Quyết định 29/2015/QĐ-UBND

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2014/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát do tỉnh Tây Ninh ban hành

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND thu phí công trình phương tiện Mộc Bài Xa Mát Chàng Riệc Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2014/QĐ-UBND NGÀY 01/8/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN RA, VÀO CỬA KHẨU MỘC BÀI, XA MÁT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/12/2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 72/2013/QĐ-TTg chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu">109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu biên giới;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 66/TTr-STC ngày 23 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 như sau:

a) Tỷ lệ để lại cho đơn vị tổ chức thu phí để chi cho công tác thu phí:

- Đối với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài: 3%.

- Đối với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát: 7%.

Tổng số phí được để lại dùng để chi các nội dung như sau:

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu phí: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và công đoàn phí).

- Chi bồi dưỡng, hỗ trợ ăn trưa giữa ca cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác thu phí, mức chi: 100.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ gián tiếp tham gia công tác thu phí, mức chi: 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi phí nhiên liệu phục vụ công tác nộp tiền phí.

- Chi phí in, ấn biên lai, tờ khai thu phí, thông báo thu nộp phí.

- Chi phí khen thưởng cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác thu phí.

- Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thu phí.

- Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu phí.

- Chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác thu phí.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4, 5, 9 Điều 2 như sau:

1. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện Tân Biên, Bến Cầu tham mưu UBND tỉnh:

- Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu phí, quản lý các hoạt động thu phí.

- Ban hành quy trình tổ chức thu phí chặt chẽ, hiệu quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện Tân Biên, Bến Cầu tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thu phí.

c) Tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo thu đúng, đủ và nộp phí kịp thời vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

d) Sắp xếp nhân sự để tổ chức thu phí theo Quyết định của UBND tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình thu phí tại khu vực cửa khẩu, thủ tục đơn giản, không gây phiền hà.

e) Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng, điều chỉnh, bổ sung mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại đơn vị thu, ban hành nội dung chi trong công tác tổ chức thu phí từ nguồn trích để lại đơn vị thu theo đúng quy định.

g) Thực hiện chức năng quản lý khu vực cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát; tham mưu giúp UBND tỉnh thống nhất công tác quản lý tại khu vực cửa khẩu, làm đầu mối phối hợp với các ngành giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động của các cơ quan tại khu vực cửa khẩu.

h) Tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu tương xứng với hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu của tỉnh; xây dựng các chốt, trạm kiểm soát và bố trí cho cán bộ thu phí nơi ăn, nghỉ do làm việc ngoài giờ.

2. Cục Hải quan tỉnh

a) Chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu, phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát tổ chức triển khai thực hiện công tác thu phí.

b) Kiểm soát chặt chẽ số lượng phương tiện vận tải, hàng hóa xuất nhập khẩu ra vào cửa khẩu, tại các bãi kiểm hóa (nếu có), cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thu phí đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo các đồn Biên phòng thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý biên giới, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia xuất, nhập khẩu hàng hóa thực hiện đúng theo quy trình khi qua khu vực cửa khẩu; phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện công tác thu phí.

b) Kiểm soát chặt chẽ số lượng phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu ra, vào khu vực cửa khẩu; cập nhật cung cấp thông tin kịp thời cho Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thu phí đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu.

4. Cơ quan thuế

Phát hành chứng từ thu phí theo đúng quy định

5. Kho bạc Nhà nước tỉnh

Phối hợp cùng với Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và các cơ quan liên quan tổ chức thu phí kịp thời, đúng quy định hiện hành; bố trí điểm thu tiền tại khu vực có số thu phí hàng ngày phát sinh số tiền lớn.

9. Sở Nội vụ

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh tăng cường, bổ sung biên chế cho Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát nhằm đảm bảo cho hoạt động thu phí có hiệu quả; tham mưu UBND tỉnh chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác thu phí tại khu vực cửa khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Biên, Bến Cầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/06/2015
Ngày hiệu lực 13/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành 03/06/2015
Ngày hiệu lực 13/06/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2015/QĐ-UBND sửa đổi mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng Tây Ninh