Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL

Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL năm 2008 về Quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với việc phê duyệt văn hóa phẩm xuất nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh (mậu dịch) do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL trình tự giải quyết thủ tục hành chính


UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/QĐ-SVHTT&DL

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH CÁC THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐỐI VỚI VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN HÓA PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH (MẬU DỊCH)

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh với nước ngoài (mậu dịch);
Căn cứ Thông tư số 12/2006/NĐ-CP">48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 18/8/2005 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc mở rộng lĩnh vực thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
Căn cứ Thông báo số 04/BCĐ-CCHC ngày 31/7/2006 của BCĐ CCHC tỉnh về kết quả thẩm định các thủ tục hành chính của Sở Văn hóa Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện theo cơ chế “một cửa”;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đối với việc phê duyệt văn hóa phẩm xuất nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chánh Văn phòng Sở, các Phòng của Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (T/h)
- BCĐ CCHC tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- TC, Bộ phận TN & trả kết quả;
- Lưu VT

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Páo

 

QUY ĐỊNH

THỦ TỤC, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” ĐỐI VỚI VIỆC PHÊ DUYỆT VĂN HÓA PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH (MẬU DỊCH)
(Ban hành theo Quyết định số 29/QĐ-SVHTT&DL ngày 24/4/2008 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có nhu cầu xin phép nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh qua các cửa khẩu Lạng Sơn.

II. Cơ chế “một cửa” được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

1. Thủ tục đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục, phí, lệ phí, thời hạn giải quyết.

3. Hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”.

4. Giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định.

5. Bảo đảm sự phối hợp hài hòa giữa các phòng, ban và bộ phận “ tiếp nhận và trả kết quả”.

B. QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT

I. Hồ sơ xin phép gồm:

1. Đơn đề nghị xét duyệt nội dung sản phẩm gồm.

2. Văn bản chứng nhận bản quyền tác giả, nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm (kèm theo văn bản dịch ra tiếng Việt).

3. Mẫu sản phẩm đề nghị xét duyệt nội dung để nhập khẩu (nếu nội dung sản phẩm là tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt trước khi trình).

II. Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

1. Cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét, kiểm tra hồ sơ:

- Hồ sơ đủ điều kiện thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ cho phòng có chức năng giải quyết;

- Hồ sơ chưa đủ điều kiện: hướng dẫn bổ sung hoàn chỉnh.

- Hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn đến cơ quan có chức năng giải quyết.

3. Phòng Quản lý Văn hóa thẩm định hồ sơ chuyển đến, thảo nội dung giấy phép chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trình lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hoặc có ý kiến chỉ đạo.

4. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Giấy phép đã ký sang văn thư đóng dấu vào sổ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

5. Trường hợp quá hạn phải thông báo, nói rõ lý do và hẹn lại.

III. Thời hạn giải quyết:

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Quy định về phí và lệ phí:

1. Thu theo Quyết định số 203/2000/QĐ-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính ban hành biểu mức thu lệ phí giám định nội dung và cấp giấy phép xuất nhập văn hóa phẩm, cụ thể như sau: hàng mậu dịch thu 0,2% giá trị lô hàng xuất nhập khẩu.

2. Thực hiện theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác. Cụ thể như sau:

- Chương trình ca nhạc, sân khấu ghi trên băng đĩa: 70.000/1block (15 phút).

- Chương trình ca nhạc ghi trên đĩa mềm, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác:

+ Ghi dưới hoặc bằng 50 bài hát là 700.000đ/1 chương trình;

+ Ghi trên 50 bài hát, bản nhạc là 70.000đ/1 chương trình + mức phí tăng thêm 10.000đ/1 bài hát, bản nhạc (tổng mức thu không quá 2.000.000đ/1 chương trình ca nhạc bổ sung mới).

- Chương trình ca nhạc bổ sung mới vào chương trình ca nhạc đĩa được thẩm định ghi trên đĩa mềm, ổ cứng, phần mềm và các vật liệu khác là 10.000đ/1 bài hát, bản nhạc bổ sung mới (tổng mức thu không quá 2.000.000đ/1 chương trình ca nhạc bổ sung mới).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/QĐ-SVHTT&DL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/QĐ-SVHTT&DL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/04/2008
Ngày hiệu lực 24/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/QĐ-SVHTT&DL

Lược đồ Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL trình tự giải quyết thủ tục hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL trình tự giải quyết thủ tục hành chính
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 29/QĐ-SVHTT&DL
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Hoàng Văn Páo
Ngày ban hành 24/04/2008
Ngày hiệu lực 24/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL trình tự giải quyết thủ tục hành chính

Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/QĐ-SVHTT&DL trình tự giải quyết thủ tục hành chính

  • 24/04/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/04/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực