Quyết định 296/2014/QĐ-UBND

Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý kèm theo Quyết định 174/2009/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước 174/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/2009/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2009 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Quản lí, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Căn cứ Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Sửa đổi “Điều 2. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước” như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà nước của các cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lí:

a. Trụ sở làm việc; ô tô.

b. Tài sản cố định có giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

2. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định mua sắm tài sản không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

Riêng đối với việc mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia thuộc Khoản 2 Điều này, thì thủ trưởng các đơn vị quyết định mua sắm sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính.

2. Sửa đổi “Điều 8. Thanh lí tài sản nhà nước” như sau:

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thanh lí trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; ô tô; tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản cố định (trừ trường hợp phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt).

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thanh lí trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch, dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lí.

3. Thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết định thanh lí tài sản (trừ Khoản 1 và Khoản 2 trên đây) thuộc thẩm quyền quyết định mua sắm của mình (bao gồm cả các tài sản thuộc dự án đầu tư).

Điều 2. Bổ sung về trách nhiệm thi hành, ban hành kèm theo Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau:

Bổ sung “Khoản 3 và Khoản 4 Điều 19. Trách nhiệm thi hành” như sau:

“3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp và các ngành thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng thẩm quyền, tiêu chuẩn, định mức hiện hành và theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan. Thực hiện việc điều chuyển, bán và thanh lý tài sản theo đúng quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền được giao.

4. Cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc không đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định; Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định của pháp luật có liên quan”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh không sửa đổi tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giao Giám đốc Sở Tài chính: Hằng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quyết định này và Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31.12.2009 của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường kỳ cuối năm./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu296/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước 174/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước 174/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu296/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành27/06/2014
       Ngày hiệu lực07/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước 174/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 296/2014/QĐ-UBND sửa đổi phân cấp quản lý tài sản nhà nước 174/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh

          • 27/06/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực