Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN HỎA TÁNG, ĐIỆN TÁNG NGƯỜI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-HĐND17 kỳ họp thứ 15, ngày 29/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Gia đình có đám tang thực hiện hoả táng, điện táng người chết (Có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Ninh) và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang.

2. Về mức hỗ trợ:

Các gia đình có người thân chết mà thực hiện hỏa táng, điện táng: Mức hỗ trợ 10 triệu đồng/01 trường hợp.

3. Về thủ tục thanh quyết toán:

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí hỏa táng, điện táng (Có xác nhận của trưởng thôn, làng, khu phố và UBND cấp xã).

- Hợp đồng với đơn vị dịch vụ hỏa táng, điện táng người chết.

- Trong vòng 05 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thanh toán kinh phí hỗ trợ cho các gia đình trên.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách Nhà nước tỉnh đảm bảo.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả; định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ cuối năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2015. Quyết định này thay thế Quyết định số 100/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VHTTDL (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BBN, Đài PTTH tỉnh, TTXVN tại Bắc Ninh;
- TT Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX, LĐVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực08/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Hữu Thành
       Ngày ban hành18/08/2015
       Ngày hiệu lực08/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND hỗ trợ thực hiện hỏa táng điện táng người chết Bắc Ninh

           • 18/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực