Thi đua khen thưởng

15/8/2011

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

8.

Thông tư

07/2009/TT-BYT

30/6/2009

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số”

Thi đua khen thưởng

15/8/2011

Toàn bộ

Được thay thế bởi Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế.

9.

Thông tư

02/2010/TT-BYT

15/01/2010

Ban hành Danh mục thuốc bổ sung sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm y tế

25/8/2011

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 31/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

3. Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời hạn hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1.

Chỉ thị

200/CP

21/8/1978

Về việc phát triển dược liệu trong nước.

Dược

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước hiện nay và đã được các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành điều chỉnh.

2.

Chỉ thị

12/BYT-CT

09/6/1989

Về việc bảo vệ y đức trong quảng cáo thuốc.

Dược

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Nội dung văn bản đã được điều chỉnh bởi Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ PHỐI HỢP BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2012
(Kèm theo Quyết định số
3707/QĐ-BYT ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời hạn hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1.

Thông tư liên tịch

19/1987/TTLB-YT-TC

19/8/1987

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Bổ sung chế độ phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên làm công tác phòng chống sốt rét và sinh đẻ kế hoạch.

Tổ chức cán bộ

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Nội dung của văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay và đã được điều chỉnh trong Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

2.

Thông tư liên tịch

26/1994/TTLB/YT-TC

28/3/1994

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn tạm thời chế độ thu và quản lý sử dụng phí kiểm dịch y tế.

Kế hoạch - Tài chính, y tế dự phòng

Kể từ ngày Quyết định công bố này có hiệu lực thi hành

Toàn bộ

Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay và đã được thay thế bởi Thông tư số 84/2000/TT-BTC ngày 16/8/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí y tế dự phòng; Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.

3.

Thông tư liên tịch

150/1996/TTLB-YT-TC-TCCBCP

16/4/1996

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 794/TTg ngày 05/12/1995 quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

Tổ chức cán bộ

17/11/2003

Toàn bộ

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29/9/2003 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngay 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

4.

Thông tư liên tịch

02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP

07/6/1998

Bộ Y tế, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống tổ chức y tế địa phương.

Tổ chức cán bộ

16/5/2005

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

5.

Thông tư liên tịch

15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

05/12/1998

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh xã hội

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/CP ngày 13/08/1998 của Chính phủ.

Bảo hiểm y tế

21/8/2005

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc.

6.

Thông tư liên tịch

04/1999/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

15/3/1999

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh xã hội

Hướng dẫn bổ sung Thông tư Liên bộ số 15/1998/TTLT ngày 15/2/1998 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc.

Bảo hiểm y tế

21/8/2005

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc.

7.

Thông tư liên tịch

12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP

22/5/1999

Bộ Y tế, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ

Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/06/1998 của liên B Y tế, Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ về hệ thống t chức y tế địa phương.

Tổ chức cán bộ

16/5/2005

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/4/2005 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

8.

Thông tư liên tịch

11/2005/TTLT -BYT-BNV

12/4/2005

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương.

Tổ chức cán bộ

29/5/2008

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

9.

Thông tư liên tịch

02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC

23/01/2006

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước.

Tổ chức cán bộ

05/3/2012

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

10.

Thông tư liên tịch

14/2006/TTLT-BYT-BQP

20/11/2006

Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng

Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khám chữa bệnh

22/12/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

11.

Thông tư liên tịch

10/2007/TTLT-BYT-BTC

10/8/2007

Bộ Y tế, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập.

Dược, Kế hoạch tài chính

01/6/2012

Toàn bộ

B bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

12.

Thông tư liên tịch

11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT

31/8/2007

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Hướng dẫn việc thực hiện quản lý giá thuốc dùng cho người.

Dược, Kế hoạch tài chính

01/6/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3707/QĐ-BYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3707/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/10/2012
Ngày hiệu lực 01/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3707/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 3707/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành 01/10/2012
Ngày hiệu lực 01/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 3707/QĐ-BYT năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

  • 01/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực