Quyết định 29/2017/QĐ-UBND

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

Quyết định 29/2017/QĐ-UBND định mức máy móc trang bị cho cơ quan tổ chức Thái Nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Thái Nguyên và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2017/QĐ-UBND định mức máy móc trang bị cho cơ quan tổ chức Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 29/2017/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG (CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG) TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn c Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý và sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý; sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tchức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của STài chính tại T trình số 3641/TTr-STC ngày 02 tháng 10 m 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên, như sau:

1. Tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể:

- Phụ lục số 01: Các đơn vị thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên gồm 02 đơn vị, 31 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 02: Các đơn vị thuộc ngành Xây dựng gồm 03 đơn vị, 32 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 03: Các đơn vị thuộc ngành Công Thương gồm 02 đơn vị, 08 danh mc máy móc, thiết bị chuyên dùng

- Phụ lục số 04: Các đơn vị thuộc ngành Lao động TBXH gồm 04 khối, 06 đơn vị, 210 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 05: Các đơn vị thuộc ngành Y tế gồm 03 khối khám chữa bệnh và y tế dự phòng, Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 1348 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

+ Khối khám chữa bệnh có 1156 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

+ Khối Y tế dự phòng có 177 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

+ Khối Trạm y tế xã, phường, thị trấn có 15 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 06: Các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải gồm 06 đơn vị, 94 danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục s 07: Các đơn vị thuộc ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch gồm 08 đơn vị, 159 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 08: Các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm 03 đơn vị, 28 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng

- Phụ lục số 09: Các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo gồm 04 khối, 20 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 10: Khối đơn vị thuộc ngành Phát thanh và Truyền hình gồm 02 khối, 44 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục s 11: Các đơn vị thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên gồm 01 đơn vị, 12 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 12: Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên gồm 01 đơn vị, 97 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 13: Các đơn vị thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường gồm 07 đơn vị, 99 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 14: Đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh gồm 01 đơn vị, 17 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 15: Các đơn vị thuộc ngành Khoa học và Công nghệ gồm 01 đơn vị, 39 danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng.

(Có Phần I với 15 Phụ lục chi tiết ngành, lĩnh vực; 2.238 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng kèm theo)

2. Tiêu chuẩn, định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cụ thể:

- Phụ lục số 01: Các đơn vị thuộc Tỉnh ủy Thái Nguyên gồm 02 đơn vị, có 19 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 02: Các đơn vị thuộc ngành Xây dựng gồm 01 đơn vị, có 02 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 03: Các đơn vị thuộc ngành Giao thông vận tải gồm 03 đơn vị, có 44 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 04: Các đơn vị thuộc ngành Y tế, gồm 02 khối khám chữa bệnh và y tế dự phòng, có 355 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

+ Khối khám chữa bệnh có 307 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

+ Khối Y tế dự phòng có 48 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 05: Các đơn vị thuộc ngành Lao động TBXH, gồm 06 đơn vị, 66 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 06: Các đơn vị thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm 03 đơn vị, 04 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng

- Phụ lục số 07: Các đơn vị thuộc ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch gồm 01 đơn vị, 01 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 08: Các đơn vị thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường gồm 01 đơn vị, 05 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 09: Các đơn vị thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên gồm 01 đơn vị, 02 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục s 10: Trường Cao đẳng Y Thái Nguyên gồm 01 đơn vị, 26 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 11: Các đơn vị thuộc ngành Khoa học và Công nghệ gồm 01 đơn vị, 02 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

- Phụ lục số 12: Khối đơn vị thuộc ngành Phát thanh và Truyền hình gồm 02 khối, 28 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng.

(Có Phần II với 12 Phụ lục chi tiết ngành, lĩnh vực, 554 danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2017.

1. Thẩm quyền quyết định mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng thực hiện theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 31/7/2010 của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

2. Các nội dung quản lý, sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thực hiện theo Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017.

3. Giao Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc triển khai mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng tiêu chun, định mức hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- C
c Kim tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch v
à các PCT UBND tỉnh;
- Như Điề
u 3;
- Trung tâm Th
ông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Vũ Hồng Bắc

 

Phần I

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG (CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG CÓ GIÁ MUA DƯỚI 500 TRIỆU ĐỒNG/01 ĐƠN VỊ TÀI SẢN TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2017 Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, s lượng) trang b cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên).

Phụ lục số 01

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH ỦY

STT

Đơn vị/Chủng loại MMTĐ chuyên ng được trang bị

Đơn vị tính

Số lượng MMTBCD được trang bị tối đa

I

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (gồm 24 danh mục)

1

Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

Cái

1

2

Giường kéo giãn cột sống

Cái

1

3

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Cái

1

4

Bộ máy tập hoạt động trị liệu

Bộ

1

5

Máy holter theo dõi tim mạch 24/24

Cái

1

6

Hệ thống máy nội soi tai mũi họng (bàn, ghế, máy)

Hệ thống

1

7

Hệ thống ghế răng (ghế, máy lấy cao răng, đèn quang trùng hợp...)

Hệ thống

1

8

Máy li tâm đa năng

Cái

1

9

Máy điện châm đa năng

Cái

1

10

Máy huyết học tự động + máy in hóa chất

Cái

1

11

Máy điện tim

Cái

1

12

Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân

Hệ thống

1

13

Máy đo khúc xạ tự động

Cái

1

14

Bộ vali cấp cứu xách tay

Bộ

1

15

Máy siêu âm điều trị đa tần

Cái

1

16

Tủ bảo ôn đựng sinh phẩm y tế

Chiếc

1

17

Máy điện xung

Cái

1

18

Máy Laser trị liệu

Cái

1

19

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

1

20

Máy đo huyết áp tự động

Cái

1

21

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim

Cái

1

22

Máy điện rung

Cái

1

23

Máy vật lý trị liệu đa năng

Cái

1

24

Máy tạo oxy

Cái

2

II

Báo Thái Nguyên (gồm 07 danh mục)

 

 

1

Máy quay Camera

Cái

5

2

Máy ảnh Kỹ thuật số

Cái

10

3

Bộ thiết bị âm thanh trường quay

Bộ

1

4

Bộ đèn ánh sáng trường quay

Bộ

1

5

Máy dựng hình phi tuyến

Cái

1

6

Bộ máy xử lý video

Bộ

1

7

Máy quét

Cái

2

(Phụ lục này gồm 02 đơn vị, 31 danh mc máy móc, thiết bị chuyên dùng)

 

Phụ lục số 02

Tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG

STT

Đơn vị/Chủng loại MMTB chuyên dùng được trang bị

Đơn vị tính

S lượng MMTBCD được trang bị tối đa

I

Văn phòng Sở (gồm 01 danh mục)

 

 

1

Máy kiểm tra cường độ bê tông

chiếc

1

II

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng (gồm 28 danh mục)

1

Bộ máy đo các ch tiêu nước

chiếc

1

2

Máy kéo vạn năng

chiếc

1

3

Máy toàn đạc điện tử

chiếc

2

4

Máy thí nghim nhựa đặc, bột khoáng, nhũ tương

chiếc

1

5

Máy nén bê tông 200 tấn

chiếc

1

6

Máy siêu âm khuyết tật kim loại

chiếc

1

7

Bộ khung máy kiểm tra nén, uốn vữa xi

chiếc

1

8

Máy khoan địa chất

chiếc

1

9

Thiết bị thí nghiệm kéo nén gỗ

chiếc

1

10

Máy siêu âm cốt thép

chiếc

1

11

Máy phân tích ăn mòn cốt thép

chiếc

1

12

Máy siêu âm kiểm tra chiều dài bê tông và khuyết tật

chiếc

1

13

Thiết bị xác định nhanh cường độ bê tông tại hiện trường bằng phương pháp nhổ giật

chiếc

1

14

Máy kiểm tra độ bán dính theo phương pháp nhổ giật

chiếc

1

15

Máy kiểm tra khả năng chịu lực của neo và bulon trong bê tông XD

chiếc

1

16

Máy đo độ thấm của bê tông hiện trường bằng phương pháp không phá hủy

chiếc

1

17

Máy nén uốn xi măng

chiếc

1

18

Thiết bị nén tĩnh cọc loại 20 tấn

chiếc

1

19

Thiết bị nén tĩnh cọc loại 200 tấn

chiếc

2

20

Máy ct đất

Cái

1

21

Thiết bị thử pit cọc nhồi

chiếc

1

22

Thiết bị đo modung hiện trường của đất

chiếc

1

23

Cân thủy tĩnh

Cái

1

24

Cân kỹ thuật điện tử

Cái

1

25

Thiết bị đo áp lực đường ống cấp nước

Cái

1

26

Cân điện tử 15kg, số đọc 0,5g

Cái

2

27

Tủ sấy xác định tổn tht nhựa

Cái

1

28

Đồng hồ đo chuyển vị, khoảng đo 0-50mm, vạch chia 0,01mm

Cái

4

III

Viện Quy hoạch xây dựng (gồm 03 danh mục)

 

 

1

Máy toàn đạc điện tử

Cái

3

2

Máy toàn đạc điện tử định vị GPS

Cái

1

3

Máy khoan địa chất kiu YKB 12/25 đồng bộ

Cái

1

(Phụ lục này gồm 03 đơn vị, 32 danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng)

 

Phụ lục số 03

Tiêu chuẩn định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

STT

Đơn vị/Chủng loại MMTB chuyên dùng được trang bị

Đơn vị tính

S lượng MMTBCD được trang bị tối đa

I

Sở Công Thương (gồm 05 danh mục)

 

 

1

Máy đnh vị GPS

cái

2

2

Bình chuẩn kim loại hạng 2

cái

3

3

Bộ Tes nhanh an toàn thực phẩm

bộ

1

4

Máy đo khí độc cầm tay

cái

1

5

Thiết bị đo ch sOCTANE trong xăng

bộ

1

II

Chi cục Quản lý Thị trường (gồm 03 danh mục)

 

 

1

Bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phm

cái

10

2

Máy đọc mã vạch

cái

10

3

Bộ quả cân chuẩn F2

bộ

1

(Phụ lục này gồm 02 đơn vị, 08 danh mục máy móc thiết bị chuyên dùng)

 

Phụ lục số 04

Tiêu chuẩn, định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua dưới 500 triệu đồng/ 01 đơn vị tài sản

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

STT

Đơn vị/Chủng loại MMTB chuyên dùng được trang bị

Đơn vị tính

Số lượng MMTBCD được trang bị tối đa

A

BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (gồm 78 danh mc)

1

Hệ thống nâng cấp X-quang kỹ thuật số

Bộ

1

2

Máy laser châm cứu

Bộ

4

3

Máy điều trị sóng xung kích 1 đầu phát

Bộ

2

4

Máy đo độ loãng xương bằng siêu âm

B

1

5

Máy hỗ trợ nâng và di chuyn bệnh nhân liệt

B

4

6

Bàn mổ đa năng

Bộ

2

7

Dao mổ điện

Bộ

4

8

Máy đo điện giải đồ

Bộ

1

9

Máy siêu âm đen trắng xách tay

Bộ

2

10

Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể

Bộ

2

11

Monitor theo dõi bệnh nhân có kiểm soát khí mê

Bộ

8

12

Thiết bị thủy trị liệu

Bộ

4

13

Máy sóng ngắn điều trị

B

12

14

Đèn mổ treo trần

B

2

15

Giường kéo dãn

Bộ

1

16

Hệ thống kéo giãn cột sống và cổ

Bộ

6

17

Đèn mổ 2 nhánh

Bộ

4

18

Bộ máy tập hoạt động trị liệu

Bộ

4

19

Kính hiển vi phẫu thuật

Bộ

2

20

Máy huyết học tự động 18 thông số

Bộ

2

21

Máy kéo dãn

Bộ

2

22

Máy sốc điện

Bộ

2

23

Máy tập khớp vai, khớp khuỷu

Bộ

6

24

Máy thở + máy nén khí

Bộ

3

25

Đèn mổ 1 nhánh

Bộ

3

26

Máy điều trị 3 chức năng siêu âm Điện xung, điện phân với điện

Bộ

4

27

Máy điều trị nhiệt lạnh

Bộ

4

28

Máy điều trị từ trường toàn thân 2 kênh

Bộ

2

29

Máy tập thụ động khớp gối và hông tại giường

Bộ

4

30

Máy tập thụ động khớp khuỷu tay và khớp vai

Bộ

4

31

Bồn thủy trị liệu khô

Bộ

4

32

Hệ thống kéo giãn cột sống cổ - nâng hạ

Bộ

4

33

Máy điều trị kích thích luyện tập phát âm

Bộ

7

34

Hệ thống kéo giãn cột sống cổ - cố định (giường c định)

Bộ

4

35

Máy tập phục hồi chức năng tay chân tại xe lăn

Bộ

4

36

Máy vi sóng trị liệu

Bộ

4

37

Máy điều trị xung điện

Bộ

6

38

Máy li tâm

Bộ

2

39

Bộ thiết bị tập PHCN ngoài trời

Bộ

4

40

Bàn kéo nắn chnh hình

Bộ

2

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chnh hình

B

2

42

Hệ thống bồn tm thủy lực điều trị

Bộ

4

43

Máy hút điện chạy liên tục

Bộ

5

44

Tủ an toàn sinh học

Bộ

1

45

Máy ghi điện não

Bộ

1

46

Máy phá rung, tạo nhịp tim

Bộ

4

47

Máy tp th động khớp cổ tay, ngón tay

B

4

48

Tủ sấy paraffin 20 khay/40 khay

Bộ

2

49

Bàn m đa năng điện - thủy lực

Bộ

2

50

Máy tập th động khớp cổ chân

Bộ

4

51

Hệ thống tập phc hồi chức năng đa năng toàn thân

Bộ

4

52

Máy điện tim

B

4

53

Máy điện xung đin phân 2 kênh kết hợp với siêu âm điều trị

Bộ

6

54

Máy huyết học tự động + máy in hóa chất

Bộ

1

55

Máy đin phân

Bộ

6

56

Máy tập th động khớp khuỷu tay

B

4

57

Máy tập thu động khớp gối

Bộ

4

58

H thng Ô xy phòng m

Bộ

2

59

Nối hấp ướt

Bộ

2

60

Tủ lưu trữ máu

Bộ

1

61

Máy điều tr 3 chức năng (Đin xung, điện phân, siêu âm)

Bộ

4

62

Máy từ trường điều trị đ bàn

Bộ

4

63

Nồi hấp khô

Bộ

2

64

Tủ hút khí độc

Bộ

2

65

Máy Co2 laser

Bộ

1

66

Máy siêu âm điều trị đa tần

B

4

67

Bàn tập vật lý trị liệu 6 khúc

Bộ

6

68

Bồn đun paraffin 27,8/ 55,6L

Bộ

4

69

Giường xiên quay, giường nghiêng

Bộ

6

70

Máy Laser trị liệu

Bộ

4

71

Đèn mổ di động 6000 lux

Bộ

2

72

Máy điện châm trị liu đa năng không dùng kim

Bộ

4

73

Máy điều tr kích thích điện thp tần

Bộ

4

74

Máy điện xung đin phân

Bộ

6

75

Máy kích thích thn kinh cơ

Bộ

6

76

Máy điều tr nhiệt nóng lnh

B

1

77

Bàn tập vật lý trliệu 7 khúc

Bộ

2

78

Máy (khung) tập đa năng toàn thân

Bộ

1

B

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ DẠY NGHỀ (102 danh mục)

 

 

I

TRƯỜNG TCN NAM THÁI NGUYÊN (gồm 45 danh mục)

1

Bộ thực hành chỉnh lưu công suất có điều khiển với các loại tải

B

2

2

Bộ thí nghim mạch điện xoay chiều

Bộ

3

3

Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

Bộ

3

4

Bộ thực hành điều chỉnh điện áp xoay chiều.

 

4

5

Bộ thiết bị đào tạo khắc phục s cố bộ lưu điện UPS

Bộ

2

6

Bộ thực hành nghịch lưu

Bộ

4

7

Bộ thực hành lp đt hệ thng báo cháy

Bộ

4

8

Đu dò Logic

Cái

9

9

Bộ thc hành kỹ thuật s

Bộ

9

10

Bộ thực hành cảm biến

Cái

6

11

Máy phát xung

Cái

3

12

Máy đo tn s

Cái

3

13

Máy phát tín hiệu điều chế

Cái

3

14

Máy tăng âm

Cái

9

15

Các mạch giả lỗi

Cái

9

16

Moddun các mch dao động

Cái

9

17

Tủ sấy que hàn

Cái

6

18

Máy hàn TIG

Cái

8

19

Máy thử kéo, nén vn năng

Cái

5

20

Máy kiểm tra X quang

Cái

10

21

Máy cắt tôn đa chức năng thủy lc

Cái

14

22

Máy siêu âm kim loi

Cái

9

23

Hệ thống 4 Cabin hàn liền kề

Cái

15

24

Máy hàn MIG/MAG

Cái

7

25

Máy thử độ dai va đp

Cái

11

26

Lò nhiệt luyện

Cái

12

27

Máy hàn h quang quay tay mt chiu

Cái

9

28

Cabin hàn

Cái

9

29

Máy hàn CO2

Cái

4

30

Máy cắt rùa oxy - Gas tự động

Cái

4

31

Máy mài 2 đá 400

Cái

4

32

Mô hình mạch đin các máy công cụ gồm: Mô-đun điều khin

Bộ

2

33

Mô hình thực hành trang bị đin

Mô hình

6

34

Bộ thực hành PCL S7200

Bộ

6

35

Bộ điều khiển dãy đng cơ bng PLC và biến tần OMRON

Bộ

6

36

Thiết bị thực hành về điện khí nén

B

6

37

Mô hình điều khiển khí nén

Mô hình

3

38

Khối điều khiển trung tâm của Hệ thống

HT

3

39

Máy siêu âm chn đoán k thuật số thú y

Bộ

2

40

Máy ảnh phc vụ giảng dạy

Cái

4

41

Mô hình giải phẫu cơ thể ln

Mô hình

4

42

Kính hiển vi hai mắt

Cái

4

43

Máy khám thai lợn

Cái

2

44

Máy quay phim

Cái

3

45

Máy may hai kim

Cái

30

II

TRƯỜNG TC NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ (gồm 57 danh mục)

1

Bộ thực hành chính lưu công suất có điều khiển với các loại tải

Bộ

1

2

Bộ thí nghim mạch điện xoay chiều

Bộ

1

3

Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều

Bộ

1

4

Bộ thực hành điều chỉnh đin áp xoay chiều.

Bộ

1

5

Bộ thiết bị đào to khc phc s cố bộ lưu điện UPS

Bộ

1

6

Bộ thực hành nghịch lưu

Bộ

1

7

Bộ thực hành lắp đt hệ thống báo cháy

Bộ

1

8

Tủ sy que hàn

Cái

1

9

Máy hàn TIG

Cái

1

10

Máy thử kéo, nén vạn năng

Cái

1

11

Máy kiểm tra X quang

Cái

1

12

Máy ct tôn đa chức năng thủy lc

Cái

1

13

Máy siêu âm kim loại

Cái

1

14

Hệ thống 4 Cabin hàn lin k

Cái

1

15

Máy hàn MIG/MAG

Cái

1

16

Máy thử độ dai va đập

Cái

1

17

Lò nhiệt luyện

Cái

1

18

Mô hình mch điện các máy công cụ gồm: Mô-đun điều khin

Bộ

1

19

Khi điều khiển trung tâm của Hệ thống

HT

1

20

Máy siêu âm chẩn đoán k thuật s thú y

Bộ

1

21

Máy ảnh phục v giảng dạy

Cái

1

22

Máy làm đất đa năng

Bộ

1

23

Hệ thống tưới ẩm trong nhà nuôi cấy mô

HT

1

24

Tủ cấy vô trùng (loi 2 người cấy)

B

2

25

Máy ct nước 2 lần

Cái

1

26

Nồi hp tiệt trùng 80 lít

Cái

1

27

nh thực hành tháo lắp, vn hình máy làm đất đa năng

HT

1

28

Máy nắn càng xe

Cái

1

29

Máy mài tay biên

Cái

1

30

Mô hình thực hành tháo lắp, vận hình máy gặt đập liên hợp

Mô hình

1

31

Mô hình thực hành trm biến áp cỡ nhỏ

Mô hình

1

32

Máy diệt men lá chè

Cái

1

33

Máy quay sao tái chè

Cái

1

34

Máy vò chè ô long

Cái

1

35

Máy sao xoăn tròn chè

Cái

1

36

Máy vò c

Cái

1

37

Máy đánh tơi chè

Cái

1

38

Máy phân cấp lá chè tươi

Cái

1

39

Máy tạo hương

Cái

1

40

Máy lắc phân chè

Cái

1

41

Máy cắt chè

Cái

1

42

Máy rửa khay vi thể tự động

Cái

1

43

Máy quang phổ so màu

Cái

1

44

Máy ủ lắc khay vi thể

Cái

1

45

Máy Ly tâm thường

Cái

1

46

Hệ thống điện di (Bể và nguồn điện di)

Hệ thống

1

47

Block nhiệt lắc rung ng eppendorf 2ml

Bộ

1

48

Máy lắc bình, ống

Cái

1

49

Nồi hấp khử trùng

Cái

1

50

Máy lên men vi sinh vật

Cái

1

51

Bể rửa siêu âm

Cái

1

52

Máy toàn đạc

Cái

1

53

Máy phun vữa

Cái

1

54

Máy vận thăng

Cái

1

55

Mô hình trạm trộn bê tông

Mô hình

1

56

Máy cắt cốt thép

Cái

1

57

Máy kinh vỹ

Cái

1

C

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ ĐẢM BẢO XÃ HỘI (gồm 29 danh mục)

 

I

CƠ SỞ TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY (gồm 13 danh mục)

1

Bộ máy tập hoạt động trị liệu

Bộ

1

2

Máy Laser châm cứu

Bộ

1

3

Máy tập khớp vai, khớp khuỷu

Bộ

1

4

Máy tập thụ động khớp gối và hông tại giường

Bộ

1

5

Máy tập thụ động khớp khuỷu tay và khớp vai

Bộ

1

6

Hệ thống kéo giãn cột sống cổ - nâng hạ

Bộ

1

7

Bộ thiết bị tập PHCN ngoài trời

Bộ

1

8

Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân

Bộ

1

9

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim

B

1

10

Máy giặt công nghiệp

Bộ

1

11

Máy sấy công nghiệp

Bộ

1

12

Ghế massage toàn thân

Bộ

1

13

Tủ nấu cơm bng điện, ga

Bộ

1

II

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG (gồm 16 danh mục)

1

Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân

Bộ

1

2

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim

Bộ

1

3

Máy sấy công nghiệp

Bộ

1

4

Máy điều trị kích thích điện thấp tn

B

1

5

Máy laser châm cứu 12 kênh

Bộ

1

6

Máy đo độ loãng xương bng siêu âm

Bộ

1

7

Máy siêu âm đen trắng xách tay

Bộ

1

8

Máy điện xung điện phân

B

1

9

y đo độ loãng xương toàn thân

Bộ

1

10

Bung xông thuc toàn thân

Bộ

1

11

Ghế massage toàn thân

Bộ

1

12

Bộ máy tập hoạt động trị liệu

Bộ

1

13

Máy tập thụ động khớp cổ tay, ngón tay

Bộ

1

14

Máy giật công nghiệp

Bộ

1

15

Máy tập thụ động khớp cổ chân

Bộ

1

16

Máy là công nghiệp

Bộ

1

D

VĂN PHÒNG SỞ (gồm 1 danh mục)

 

 

1

Máy đo độ ồn

Cái

3

(Phụ lc này gm 04 khối, 06 đơn vị, 210 danh mục máy móc, thiết bị)

 

Phụ lục số 05

Tiêu chuẩn, định mức về máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH Y TẾ

STT

Đơn vị/Chng loại MMTB chuyên dùng được trang bị

Đơn vị tính

S lượng MMTBCD được trang bị tối đa

A

KHI KHÁM CHỮA BỆNH (gồm 1.156 danh mục)

 

 

I

Bệnh viện đa khoa hạng I (gồm 325 danh mục)

 

 

1

Bàn đẻ điều khiển

Chiếc

5

2

Bàn chạy tại chỗ

Bộ

2

3

Bàn đẻ thường

Bộ

5

4

Bàn kéo nắn xương

Bộ

1

5

Bàn khám phụ khoa

Bộ

5

6

Bàn khám Tai - Mũi - Họng

Bộ

4

7

Bàn mổ đa năng

Bộ

7

8

Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Chiếc

7

9

Bàn mổ dùng cho hệ thống C-arm

Bộ

2

10

Bàn nghiêng

Bộ

2

11

Bàn trượt chân tay

Bộ

2

12

Bảng thử thị lực và bộ test sắc giác

Bộ

2

13

Bể cách thủy

Bộ

2

14

Bình chứa ni tơ lỏng

Bộ

5

15

Bình chứa phôi

Bộ

5

16

Bình chứa tinh trùng

Bộ

5

17

Bộ đèn đặt nội khí quản

Bộ

10

18

Bộ đo nhãn áp

Bộ

5

19

Bộ dụng cụ áp lạnh tử cung

Chiếc

2

20

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

10

21

Bộ dụng cụ cắt Amidal

Bộ

5

22

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

5

23

Bộ dụng cụ cho phòng tập vận động

Bộ

5

24

Bộ dụng cụ điều trị răng trẻ em

Bộ

5

25

Bộ dụng cụ đỡ đ

Bộ

50

26

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương chày

Bộ

2

27

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi

Bộ

2

28

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

10

29

Bộ dụng cụ mổ sản khoa

Bộ

10

30

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

Bộ

2

31

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp

Bộ

2

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật chn thương chnh hình

Bộ

2

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

2

34

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

2

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Bộ

2

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật mạch máu

Bộ

2

37

Bộ dụng cụ phẫu thuật mt

Bộ

2

38

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

Bộ

5

39

Bộ dng cụ phẫu thuật nội soi nhi

Bộ

5

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi sản khoa

Bộ

2

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết niệu

Bộ

2

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật Răng - Hàm - Mặt

Bộ

5

43

Bộ dụng cụ phẫu thuật sn khoa

Bộ

10

44

Bộ dụng cụ phu thuật sọ não

Bộ

2

45

Bộ dụng cụ phẫu thuật Tai - Mũi - Họng

Bộ

5

46

Bộ dụng cụ phẫu thuật thm mỹ

Bộ

2

47

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

5

48

Bộ dng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

2

49

Bộ dụng c phẫu thuật tim mạch

Bộ

2

50

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

2

51

Bộ dụng cụ tiu phẫu

Bộ

50

52

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

2

53

Bộ dụng cụ vi phẫu thần kinh

Bộ

2

54

Bộ dụng cụ vi phẫu thanh quản

Bộ

2

55

Bộ dụng phẫu thuật nội soi ổ bụng

Bộ

2

56

Bộ soi thanh quản trẻ em

Bộ

2

57

Bộ thử mù màu

Bộ

2

58

Bộ tiểu phu

Bộ

50

59

Bộ vi phu mổ Phaco

Bộ

5

60

Bơm tiêm điện

Bộ

110

61

Bơm tiêm điện CPA

Chiếc

20

62

Bồn nung chy parafin

Chiếc

2

63

Bồn ra tay phẫu thuật tự động 2 vòi

Bộ

5

64

Bồn tm trẻ sơ sinh

Bộ

3

65

Cáng đy cấp cứu đa năng

Bộ

50

66

Catset kỹ thuật số

Bộ

15

67

Chèo thuyn

Bộ

2

68

Dao cắt đốt Laze-CO2

Bộ

2

69

Dao cắt đốt Plasma

Bộ

2

70

Dao mổ điện

Bộ

10

71

Dao mổ Hummer

Bộ

2

72

Đầu dò Liner thăm khám phần mạch nông

Chiếc

2

73

Đầu dò may lưu huyết não

Chiếc

5

74

Đầu dò nội soi đại tràng ống mềm

Bộ

3

75

Đầu dò nội soi khí, phế quản ng mềm

Bộ

3

76

Đầu dò nội soi thực quản, dạ dầy ng mềm

Bộ

3

77

Đầu dò phaser chuyên cho thăm khám tim mạch

Chiếc

3

78

Đầu dò siêu âm các loại

Chiếc

20

79

Đèn chiếu vàng da

Bộ

15

80

Đèn Clar soi TMH

Bộ

5

81

Đèn đặt NKQ khó có mũ điều khiển MacCoy (2 lưỡi: người lớn và Nhi)

Bộ

5

82

Đèn đặt Nội khí quản khó

Bộ

10

83

Đèn hồng ngoại

Bộ

5

84

Đèn khám tiu phẫu mắt

Bộ

10

85

Đèn m di động

Bộ

5

86

Đèn mổ treo trần

Bộ

7

87

Đèn quang trùng hợp

Bộ

5

88

Đèn soi bóng đồng tử khúc xạ

Chiếc

2

89

Đèn soi đáy mắt

Bộ

5

90

Đèn soi đáy mắt dùng điện

Chiếc

2

91

Đèn tử ngoại

Bộ

5

92

Ghế khám điều trị RHM

Bộ

5

93

Ghế tập bụng

Bộ

2

94

Ghế tập co dãn

Bộ

2

95

Ghế tập cơ tứ đu đùi

Bộ

2

96

Giường cấp cứu đa năng

Bộ

30

97

Giường cấp cứu đa năng 3 tay quay

Bộ

50

98

Giường cấp cứu đa năng chạy điện

Bộ

20

99

Giường Inox có đệm

Chiếc

700

100

Giường nhựa lõi thép 1 đến 2 tay quay + Tủ đầu giưng

Bộ

500

101

Giường sưởi m trẻ sơ sinh

Bộ

15

102

Giường xoa bóp

Bộ

2

103

Hệ thống báo gọi y tá

HT

20

104

Hệ thống đèn phòng đẻ

Bộ

5

105

Hệ thống đnh nhóm máu

Bộ

2

106

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh XQuang CR

HT

2

107

Hệ thống giàn Oxy 6 bình làm ẩm và bộ chnh lưu lượng

HT

5

108

Hệ thống giàn tắm trẻ

HT

2

109

Hệ thống kéo dãn cột sống

HT

3

110

Hệ thng khí Y tế (Hút, khí, O2...)

Bộ

10

111

Hệ thống làm mềm nước chuyên dùng cho nồi hấp

Bộ

2

112

Hệ thống ly s tự động

Bộ

10

113

Hệ thống lọc khí VOCs, CACs cho phòng lab IVF

HT

2

114

Hệ thống lọc nước RO

Bộ

10

115

Hệ thống monitor trung tâm

HT

5

116

Hệ thống rửa tay

Bộ

5

117

Hệ thống rửa tay cho phẫu thuật viên 2 vòi

HT

5

118

Hộp kính thử mắt

Bộ

5

119

HT Đầu đọc thẻ BHYT

Bộ

5

120

Kho Lạnh

HT

2

121

Khoan xương điện

Bộ

2

122

Khoan xương tay

Bộ

2

123

Kìm cầm máu nội soi Pentax dùng nhiều lần

Chiếc

5

124

Kìm kẹp clip polymer cỡ XL

Chiếc

2

125

Kính hiển vi

Bộ

10

126

Kính hiển vi có gắn camera

Bộ

2

127

Kính hiển vi điện 2 mắt

Bộ

11

128

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Bộ

2

129

Kính hiển vi phẫu thuật TMH

Bộ

2

130

Labo răng giả cho 4 kỹ thuật viên (đủ trang thiết bị nhựa và gm sứ)

Bộ

1

131

Laser Diode

Chiếc

2

132

Leo núi điện tử

Bộ

2

133

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Bộ

15

134

Lực kế chân

Bộ

2

135

Lực kế tay

Bộ

2

136

Máy bm số tự động

Bộ

10

137

Máy bào da

Bộ

2

138

Máy bơm hơi vòi trứng

Bộ

3

139

Máy bơm nước trong mổ nội soi tiết niệu

Chiếc

2

140

Máy bơm tiêm điện dùng trong chụp cắt lớp vi tính

Bộ

3

141

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Bộ

2

142

Máy cắt dịch kính

Bộ

2

143

Máy cắt gạc

Bộ

5

144

Máy ct giải phẫu bệnh

Bộ

2

145

Máy ct nước

Chiếc

5

146

Máy cất nước 2 lần

Bộ

5

147

Máy cất nước 20 lít/giờ

Bộ

3

148

Máy cắt sinh thiết

Bộ

2

149

Máy chụp phim (2 hàm)

Bộ

1

150

Máy chụp X-quang chụp răng

Bộ

1

151

Máy đấm

Bộ

2

152

Máy dán Ninol liên tục

Bộ

2

153

Máy đánh nhộng Amangan

Chiếc

2

154

Máy đếm tiểu phần trong không khí

Bộ

4

155

Máy đếm virút

Bộ

1

156

Máy điện châm

Chiếc

10

157

Máy điện châm (không kim)

Bộ

5

158

Máy điện giải

Chiếc

5

159

Máy điện não đồ kỹ thuật số

Bộ

1

160

Máy điện phân

Bộ

3

161

Máy điện tim 3 kênh, 6 kênh, 12 kênh

Bộ

20

162

Máy điện tim gắng sức

Bộ

2

163

Máy điện từ trường điều trị

Chiếc

3

164

Máy điện xung

Chiếc

5

165

Máy điều trị bng dòng giao thoa

Bộ

3

166

Máy điều trị điện từ trường

Bộ

3

167

Máy điều trị điện xung

Chiếc

3

168

Máy điều trị sóng ngắn

Bộ

3

169

Máy điều trị tần số thấp

Bộ

3

170

Máy đo bão hòa ôxy để bàn

Bộ

20

171

Máy đo chức năng hô hấp

Bộ

3

172

Máy đo cung lượng tim

Bộ

2

173

Máy đo định vị chóp

Bộ

2

174

Máy đo độ lác

Bộ

2

175

Máy đo độ pH máu

Bộ

2

176

Máy dò huyệt châm cứu

Bộ

2

177

Máy đo kết dính tiu cầu

Bộ

2

178

Máy đo khí máu

Bộ

5

179

Máy đo khúc xạ giác mạc

Bộ

2

180

Máy đo khúc xạ tự động

Bộ

2

181

Máy đo lưu huyết não

Bộ

1

182

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Bộ

2

183

Máy đo nồng độ bão hòa ôxy

Bộ

20

184

Máy thần kinh

Bộ

1

185

Máy đo thị lực

Bộ

2

186

Máy đo thị trường

Bộ

2

187

Máy đo thính lực người lớn có ghi

Bộ

2

188

Máy đo thính lực trẻ em ghi

Bộ

2

189

Máy đông máu bán tự động

Chiếc

2

190

Máy đốt điện cổ tử cung

Bộ

2

191

Máy đốt họng hạt

Bộ

2

192

Máy đt laze-CO2

Bộ

2

193

Máy ép miệng túi Nilon đóng gói dụng cụ, bông gạc vô trùng

Bộ

5

194

Máy gây tê thần kinh đám rối

Bộ

2

195

Máy giặt đồ vải 30 kg

Bộ

5

196

Máy hàn Inox

Chiếc

2

197

Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h

B

5

198

Máy hút áp lực thấp

Bộ

20

199

Máy hút chân không (dùng hút lọc muối rửa NaCl 0,9%)

Bộ

5

200

Máy hút dịch

Chiếc

50

201

Máy hút dịch phẫu thuật

Bộ

10

202

Máy hút dịch sơ sinh

Bộ

10

203

Máy hút điện chạy liên tục áp sut thấp

Chiếc

20

204

Máy hút khí màng phổi

Chiếc

5

205

Máy in nhiệt đen trắng

Chiếc

5

206

Máy in phim laze

Bộ

5

207

Máy Javal (đo khúc xạ giác mạc)

Chiếc

2

208

Máy kéo dãn cột sống

Bộ

3

209

Máy khí dung siêu âm

Bộ

10

210

Máy khí máu

Bộ

3

211

Máy khoan cắt răng

Bộ

2

212

Máy khoan cưa xương

Bộ

2

213

Máy khoan xương

Bộ

5

214

Máy khử khuẩn không khí

Bộ

4

215

Máy khuấy từ

Bộ

2

216

Máy kích thích điện

Bộ

3

217

Máy kích thích thần kinh-Cơ

Bộ

2

218

Máy là đồ vải, loại ru lô

Bộ

2

219

Máy là ép đa năng

Bộ

2

220

Máy lắc

Bộ

5

221

Máy lắc và ủ ấm tiểu cầu

Bộ

3

222

Máy làm m truyền dịch

Chiếc

50

223

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Bộ

2

224

Máy lắng máu tự động

Bộ

2

225

Máy Lase YAG

Chiếc

2

226

Máy Laser châm cứu

Bộ

5

227

Máy Laser trị liệu

Bộ

2

228

Máy Lasser CO2 điều trị

Bộ

2

229

Máy lấy cao răng

Bộ

5

230

Máy laze nội mạch

Chiếc

5

231

Máy lọc khí xuyên tường

Chiếc

5

232

Máy lọc Seitz kèm giấy và màng lọc

Bộ

2

233

Máy ly tâm

Bộ

10

234

Máy ly tâm đa năng 4000 vòng/phút

Chiếc

10

235

Máy Massage bụng

Bộ

2

236

Máy massage toàn thân

Bộ

5

237

Máy Monitor sản khoa

Bộ

10

238

Máy monitor theo dõi bệnh nhân

Bộ

100

239

Máy nén ép trị liệu

Bộ

2

240

Máy ngâm chân

Bộ

5

241

Máy nhiệt trị liệu

Bộ

2

242

Máy nội soi Tai mũi họng

Bộ

2

243

Máy pha hóa chất

Bộ

2

244

Máy pha loãng

Bộ

2

245

Máy phá rung tim tạo nhịp tim

Bộ

3

246

Máy phân tích điện giải

Bộ

5

247

Máy phân tích huyết học tự động 18-22 thông số

Bộ

5

248

Máy phân tích khí máu

Bộ

5

249

Máy phân tích nước tiểu bán tự động

Chiếc

5

250

Máy phân tích nước tiểu tự động

Chiếc

3

251

Máy phẫu thuật Plasma

Bộ

2

252

Máy phun dịch tiệt trùng phòng mổ

Bộ

4

253

Máy phun dung dịch khử trùng

Bộ

5

254

Máy răng

Bộ

5

255

Máy rửa dụng cụ siêu âm

Bộ

2

256

Máy rửa tay tự động 2 vòi

Bộ

10

257

Máy rửa, lc quả thận

Bộ

2

258

Máy sắc thuốc + đóng gói tự động

Bộ

2

259

Máy sắc thuốc đông y liên hoàn

Chiếc

2

260

Máy sấy đồ vải ≥ 50 kg

Bộ

2

261

Máy sấy đồ vải tự động

Bộ

2

262

Máy shook tim

Bộ

10

263

Máy siêu âm + điện xung + điện 1 chiều

Bộ

5

264

Máy siêu âm điều trị

Bộ

5

265

Máy siêu âm lấy cao răng

Chiếc

2

266

Máy siêu âm xách tay

Bộ

5

267

Máy sinh hiển vi khám mắt

Bộ

2

268

Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt

Bộ

2

269

Máy soi cổ tử cung

Bộ

2

270

Máy soi thực quản ng mềm

Bộ

2

271

Máy sóng ngn điều trị

Bộ

3

272

Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Bộ

1

273

Máy tạo nhịp tim ngoài cơ thể

Bộ

4

274

Máy tạo ôxy di động

Bộ

24

275

Máy tập đa năng toàn thân

Chiếc

2

276

Máy tập khớp gối

Bộ

2

277

Máy tháo lồng ruột

Bộ

2

278

Máy theo dõi chuyển dạ đẻ

Bộ

15

279

y thCPAP

Bộ

5

280

Máy thở CPAP chạy khí trung tâm

Chiếc

15

281

Máy thử phn ứng ngưng kết

Bộ

2

282

Máy thử tủy răng

Chiếc

2

283

Máy trị liệu tần số thấp

Bộ

3

284

Máy trộn chất ly dấu

Chiếc

2

285

Máy truyền dịch

Bộ

110

286

Máy từ rung nhiệt

Bộ

2

287

Máy vắt đồ vi

Bộ

2

288

Máy vi sóng điều trị

Bộ

3

289

Máy X quang nha khoa (loại gắn ghế ngồi)

Chiếc

2

290

Máy X quang răng kỹ thuật s

Chiếc

2

291

Máy xét nghiệm điện giải đồ

Bộ

5

292

Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc

3

293

Máy X-quang răng cầm tay

Bộ

2

294

Monitor theo dõi sn khoa

Bộ

15

295

Nồi đun Parafin

Bộ

2

296

Nồi hấp tiệt trùng

Bộ

10

297

Nồi hấp tiệt trùng ướt250 lít

Bộ

3

298

Thiết bị đo nồng độ Bilirubin qua da

Chiếc

5

299

Thiết bị soi i

Bộ

2

300

Thiết bị tập cưỡng bc chi trên và chi dưới

Chiếc

2

301

Tấm 37°C - 56°C

Bộ

5

302

Tủ ấm CO2

Bộ

5

303

Tủ an toàn sinh học

Bộ

5

304

Tủ an toàn sinh học cấp II

Bộ

5

305

Tủ bảo quản OPTIC

Bộ

5

306

Tủ cấy CO2

Chiếc

5

307

T đầu giường Inox

Chiếc

700

308

Tủ đựng dụng cụ

Chiếc

50

309

Tủ đựng thuốc

Chiếc

50

310

T hút trữ lam kính

Bộ

5

311

Tủ lạnh + ấm

Chiếc

10

312

Tủ lạnh âm sâu 250 lít

Chiếc

5

313

Tủ lnh sâu - 30°C

Bộ

5

314

Tủ lạnh trữ máu

Bộ

5

315

Tủ nuôi cấy vi sinh

Bộ

2

316

Tủ nuôi cấy yếm khí

Bộ

2

317

Tủ pha hóa chất chuyên dùng

Bộ

5

318

Tủ sấy dụng cụ

Bộ

10

319

Tủ sấy 250 độ C

Bộ

5

320

Tủ sấy dụng cụ

Bộ

10

321

Tủ thao tác vô trùng

Bộ

5

322

Xe đạp gng sức

Bộ

2

323

Xe đẩy ng inox + đệm

Chiếc

50

324

Xe đẩy đồ vải

Bộ

50

325

Xe đẩy tiêm

Chiếc

100

II

Bệnh viện đa khoa hạng II (gồm 346 danh mục)

 

 

1

Hệ thống kéo dãn cột sống

Bộ

4

2

Máy nhiệt trị liệu

Bộ

2

3

Máy điện xung dòng giao thoa

Bộ

1

4

Ghế tập cơ tứ đầu đùi

Bộ

1

5

Máy điện phân

Bộ

2

6

Máy điều trị điện từ trường

Bộ

2

7

Máy điều trị sóng ngắn

Bộ

3

8

Máy điều trị tn số thấp

Bộ

2

9

Máy đo chức năng hô hấp

Bộ

1

10

Máy đo dung tích phổi

Bộ

1

11

Máy kích thích điện

Bộ

3

12

Máy kích thích thần kinh-Cơ

Bộ

1

13

Máy Laser điều trị

Bộ

4

14

Máy Laser châm cứu

Bộ

1

15

Máy siêu âm điều trị

Bộ

2

16

Máy tập khớp gối

Bộ

1

17

Máy vi sóng xung và liên tục

Bộ

2

18

Bàn nghiêng

Bộ

1

19

Máy khí máu

Bộ

1

20

Máy đo độ đông máu cầm tay

Bộ

1

21

Máy xét nghiệm huyết học

Bộ

1

22

Tủ bảo qun máu

Bộ

1

23

Tủ an toàn sinh học cấp II

Bộ

2

24

Hệ thống làm mềm nước chuyên dùng cho nồi hấp

Bộ

1

25

Máy sấy đồ vải tự động

Bộ

1

26

Nồi hấp ướt

Bộ

5

27

Monitor theo dõi bệnh nhân

Bộ

83

28

Bộ mổ nội soi tiết niệu

Bộ

1

29

Máy cắt bệnh phẩm qua nội soi

Bộ

1

30

Đèn mổ treo trần

Bộ

1

31

Bàn mổ đa năng

Bộ

7

32

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương

Bộ

1

33

Bộ dụng cụ phẫu thuật sọ não

Bộ

1

34

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

35

Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH

Bộ

7

36

Bộ dụng cụ phẫu thuật RHM

Bộ

1

37

Bộ dụng cụ bộc lộ tĩnh mạch

Bộ

1

38

Bộ dụng cụ cắt búi trĩ

Bộ

1

39

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

1

40

Bộ dụng cụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật

Bộ

1

41

Bộ dụng cụ phẫu thuật ct b tuyến giáp

Bộ

1

42

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống

Bộ

1

43

Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình

Bộ

1

44

Bộ dụng cụ phẫu thuật dạ dày

Bộ

1

45

Bộ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

46

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhi khoa

Bộ

1

47

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa

Bộ

1

48

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiền liệt tuyến

Bộ

1

49

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

50

Bộ dụng cụ phẫu thuật tim mạch

Bộ

1

51

Bộ dụng cụ thẩm mỹ

Bộ

1

52

Bộ dụng cụ vi phẫu mạch máu

Bộ

1

53

Bộ dụng cụ vi phẫu thn kinh

Bộ

1

54

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi

Bộ

1

55

Bộ đại phẫu

Bộ

1

56

Bộ phẫu thuật dụng cụ lồng ngực

Bộ

1

57

Bộ tiểu phẫu

Bộ

1

58

Bồn rửa tay phẫu thuật tự động 2 vòi

Bộ

5

59

Kính hiển vi phẫu thuật mắt

Bộ

2

60

Kính hiển vi phẫu thuật TMH

Bộ

1

61

Máy bào da

Bộ

1

62

Máy phá rung tim tạo nhịp tim

Bộ

12

63

Monitor trung tâm

Bộ

2

64

Dao mổ điện

B

6

65

Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh

Bộ

12

66

Lồng p tr sơ sinh

Bộ

12

67

Máy trợ thở CPAP

Bộ

5

68

Máy thở cơ động

Bộ

2

69

Máy đốt điện c tử cung

Bộ

1

70

Máy soi cổ tử cung

Bộ

1

71

Monitor theo dõi sn khoa

Bộ

6

72

Bồn tắm trẻ sơ sinh tự động

Bộ

1

73

Máy bơm hơi vòi trứng

Bộ

1

74

Máy Laser CO2

Bộ

1

75

Thiết bị soi ối

Bộ

1

76

Máy nội soi TMH

Bộ

1

77

Máy đo khúc xạ tự động

Bộ

1

78

Ghế khám điều trị TMH

Bộ

3

79

Ghế khám điều trị RHM

Bộ

1

80

Máy sinh hiển vi khám

Bộ

1

81

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

Bộ

1

82

Máy đo thính lực người lớn có ghi

Bộ

2

83

Máy đo thính lực trẻ em ghi

Bộ

2

84

Máy nội soi tai mũi họng

Bộ

2

85

Máy soi thực quản ống cứng

Bộ

1

86

Máy soi thực quản ng mềm

Bộ

1

87

Máy đo định vị chóp

Bộ

1

88

Máy chụp phim (2 hàm)

Bộ

1

89

Labo răng giả cho 4 kỹ thuật viên (đủ trang thiết bị nhựa và gồm sứ)

Bộ

1

90

Máy ct dịch kính

Bộ

1

91

Máy đo độ lác

Bộ

1

92

Máy đo khúc xạ giác mạc

Bộ

2

93

Máy đo nhãn áp không tiếp xúc

Bộ

1

94

Máy đo thị trường

Bộ

2

95

Thiết bị sắc triết, hàn túi thuốc đông y tự động

Bộ

2

96

T sấy 250 độ C

Bộ

1

97

Hệ thống lấy số tự động

Bộ

2

98

Máy điện tim

Bộ

5

99

Máy đo độ loãng xương

Bộ

1

100

Máy đo lưu huyết não

Bộ

1

101

Máy siêu âm đen trng

Bộ

5

102

Máy siêu âm xách tay

Bộ

2

103

Máy chụp X-quang chụp răng

Bộ

1

104

Máy X-quang chụp vú

Bộ

1

105

Máy đo cung lượng tim

Bộ

1

106

Máy rửa phim X-quang tự động

Bộ

1

107

Máy Holter theo dõi tim mạch 24h/24h

Bộ

2

108

Máy đo kết dính tiểu cầu

Bộ

1

109

Máy ly tâm lạnh sử dụng cả ống lẫn túi máu

Bộ

1

110

Máy máu lắng

Bộ

1

111

Máy phân tích huyết học tự động 18-22 thông số

Bộ

2

112

Tủ lnh sâu - 30°C

Bộ

3

113

Tủ lạnh trữ máu 320 lít

Bộ

1

114

Máy đo điện giải đồ dùng điện cực chọn lọc

Bộ

2

115

Máy phân tích khí máu

Bộ

2

116

Tủ ấm CO2

Bộ

1

117

Tủ thao tác vô trùng

Bộ

1

118

Máy đếm virút

Bộ

1

119

Máy đo độ pH

Bộ

1

120

Máy khuấy từ

Bộ

1

121

Máy làm sạch dụng cụ bằng siêu âm

Bộ

1

122

Máy lọc Seitz kèm giấy và màng lọc

Bộ

1

123

Máy th phản ứng ngưng kết

Bộ

1

124

Nồi hấp 50 lít

Bộ

2

125

Tủ Hot vô trùng

Bộ

1

126

Tủ nuôi cấy có CO2

Bộ

1

127

Tủ nuôi cấy vi sinh

Bộ

1

128

T nuôi cấy yếm khí

Bộ

1

129

Tủ sấy điện 250°C loại lớn

Bộ

2

130

Thiết bị điều trị Laser công sut cao

Bộ

1

131

Bàn chạy tại chỗ

Bộ

1

132

Bàn đẻ

Bộ

10

133

Bàn kéo nắn xương

Bộ

1

134

Bàn là điện

Bộ

2

135

Bàn trượt chân tay

Bộ

1

136

Bộ dụng cụ cắt Amidal

Bộ

2

137

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương chày

Bộ

1

138

Bộ dụng cụ đóng đinh nội tủy xương đùi

Bộ

1

139

Bộ đo nhãn áp

Bộ

4

140

Bộ hấp tiệt trùng

Bộ

2

141

Bộ mổ chắp

Bộ

1

142

Bộ soi thanh quản trẻ em

Bộ

1

143

Bơm tiêm điện

Bộ

72

144

Cáng đẩy cấp cứu đa năng

Bộ

3

145

Chèo thuyền

Bộ

1

146

Dàn tạ

Bộ

1

147

Đèn Clar soi TMH

Bộ

5

148

Đèn chiếu vàng da

Bộ

10

149

Đèn quang trùng hợp

Bộ

1

150

Đèn soi đáy mắt

Bộ

4

151

Đèn khám tiểu phẫu mắt

Bộ

1

152

Ghế tập bụng

Bộ

1

153

Ghế tập co dãn

Bộ

2

154

Giường cấp cứu đa năng 3 tay quay

Bộ

20

155

Giường cấp cứu đa năng chạy điện

Bộ

20

156

Giường xoa bóp

Bộ

2

157

Hệ thống báo gọi y tá

Bộ

16

158

HT Đầu dọc thẻ BHYT

Bộ

1

159

Hệ thống lọc nước R.O 20-40 lít/giờ dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Bộ

1

160

Hộp kính th mắt

Bộ

1

161

Kính hiển vi

Bộ

1

162

Khoan xương điện

Bộ

1

163

Khoan xương tay

Bộ

1

164

Leo núi điện tử

Bộ

1

165

Lực kế chân

Bộ

2

166

Lực kế tay

Bộ

4

167

Máy cắt gạc

Bộ

1

168

Máy dán Ninol liên tục

Bộ

2

169

Máy dập nút chai muối rửa

Bộ

1

170

Máy dò huyệt châm cứu

Bộ

2

171

Máy đánh Amalgam

Bộ

1

172

Máy đấm

Bộ

2

173

Máy đếm khuẩn lạc

Bộ

1

174

Máy điện não đồ kỹ thuật số

Bộ

1

175

Máy điện tim gắng sức

Bộ

1

176

Máy điện xung

Bộ

5

177

Máy đo bão hòa ôxy để bàn

Bộ

5

178

Máy đo nồng độ ôxy cầm tay

Bộ

10

179

Máy đo tốc độ máu lắng

Bộ

1

180

Máy đo thị lực điện tử

Bộ

2

181

Máy đt họng hạt

Bộ

1

182

Máy ép miệng túi Nilon đóng gói dụng cụ, bộng gạc vô trùng

Bộ

3

183

Máy hút áp lực thấp

Bộ

17

184

Máy hút chân không (dùng hút lọc muối rửa NaCl 0,9%)

Bộ

3

185

Máy hút dịch phẫu thuật

Bộ

8

186

Máy hút dịch sơ sinh

Bộ

6

187

Máy hút điện chạy liên tục áp suất thấp

Bộ

3

188

Máy khâu

Bộ

1

189

Máy khí dung siêu âm

Bộ

5

190

Máy khoan cắt răng

Bộ

2

191

Máy khoan TMH

Bộ

1

192

Máy là đồ vải, loại ru lô

Bộ

2

193

Máy làm ấm dịch truyền

Bộ

1

194

Máy Laser trị liệu

Bộ

1

195

Máy lắc

Bộ

8

196

Máy lấy cao răng

Bộ

2

197

Máy ly tâm đa năng

Bộ

8

198

Máy ly tâm nước tiểu

Bộ

1

199

Máy Massage bụng

Bộ

1

200

Máy nghiền mẫu ướt

Bộ

1

201

Máy pha loãng

Bộ

1

202

Máy phân tích điện giải

Bộ

1

203

Máy phân tích

Bộ

1

204

Máy phân tích nước tiểu tự động

Bộ

3

205

Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Bộ

2

206

Máy phẫu thuật Plasma

Bộ

1

207

Máy phun dung dịch khử trùng

Bộ

2

208

Máy sinh hiển vi phẫu thuật

Bộ

1

209

Máy sinh hóa bán tự động

Bộ

1

210

Máy tạo nhp tim ngoài cơ thể

Bộ

2

211

Máy tạo ôxy di động

Bộ

40

212

Máy tháo lồng ruột

Bộ

2

213

Máy theo dõi chuyển dạ đẻ

Bộ

12

214

Máy theo dõi tim thai

Bộ

2

215

Máy truyền dịch

Bộ

72

216

Máy vi sóng

Bộ

1

217

Máy xay mẫu khô

Bộ

1

218

Máy xét nghiệm nước tiểu

Bộ

1

219

Nồi cất nước 30L/giờ

Bộ

2

220

Nồi cất nước 50L/giờ

Bộ

2

221

Nồi hp dụng cụ

Bộ

3

222

Nồi sắc thuốc đông y

Bộ

2

223

Hệ thống Ô khí ôxy + bình làm ẩm gắn tường

Bộ

1

224

Tập khớp vai

Bộ

1

225

Tủ ấm 37 độ C

Bộ

5

226

Tủ bảo quản OPTIC

Bộ

1

227

Tủ đng dụng cụ cấp cứu lưu động

Bộ

5

228

Tủ lạnh + ấm (4°C - 37°C)

Bộ

2

229

Tủ sấy dụng cụ

Bộ

15

230

Tủ sấy tuần hoàn khí nóng

Bộ

1

231

Xe đạp gắng sức

Bộ

2

232

Xe đẩy đồ vải

Bộ

10

233

Bộ vi phẫu mổ Phaco

Bộ

1

234

Đèn m di động

Bộ

3

235

Máy siêu âm + điện xung + điện 1 chiều

Bộ

2

236

y thở CPAP

Bộ

5

237

Máy khoan cưa xương

Bộ

1

238

Bảng thử thị lực và bộ test sắc giác

Bộ

2

239

Máy kéo dãn cột sống

Chiếc

1

240

Máy khoan của xương

Bộ

1

241

Tủ lạnh âm sâu

Chiếc

1

242

Hệ thống giàn Oxy 6 bình làm ẩm và bộ chnh lưu lượng

HT

1

243

Đầu dò Liner thăm khám phần mạch nông

Chiếc

1

244

Bộ đt nội khí quản

Bộ

2

245

Tủ sy khô 60 lít

Chiếc

1

246

Đầu dò phaser chuyên cho thăm khám tim mạch

Chiếc

1

247

Bàn mổ Inox vạn năng

Chiếc

1

248

Máy điện châm

Chiếc

1

249

Thiết bị nấu parafin

Chiếc

1

250

Kho Lạnh

HT

1

251

Máy sinh hiển vi khám mt

Chiếc

1

252

Kim kẹp clip polymer cỡ XL

Chiếc

2

253

Máy sắc thuốc tự động 12 ấm

Chiếc

1

254

Máy hút khí màng phổi

Chiếc

1

255

Nồi hấp

Chiếc

3

256

Máy in nhit đen trng

Chiếc

5

257

Máy siêu âm ly cao răng

Chiếc

1

258

Đầu dò máy lưu huyết não

Chiếc

1

259

Bình Oxy 5-10kg

Chiếc

5

260

Máy đo mạch và bão hòa oxy

Chiếc

1

261

Máy quang phổ kế CLIN

Chiếc

1

262

Kim hút máy sinh hóa tự động A25

Chiếc

1

263

Máy chưng nước cất

Chiếc

1

264

Kìm cầm máu nội soi Pentax dùng nhiều lần

Chiếc

3

265

Máy hút áp lực thấp chạy liên tục

Chiếc

5

266

Bộ soi bóng đồng tử khúc xạ

Bộ

2

267

Kính hiển vi hai mắt

Chiếc

1

268

Pipetman

Bộ

2

269

Đèn quang trùng hợp

Chiếc

2

270

Bình N2 lỏng

Chiếc

3

271

Ht vô trùng lao

Chiếc

2

272

Máy li tâm

Chiếc

2

273

Đèn soi đáy mắt dùng điện

Chiếc

1

274

Ghế khám răng

Chiếc

1

275

Xe đẩy tiêm

Chiếc

20

276

Cột trao đổi ION sử dụng cho máy xét nghiệm

Chiếc

1

277

Bộ dụng cụ áp lạnh tử cung

Chiếc

1

278

Bình đun nước ra tay vô khuẩn

Chiếc

1

279

Xe đẩy cáng Inox

Chiếc

10

280

Máy lắc

Chiếc

2

281

Máy đốt điện phụ khoa

Chiếc

1

282

Máy hàn Inox

Chiếc

1

283

Máy Javal (đo khúc xạ giác mạc)

Chiếc

2

284

Tủ cấy CO2

Chiếc

1

285

Bàn mổ dùng cho hệ thống C-arm

Chiếc

1

286

Máy lọc khí xuyên tường

Chiếc

1

287

Bơm tiêm đin CPA

Chiếc

2

288

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh XQuang CR

HT

1

289

Máy thử tủy răng

Chiếc

1

290

Máy đánh nhộng Amangan

Chiếc

1

291

Máy trộn chất lấy dấu

Chiếc

1

292

Thiết bị tập cưỡng bức chi trên và chi dưới

Chiếc

2

293

Máy bơm nước trong mổ nội soi tiết niệu

Chiếc

1

294

Máy thở CPAP chy khí trung tâm

Chiếc

3

295

Thiết bị đo nồng độ Bilirubin qua da

Chiếc

1

296

Máy truyền dịch

Chiếc

10

297

Hệ thống ra tay dùng cho 2 PTV

HT

2

298

Máy li tâm

Chiếc

4

299

Máy Lase YAG

Chiếc

1

300

Máy xét nghiệm đông máu

Chiếc

1

301

Bàn mổ

Chiếc

1

302

Máy sóng ngắn điều trị

Chiếc

1

303

Máy tập đa năng toàn thân

Chiếc

1

304

Bộ dụng cụ phẫu thuật vách ngăn

Bộ

2

305

Bộ thử mù màu

Bộ

2

306

Bồn nung chảy parafin

Chiếc

2

307

Đèn soi bóng đồng tử khúc xạ

Chiếc

2

308

Hệ thống báo gọi y tá

HT

1

309

Hệ thng kéo dãn cột sng

HT

1

310

Hệ thng rửa tay cho phẫu thuật viên

HT

2

311

Máy cất nước

Chiếc

2

312

Máy điện giải

Chiếc

2

313

Máy điện t trường điều trị

Chiếc

3

314

Máy điều trị điện xung

Chiếc

3

315

Máy đông máu bán tự động

Chiếc

2

316

Máy làm ấm truyền dịch

Chiếc

3

317

Máy làm ấm tr sơ sinh

Chiếc

4

318

Máy laze nội mạch

Chiếc

5

319

Máy laze điều trị

Chiếc

5

320

Máy X quang nha khoa (loại gắn ghế ngồi)

Chiếc

2

321

Tủ lạnh + ấm

Chiếc

3

322

Xe đẩy cáng inox + đệm

Chiếc

10

323

Máy sắc thuốc đông y liên hoàn

Chiếc

2

324

Máy X quang răng kỹ thuật s

Chiếc

2

325

Máy khoan xương

Chiếc

3

326

Máy phân tích nước tiểu bán tự động

Chiếc

5

327

Hệ thống giàn tắm trẻ

HT

1

328

Micromotor nha khoa

Cái

2

329

Cáng đẩy bệnh nhân có bánh xe

Cái

15

330

Cân tiểu ly

Cái

2

331

Đầu dò Convex dùng cho máy siêu âm màu 4D (Prosound Alpha 7)

Cái

1

332

Giường đa năng làm nội soi tiêu hóa, đại tràng

Cái

1

333

Giường nhi khoa di động

Cái

1

334

HT cọ ra, xử lý dụng cụ y tế (Vòi áp lực, vòi xịt khô, 3 chậu Inox ngâm, xử lý dng c)

Cái

1

335

Máy cắt tiêu bàn quay tay

Cái

1

336

Máy chp X-quang răng kỹ thuật số

HT

1

337

Máy đo loãng xương sử dụng tia X-quang

HT

2

338

Máy ECAWA thế hệ 3 sản xuất dung dịch khử khuẩn Anolit

Cái

2

339

Máy hút dịch 2 bình

Cái

30

340

Máy kích thích điện và điện phân thuốc ES522

Cái

1

341

Máy khí dung

Cái

30

342

Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm

Cái

1

343

Nồi nấu Paraphin chuyên dụng

Cái

2

344

Thiết bị điều trị Laser công suất cao

Cái

1

345

Xe đẩy dụng cụ, thuốc, vật tư y tế đa năng

HT

15

346

Xe đẩy ngồi (xe lăn tay)

Cái

20

III

Trung tâm y tế cấp huyện hạng III, Trung tâm giám định Y khoa (gồm 156 danh mục)

1

Bàn mổ

Chiếc

1

2

Bàn mổ chn thương chnh hình

Bộ

1

3

Bàn mổ đa năng

Bộ

3

4

Bộ cắt bỏ tử cung VAC

Bộ

1

5

Bộ đại phẫu

Bộ

1

6

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

10

7

Bộ dụng cụ cắt Amydal

Bộ

2

8

Bộ dụng cụ cắt polip Tai - Mũi - Họng

Bộ

1

9

Bộ dụng cụ khám mt

Bộ

1

10

Bộ dụng cụ mở khí quản

Bộ

2

11

Bộ dụng cụ mổ lấy thai

Bộ

2

12

Bộ dụng cụ mổ quặm, mộng mắt

Bộ

2

13

Bộ dụng cụ mổ tai

Bộ

1

14

Bộ dụng cụ nạo VA

Bộ

1

15

Bộ dụng cụ phu thuật chn thương chnh hình

Bộ

1

16

Độ dụng cụ phẫu thuật mắt

Bộ

1

17

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi mũi xoang

Bộ

1

18

Bộ dụng cụ phu thuật răng hàm mặt

Bộ

2

19

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

2

20

Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu

Bộ

1

21

Bộ dng cụ phẫu thuật tiêu hóa

Bộ

2

22

Bộ dụng cụ phẫu thuật TMH

Bộ

2

23

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

1

24

Bộ khám điều trị nội soi TMH

Bộ

1

25

Bộ khám điều trị RHM + Ghế + Lấy cao răng bằng siêu âm

Bộ

2

26

Bộ khám điều trị TMH + Ghế

Bộ

1

27

Bộ phẫu thuật xương

Bộ

1

28

Bộ soi bàng quang

Bộ

1

29

Bộ soi phế quản

Bộ

5

30

Bộ soi thanh quản

Bộ

5

31

Bộ tiểu phẫu

Bộ

1

32

Bộ vi phẫu mổ Phaco

Bộ

1

33

Bơm tiêm điện

Bộ

20

34

Bơm tiêm điện Thomas

Bộ

1

35

Bơm truyền dịch

Bộ

20

36

Bồn rửa tay phẫu thuật

Bộ

1

37

Bồn rửa tay tiệt trùng

Bộ

1

38

Bồn tắm trẻ sơ sinh

Bộ

2

39

Ca bin di động bc chì

Bộ

1

40

Cân kỹ thuật

Bộ

2

41

Cưa ct bột loại điện

Bộ

1

42

Dao mổ điện

Bộ

3