Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2014/QĐ-UBND NGÀY 26/11/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG VỀ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2014-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VIII, kỳ họp thứ 10 về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung đoạn thứ 1, khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí đào tạo

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn được cơ quan có thẩm quyền cử đi đào tạo sau đại học trong nước (ngoại trừ đối tượng nêu ở điểm b khoản 2 Điều 1) và có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ trong giai đoạn từ ngày 01/12/2014 đến hết năm 2020.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Phương thức tuyển dụng

Người có học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ đến công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được tuyển dụng theo quy định và được xét tuyển đặc biệt vào vị trí công chức hoặc xét tuyển đặc cách vào vị trí viên chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Ngoài điều kiện quy định tại Điều 36 Luật cán bộ, công chức; Điều 22 Luật viên chức, các đối tượng được xét tuyển đặc biệt, đặc cách phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Đối với vị trí công chức:

+ Người tốt nghiệp thủ khoa trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước và có giấy xác nhận tốt nghiệp thủ khoa của cơ sở đào tạo đó;

+ Người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

+ Người có trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Đối với vị trí viên chức: Những người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP;
- Các Bộ: NV, TC;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Hộp thư điện tử:
[email protected];
- Lưu: VT, VX, TH (1). NKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2016
Ngày hiệu lực10/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýTrần Văn Chuyện
       Ngày ban hành26/10/2016
       Ngày hiệu lực10/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2016/QĐ-UBND sửa đổi 27/2014/QĐ-UBND kinh phí đào tạo nhân lực Sóc Trăng