Quyết định 2914/QĐ-BTC

Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC về Danh mục hàng hoá xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục đã được thay thế bởi Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2914/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 156/2011/TT-BTC NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Chú giải đầu chương một số Chương, mã hàng và mô tả hàng hoá một số nhóm mặt hàng tại Phụ lục I Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo Phụ lục I và Phụ lục II của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng chống TN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2914/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2914/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2012
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo05/12/2012
Số công báoTừ số 725 đến số 726
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2914/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu2914/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Đức Chi
      Ngày ban hành14/11/2012
      Ngày hiệu lực01/01/2012
      Ngày công báo05/12/2012
      Số công báoTừ số 725 đến số 726
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2015
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2914/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 156/2011/TT-BTC Danh mục