Quyết định 2933/QĐ-UBND

Quyết định 2933/QĐ-UBND năm 2009 quy định việc áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2933/QĐ-UBND áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2933/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 957/QĐ-BXD NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA BỘ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định việc áp dụng Định mức chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (sau đây gọi là Quyết định số 957/BXD) đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Định mức chi phí Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

1.1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang triển khai thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị trước khi Quyết định này có hiệu lực thì vẫn áp dụng theo các định mức chi phí được công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, không thực hiện điều chỉnh theo các định mức chi phí được công bố kèm theo Quyết định số 957/BXD.

1.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được thẩm định nhưng chưa có quyết định phê duyệt hoặc đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị xây dựng trước khi Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện điều chỉnh theo các định mức chi phí được công bố kèm theo Quyết định số 957/BXD.

1.3. Đối với các dự án đang trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư thì thực hiện theo các định mức chi phí được công bố kèm theo Quyết định số 957/BXD.

2. Định mức chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng công trình:

2.1. Đối với các công việc tư vấn được quy định tại điểm 3.1.1 của Quyết định số 957/BXD đã hoàn thành theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn hoặc đã ký kết hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không thực hiện điều chỉnh theo các định mức chi phí được công bố kèm theo Quyết định số 957/BXD; nếu đang tiến hành thương thảo hợp đồng trước khi Quyết định này có hiệu lực thì được thực hiện điều chỉnh theo Quyết định số 957/BXD.

2.2. Đối với các công việc tư vấn chưa có định mức công bố tại Quyết định số 957/BXD thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.1.7 của Quyết định số 957/BXD. Trường hợp đã ký kết hợp đồng và hợp đồng có hiệu lực triển khai thực hiện các công việc tư vấn đó trước khi Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Điều 2.

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn tín dụng do địa phương bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước, người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng những nội dung quy định của Quyết định này, hoặc thực hiện theo nội dung của Quyết định số 957/BXD.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác, chủ đầu tư quyết định việc vận dụng những nội dung quy định của Quyết định này.

Điều 3. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo những nội dung quy định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2008 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyến Chiến Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2933/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2933/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2009
Ngày hiệu lực16/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2933/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2933/QĐ-UBND áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2933/QĐ-UBND áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2933/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Chiến Thắng
        Ngày ban hành16/11/2009
        Ngày hiệu lực16/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2933/QĐ-UBND áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2933/QĐ-UBND áp dụng định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo Quyết định 957/QĐ-BXD

         • 16/11/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/11/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực