Quyết định 274/QĐ-UBND

Quyết định 274/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 14/BC-STP ngày 23/01/2018),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực một phần năm 2017.

(Kèm theo phụ lục 01, phụ lục 02).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, TH, KT, VX, XD, CNTT, HC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

Nghị quyết

Số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 Về việc thông qua Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013 - 2020

Điểm b khoản 6 Điều 1

Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

17/7/2017

2.

Nghị quyết

Số 05/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2015 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Số thứ tự 3 Phụ lục I

Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

31/8/2017

3.

Nghị quyết

S76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017 - 2020

Gạch đu dòng thứ hai của điểm b khoản 8 Điều 15 Mục II Chương II

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND bãi bỏ

18/12/2017

4.

Nghị quyết

Số 85/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 V/v thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kcuối (2016-2020) của tỉnh Sóc Trăng

- Điểm 2.1 khoản 2 Mục I Phn 1 Phụ lục 1

- Điểm 2.1 khoản 2 Mục I Phần 1 Phụ lục 2

Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung

17/7/2017

5.

Nghị quyết

Số 92/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sóc Trăng nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2017-2020

Điểm b khoản 2, điểm a khoản 4 Phụ lục 2; khoản 2 Phụ lục 7

Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung 26/2017/NQ-HĐND sửa đổi

18/12/2017

7.

Quyết định

Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1 Điều 1; điểm c khoản 1, điểm a khoản 4, khoản 8, 10, 11, điểm d, khoản 12, khoản 19, 20, 21 Điều 2; điểm b, d, đ, e khoản 2 và điểm a, c khoản 3 Điều 4

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

07/01/2018

8.

Quyết định

Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc quy định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Phụ lục Danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

05/3/2017

9.

Quyết định

Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Khoản 1 Điều 1; khoản 6 Điều 2;

Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

04/12/2017

10.

Quyết định

S26/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 Ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng

Khoản 2 Điều 1; khoản 9 Điều 2

Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung

04/12/2017

Tổng cộng: 10 văn bản (06 Nghị quyết; 04 Quyết định)

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: KHÔNG CÓ

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Chủ tch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

1.

Nghị quyết

04/2010/NQ-HĐND Ngày 09/7/2010

Về quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

2.

Nghị quyết

16/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

3.

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Vviệc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

4.

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Vviệc quy định nội dung chi, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

5.

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND Ngày 06/7/2012

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND bãi bỏ

01/8/2017

6.

Nghị quyết

24/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà, nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

7.

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND Ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

8.

Nghị quyết

68/2016/NQ-HĐND 16/8/2016

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND thay thế

17/7/2017

9.

Quyết định

304/2003/QĐ-UBND Ngày 30/12/2003

V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Thay thế

15/11/2017

10.

Quyết định

102/2005/QĐ-UBT Ngày 10/10/2005

V/v điều chỉnh mạng lưới giao thông Đường tỉnh và phân cấp cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý

Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND Thay thế

15/11/2017

11.

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND Ngày 12/5/2008

Ban hành Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND thay thế

01/01/2018

12.

Quyết định

27/2009/QĐ-UBND Ngày 18/8/2009

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/01/2017

13.

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND Ngày 21/8/2009

Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá Trần đề, tỉnh Sóc Trăng và tỷ lệ phần trăm trích lại để cho đơn vị thu phí

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND thay thế

01/3/2017

14.

Quyết định

34/2009/QĐ-UBND Ngày 07/10/2009

V/v sửa đổi khoản 2 Điều 35 Quy định về xác định, tuyển chọn nhiệm vụ, thẩm định và đánh giá nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND thay thế

01/01/2018

15.

Quyết định

49/2009/QĐ-UBND Ngày 25/12/2009

V/v ban hành Quy định về mật độ và đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND thay thế

02/3/2017

16.

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND Ngày 09/6/2010

V/v giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các Khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

17.

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND Ngày 23/6/2010

V/v điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trúc, lục bình.

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND thay thế

02/3/2017

18.

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND Ngày 18/4/2011

V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND thay thế

30/11/2017

19.

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND Ngày 09/11/2011

V/v ban hành Tiêu chí xác định đối lượng, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND thay thế

1/6/2017

20.

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND Ngày 07/12/2011

Về thẩm quyền lập, trình, thẩm định giá hoặc phương án đối với từng hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND thay thế

01/9/2017

21.

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND Ngày 06/4/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý về hoạt động thoát nước đô thị và khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND thay thế

1/5/2017

22.

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND Ngày 09/4/2012

V/v ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

21/02/2017

23.

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND Ngày 20/7/2012

Về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/10/2017

24.

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND Ngày 26/7/2012

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đu tranh phòng chng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND thay thế

01/8/2017

25.

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND Ngày 29/8/2012

V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/12/2017

26.

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND Ngày 12/9/2012

Về việc Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/10/2017

27.

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND Ngày 25/02/2013

Về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND thay thế

28/4/2017

28.

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND Ngày 28/02/2013

Về việc quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/12/2017

29.

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND Ngày 21/8/2013

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ và phương pháp xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền, máy tàu áp dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

12/5/2017

30.

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND Ngày 22/8/2013

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

31.

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND Ngày 05/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

32.

Quyết định

42/2013/QĐ-UBND Ngày 07/11/2013

Về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết.định số 14/2017/QĐ-UBND thay thế

1/4/2017

33.

Quyết định

47/2013/QĐ-UBND Ngày 13/12/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

34.

Quyết định

48/2013/QĐ-UBND Ngày 13/12/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/01/2018

35.

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/01/2014

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước vkhí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND thay thế

28/3/2017

36.

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức slượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

31/01/2018

37.

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND Ngày 20/3/2014

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

20/3/2017

38.

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND 13/5/2014

V/v ban hành quy định Quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

39.

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND 21/8/2014

V/v Quy định mức chi phí chi trả phụ cp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

10/10/2017

40.

Quyết định

21/2014/QĐ-UBND 22/10/2014

V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

17/11/2017

41.

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND 20/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điu tại Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 về việc ban hành Quy định quy trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế trong dự án đầu tư xây dựng công trình và trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

25/01/2017

42.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND 26/11/2014

Về việc quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014 - 2020

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thay thế

1/7/2017

43.

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND Ngày 27/11/2014

Sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, xe gắn máy, tàu, thuyền và máy tàu; xe ô tô tại Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

12/5/2017

44.

Quyết định

03/2015/QD-UBND Ngày 29/01/2015

V/v ban hành quy định, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thay thế

14/12/2017

45.

Quyết định

29/2015/QĐ-UBND Ngày 23/7/2015

Việc quy định mức giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2016

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND thay thế

10/4/2017

46.

Quyết định

32/2015/QĐ-UBND Ngày 08/9/2015

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

28/4/2017

47.

Quyết định

26/2016/QĐ-UBND 17/10/2016

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND bãi bỏ

7/2/2017

48.

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND Ngày 26/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về quy định hỗ trkinh phí đào tạo và thu hút nhân lc trên đa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2014-2020

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thay thế

1/7/2017

49.

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND 31/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND thay thế

14/12/2017

Tổng số: 49 văn bản (08 Nghị quyết; 41 Quyết định

II

VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: KHÔNG CÓ

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu274/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2018
Ngày hiệu lực29/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu274/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành29/01/2018
       Ngày hiệu lực29/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 274/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực Sóc Trăng

           • 29/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực