Quyết định 29/QĐ-UBND

Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2018 về sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN VÀ THÀNH LẬP MỚI THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3181/TTr-SNV ngày 28/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập 39 tổ dân phố và đặt tên mới đối với 19 tdân phố, khu phố; sáp nhập 82 thôn, xóm và đặt tên mới đối với 41 thôn, xóm; đi tên 02 tổ dân ph; thành lập mới 01 thôn, xóm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau:

1. Thành phố Hòa Bình.

a) Phường Phương Lâm:

- Sáp nhập tổ dân phố số 1 với tổ dân phố số 2 và đặt tên là: T dân phố số 1.

- Sáp nhập 80 hộ của tổ dân phố số 4 với tổ dân phố số 3 và đặt tên là: Tổ dân phố số 2,

- Sáp nhập 23 hộ (còn lại) của tổ dân phố s4 với tổ dân phố số 5a, tổ dân phố số 5b và đặt tên là: Tổ dân phố số 3.

- Sáp nhập tổ dân phố số 7 với tổ dân phố số 7b và đặt tên là: Tổ dân phố s 4.

- Sáp nhập 47 hộ của tổ dân phố số 7a với tổ dân phố số 6 và đặt tên là: Tổ dân ph s 5.

- Sáp nhập 40 hộ của tổ dân phố số 10 với tdân phố s8, tổ dân phố số 9 và đặt tên là: Tổ dân phố số 6.

- Sáp nhập 27 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 7a, 49 hộ (còn lại) của tổ dân phố số 10 với tổ dân phố số 14 và đặt tên là: T dân phố s 7.

- Sáp nhập tổ dân phố số 11 với tổ dân phố số 12 và đặt tên là: Tổ dân phố s 8.

- Sáp nhập tổ dân phố số 13a với tổ dân phố số 13b và đặt tên là: Tổ dân phố số 9.

- Sáp nhập tổ dân phố số 16 với tổ dân phố số 17 và đặt tên là: Tổ dân phố số 11.

- Sáp nhập tổ dân phố số 18 với tổ dân phố số 19, tdân phố số 20 và đặt tên là: T dân phố s 12.

- Sáp nhập tổ dân phố số 21 với tổ dân phố số 22 và đặt tên là: T dân ph số 13.

- Sáp nhập tổ dân phố số 23 với tổ dân phố số 24 và đặt tên là: T dân phố số 14.

- Sáp nhập tổ dân phố số 25 với tổ dân phố số 26 và đặt tên là: T dân phố số 15.

- Sáp nhập tổ dân phố số 28 với tổ dân phố số 29 và đặt tên là: T dân phố số 17.

- Sáp nhập tổ dân phố số 30 với tổ dân phố số 31 và đặt tên là: Tổ dân phố số 18.

- Đổi tên tổ dân phố số 15 thành: Tổ dân phố số 10.

- Đổi tên tổ dân phố số 27 (bao gồm 16 hộ khu quy hoạch đấu giá đất) thành: Tổ dân phố số 16.

b) Xã Thái Thịnh:

- Sáp nhập xóm Bích với xóm Trụ và đặt tên là: Xóm Bích Trụ.

- Thành lập mới xóm Tháu (từ khu dân cư Tháu).

2. Huyện Cao Phong.

a) Xã Thu Phong:

- Sáp nhập xóm Bưng 1 với xóm Bưng 2 và đặt tên là: Xóm Bưng 1.

- Sáp nhập xóm Vỏ 1 với xóm Vỏ 2 và đặt tên là: Xóm Vỏ.

b) Xã Xuân Phong: Sáp nhập xóm Rú 1, xóm Rú 2 với xóm Rú 3 và đặt tên là: Xóm Rú Giữa.

3. Huyện Đà Bắc.

Xã Hào Lý:

- Sáp nhập xóm Hào Phú với xóm Bưa Chen và đặt tên là: Xóm Hào Phú.

- Sáp nhập xóm Tân Tiến với xóm Tân Lý và đặt tên là: Xóm Tân Lý.

- Sáp nhập xóm Hào Tân I với xóm Hào Tân II và đặt tên là: Xóm Hào Tân.

4. Huyện Kim Bôi.

a) Thị trấn Bo:

- Sáp nhập khu Thống Nhất với khu Tân Nhất và đặt tên là: Khu Thống Nht.

- Sáp nhập khu Tân Thành với khu Đoàn Kết và đặt tên là: Khu Đoàn Kết.

b) Xã Vĩnh Đồng:

- Sáp nhập 55 hộ của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 1 và đặt tên là: Xóm Gò Đầm.

- Sáp nhập 42 hộ (còn lại) của xóm Chiềng 2 với xóm Chiềng 3 và đặt tên là: Xóm Dảnh.

- Sáp nhập xóm Chiềng 4 với xóm Chiềng 5 và đặt tên là: Xóm Chiềng.

- Sáp nhập xóm Rù 1 với xóm Rù 2 và đặt tên là: Xóm Quê Rù.

- Sáp nhập 26 hộ của xóm sống Trên với xóm sống Dưới và đặt tên là: Xóm Sống.

- Sáp nhập 81 hộ (còn lại) của xóm sống Trên với xóm Chanh Cả và đặt tên là: Xóm Chanh.

- Sáp nhập xóm Chanh Trên với xóm Đoàn Kết và đặt tên là: Xóm Đoàn Kết.

5. Huyện Kỳ Sơn.

a) Xã Hợp Thịnh: Sáp nhập xóm Giếng 1 với xóm Giếng 2, xóm Đồng Hương và đặt tên là: Xóm Giếng.

b) Xã Mông Hóa: Sáp nhập phố Bãi Nai I với phố Bãi Nai II và đặt tên là: Phố Bãi Nai.

6. Huyện Lạc Sơn.

a) Xã Định Cư:

- Sáp nhập xóm Bai Vớn với xóm Bai Lòng và đặt tên là: Xóm Bai Vớn.

- Sáp nhập xóm Bai Ngoài với xóm Bai Chim và đặt tên là: Xóm Bai Chim.

b) Xã Phú Lương:

- Sáp nhập xóm Rẽ với xóm Vơng và đặt tên là: Xóm Rẽ Vơng.

- Sáp nhập xóm Yến với xóm Báy và đặt tên là: Xóm Yến Báy.

- Sáp nhập xóm Khạ với xóm Chuông và đặt tên là: Xóm Phản Chuông.

- Sáp nhập xóm Khải với xóm Cai và đặt tên là: Xóm Khải Cai.

7. Huyện Lạc Thủy.

a) Xã Đồng Tâm:

- Sáp nhập thôn Rộc Yng với thôn Suối Tép và đặt tên là: Thôn Suối Tép.

- Sáp nhập thôn Đống Mối với thôn Đồng Mới và đặt tên là: Thôn Ngọc Lâm.

b) Xã Yên Bồng:

- Sáp nhập thôn Sóc Bai với thôn Đồng Bíp và đặt tên là: Thôn Sóc Bai.

- Sáp nhập 36 hộ của thôn Tiền Phong, 01 hộ của thôn Quyết Tiến, 02 hộ của thôn Hồng Phong 2 với thôn Hồng Phong 1 và đặt tên là: Thôn Hồng Phong.

Các hộ còn lại của thôn Tiền Phong sáp nhập về các thôn giáp ranh như sau: 07 hộ về thôn Hồng Phong 3; 06 hộ vthôn Hồng Phong 2 và 01 hộ về thôn Mạnh Tiến 2.

8. Huyện Lương Sơn.

a) Xã Tân Vinh: Sáp nhập xóm Tân Lập với xóm Nước Vải và đặt tên là: Xóm Nước Vải.

b) Xã Trường Sơn: Sáp nhập xóm Tháy với xóm Mỏ và đặt tên là: Xóm Tháy Mỏ.

9. Huyện Mai Châu.

Xã Xăm Khòe: Sáp nhập xóm Hữu Tiến với xóm Sun và đặt tên là: Xóm Sun.

10. Huyện Tân Lạc.

a) Xã Địch Giáo:

- Sáp nhập xóm Sung 1 với xóm Sung 2 và đặt tên là: Xóm Sung.

- Sáp nhập xóm Sung 3 với xóm Đồi Lò và đặt tên là: Xóm Đồi Sung.

- Sáp nhập xóm Mùn với xóm Mười và đặt tên là: Xóm Mùn.

- Sáp nhập xóm Bậy với xóm Chạo và đặt tên là: Xóm Bậy Chạo.

- Sáp nhập xóm Kha với xóm Lạ và đặt tên là: Xóm Kha Lạ.

- Sáp nhập xóm Khạng với xóm Bưa Lay và đt tên là: Xóm Khạng.

b) Xã Lũng Vân:

- Sáp nhập xóm Lở 1 với xóm Lở 2 và đặt tên là: Xóm Lở.

- Sáp nhập xóm Bách 1 với xóm Bách 2 và đặt tên là: Xóm Bách.

- Sáp nhập xóm Nghẹ 1 với xóm Nghẹ 2 và đặt tên là: Xóm Nghẹ.

- Sáp nhập xóm Hượp 1 với xóm Hượp 2 và đặt tên là: Xóm Hượp.

11. Huyện Yên Thủy.

a) Thị trấn Hàng Trạm: Sáp nhập khu phố 3 với khu phố 4 và đặt tên là: Khu phố 3-4.

b) Xã Ngọc Lương:

- Sáp nhập xóm Công Tiến với xóm Liên Tiến và đặt tên là: Xóm Liên Tiến.

- Sáp nhập xóm Hổ 2 với xóm Hổ 3 và đặt tên là: Xóm H 2.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 kiện toàn các tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chức danh những người hoạt động không chuyên trách; bố trí sắp xếp, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất các công trình phúc lợi công cộng và các lĩnh vực khác có liên quan; giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc do bố trí sắp xếp lại theo quy định của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó VP.UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NC (V120b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/QĐ-UBND 2018 sáp nhập đặt tên đổi tên thành lập mới thôn xóm tổ dân phố Hòa Bình

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực