Quyết định 42/2013/QĐ-UBND

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp tỉnh Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2013/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quyết định này quy định về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Phân cấp và tổ chức thực hiện

1. Phân cấp

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc quy mô lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường có quy mô tương đương quy mô lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và có phát sinh nước thải thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện) tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc quy mô lập bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường có quy mô tương đương quy mô lập bản cam kết bảo vệ môi trường và có phát sinh nước thải công nghiệp thuộc đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổ chức thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

- Chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện tổng hợp, báo cáo số liệu hàng năm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ quý III năm 2013.

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

- Tổng hợp, báo cáo số liệu hàng năm về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 8 Thông tư liên tịch số 25/2013/NĐ-CP">63/2013/TTLT-BTC-BTNMT.

- Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ quý III năm 2013.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TN&MT, TC;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: HC, KT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/11/2013
Ngày hiệu lực 17/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 42/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Sóc Trăng
Người ký Lê Thành Trí
Ngày ban hành 07/11/2013
Ngày hiệu lực 17/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/04/2017
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 42/2013/QĐ-UBND phân cấp thu phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Sóc Trăng