Quyết định 35/2012/QĐ-UBND

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2012/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC);

Căn cứ Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa 8, kỳ họp thứ 4 về việc thông qua giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 31/TT-SYT-NVY ngày 19 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng gồm 04 phụ lục đính kèm như sau:

1. Phụ lục 1: Giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC;

2. Phụ lục 2: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH;

3. Phụ lục 3: Giá các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác.

4. Phụ lục 4: Giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và các dịch vụ kỹ thuật ngoài quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH và Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

Quyết định này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng áp dụng:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng áp dụng giá này để làm cơ sở thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

- Các Sở, ban ngành, các cơ quan có liên quan và Kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

- Đối tượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3.

1. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này và hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trong việc tổ chức thu, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012 và thay thế Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 26/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định tạm thời mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: YT, TP, TC;
- BHXH Việt Nam;
- TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VX, TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu35/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýNguyễn Trung Hiếu
       Ngày ban hành20/07/2012
       Ngày hiệu lực01/08/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 35/2012/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Sóc Trăng