Quyết định 2952/QĐ-UBND

Quyết định 2952/QĐ-UBND mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 15 năm 2013 cho trẻ em dưới 6 tuổi do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y BỔ SUNG ĐỢT 15 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ: Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1220/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua bảo hiểm y tế bổ sung đợt 15 năm 2013 cho 1.465 trẻ em dưới 6 tuổi đang cư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Tên huyện

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

514

1

515

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi của các huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

Huyện Mai Sơn

656

 

656

3

Huyện Yên Châu

 

1

1

4

Huyện Sông Mã

112

 

112

5

Huyện Thuận Châu

 

5

5

6

Huyện Mường La

 

1

1

7

Huyện Mộc Châu

175

 

175

 

Tổng cộng

1.457

8

1.465

 

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm mua thẻ bảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thành phố có tên tai Điều 1 chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi của trẻ em.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (t/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN20b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2952/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2952/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2952/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2952/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2013 mua bảo hiểm y tế bổ sung trẻ em dưới 6 tuổi Sơn La

            • 06/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực