Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10 /2010/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Về quản lý xây dựng theo quy hoạch: Thực hiện theo quy định của Điều 2, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

2. Về quản lý thiết kế xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 3, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

3. Về quản lý chất lượng xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 5, Thông tư số 19/2009/TT-BXD.

4. Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Thực hiện theo quy định của Điều 7, Thông tư số 19/2009/TT-BXD (trong đó thay Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 bằng Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).

Điều 2. Điều chỉnh Điều 10, Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 18/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng với các Sở ngành, địa phương như sau:

“ Điều 10. Sở Xây dựng:

1. Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

2. Chủ trì thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng các khu công nghiệp.

3. Phối hợp Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về quy hoạch và xây dựng trong khu công nghiệp.

4. Phối hợp thực hiện công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4; 
- Trung tâm Công báo; 
- Lưu: NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2010
Ngày hiệu lực09/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýHuỳnh Thành Hiệp
       Ngày ban hành09/06/2010
       Ngày hiệu lực09/06/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/01/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng