Quyết định 2973/QĐ-UBND

Quyết định 2973/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện và phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2973/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC NGÀNH HÀNG, SẢN PHẨM QUAN TRỌNG CẦN KHUYẾN KHÍCH VÀ ƯU TIÊN HỖ TRỢ THỰC HIỆN VÀ PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ LIÊN KẾT GẮN SẢN XUT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 771/TTr-SNN ngày 10 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Sản phẩm trồng trọt: Rau an toàn, Cây ăn quả có múi (Cam, Quýt, Bưởi), Mía ăn tươi, Cây dược liệu, Gạo chất lượng cao.

2. Sản phẩm chăn nuôi, thủy sản: Trâu, Bò lai, Dê lai, Lợn bản địa, Gà thả vườn, Cá nuôi Lồng.

3. Sản phẩm lâm nghiệp: Cây gỗ lớn, Lâm sản ngoài gỗ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực hiện trên phạm vi liên huyện/thành phố hoặc những liên kết có quy mô hỗ trợ từ 1 tỷ đồng trở lên. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Hòa Bình phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thực hiện trong phạm vi địa bàn huyện/thành phố, có quy mô hỗ trợ dưới 1 tỷ đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD60).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2973/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2973/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2973/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành20/12/2018
        Ngày hiệu lực20/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2973/QĐ-UBND 2018 liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Hòa Bình

            • 20/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực