Quyết định 2930/QĐ-UBND

Quyết định 2930/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2930/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2930/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quyết định công bố “ Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam (gồm 41 TTHC, cụ thể: cấp tỉnh 35 TTHC, cấp huyện 06 TTHC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VP Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP, PVP phụ trách (A Quảng);
- Lưu: VT, VX, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I . LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

9 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

7 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

8

Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viện góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

11

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viện góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn từ 30% vốn điều lệ trở lên

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

II

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp Giấy phép bưu chính

7 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Phí thẩm định: 10.750.000 đồng (mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)/lần

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

7 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Phí thẩm định:

+ 2.750.000 đồng (hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)/lần đối với trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh

+ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng)/lần đối với trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

7 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Phí thẩm định: 10.750.000 đồng (mười triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng)/lần

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

- Phí thẩm định: 1.250.000 đồng (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)/lần

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

7 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Phí Thẩm định:

+ 1.250.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)/ lần đối với trường hợp cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh

+ 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn)/lần đối với trường hợp cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Phí Thẩm định: 1.250.000 đồng (một triệu hai trăm năm mươi đồng chẵn)/lần

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

III

LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

10 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

1. Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản:

a) Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn;

b) Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

c) Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

9 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

5

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

6

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

9 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh: 50.000 đồng/hồ sơ.

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

7

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

6 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

8

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

9

Cấp giấy phép hoạt động in

8 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in

3 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

11

Đăng ký hoạt động cơ sở in

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

12

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

3 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

13

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

14

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

4 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

IV

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

15 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Cho phép họp báo (địa phương)

1 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

9 ngày

Trung tâm HCC và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam

không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I . LĨNH VỰC XUẤT BẢN

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

5 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

5 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

Không

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

II. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

- Lệ phí: Không có

- Phí thẩm định, cấp giấy phép thực hiện theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

- Lệ phí: Không có

- Phí thẩm định, cấp giấy phép thực hiện theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

- Lệ phí: Không có

- Phí thẩm định, cấp giấy phép thực hiện theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

5 ngày

UBND huyện, thị xã, thành phố

- Lệ phí: Không có

- Phí thẩm định, cấp giấy phép thực hiện theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính

Quyết định số 1361/QĐ-BTTTT , ngày 16/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2930/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2930/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2930/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2930/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2930/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2930/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Văn Tân
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2930/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2930/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Quảng Nam

            • 28/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực