Quyết định 29/2019/QĐ-UBND

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Ninh Thuận và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/2017/QĐ-UBND NGÀY 08/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THĂM QUAN TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một s điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Luật phílệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn c Nghị định s 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều ca Luật người khuyết tật;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một số điều của Luật phí, lệ phí;

Căn cứ Quyết định s 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Thủ tưng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa;

Căn cứ Thông tư s 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết s 02/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quc gia Núi Chúa, tnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 125/TTr-SNNPTNT ngày 18/6/2019 và Báo cáo thẩm định số 1144/BC-STP ngày 14/6/2019 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan tại Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận:

“a) Tổ chức thu phí: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa, tnh Ninh Thuận.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 7 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp ch
ế-Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục kiểm
tra VB QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Thường trực: HĐND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP
UB: LĐ, Khối NCTH;
- Lưu VT
. QMT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày hiệu lực 07/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/10/2019
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Ninh Thuận
Người ký Trần Quốc Nam
Ngày ban hành 27/06/2019
Ngày hiệu lực 07/07/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 06/10/2019
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2019/QĐ-UBND sửa đổi mức thu sử dụng phí thăm quan Vườn Núi Chúa Ninh Thuận